Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

A Zeezi kũumã tẽegre

Yʋʋmd fãa, tõnd tigimda taab zĩis toor-toor dũniyã gill zug n tẽegd a Zeezi kũumã yelle, bala yẽ mengã yeela a karen-biisã yaa: “Maand-y woto n tẽegd mam yelle.” (Luk 22:19) Rõandã, tẽegrã na n yɩɩ:

Yʋʋmd 2021, tʋʋlg kiuug rasem 27, sẽn yaa sibrã.

D boond-y lame tɩ y wa naag-d n tẽeg a Zeezi kũumã yelle. Bã-longdgã yĩnga, d na n maan-a-la ne video maasem. Y sã n dat n bãng y sẽn tõe n maan to-to n paam n naag n maan bɩ y sok a Zeova Kaset soaba.