Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

A Zeezi kũumã tẽegre

Yʋʋmd 2024, tʋʋlg rasem 24 hatã daare

Yʋʋmd fãa, a Zeova Kaset rãmbã maanda a Zeezi kũumã tẽegre, bala yẽ mengã yeela a karen-biisã yaa: “Maand-y woto n tẽegd mam yelle.”—Luk 22:19.

D boond-y lame tɩ y wa naag-d n maane.

Sogsg nebã sẽn wae n sokdẽ

Tẽegrã tigsgã na n kaoosa wakat a wãna?

Na n zemsa lɛɛr a ye.

Yɛ la b na n maan tẽegrã?

Sok-y-yã a Zeova Kaset rãmb nins sẽn be yãmb babgẽ wã tɩ b wilg-y zĩigã la wakatã.

Yaoodame n kẽ bɩ?

Ayo.

B na n wa pɩʋʋga ne lepr n kos ligd bɩ?

Ayo. A Zeova Kaset rãmbã tigissã sasa, b pa pɩʋʋgd ne lepr n kos ligd a bada.

Sẽn na n wa-bã segd n ninga fut takɩ bɩ?

Baa b sẽn pa yãk fut takɩ tɩ neb nins sẽn na n wa wã segd n yeelgã, a Zeova Kaset rãmbã modgd n tũuda Biiblã saglg ning sẽn yeel tɩ d manegd d mens ne sik-m-meng la gũusgã. (1 Tɩmote 2:9) Pa tɩlɛ tɩ y ning fuug ligd sẽn yaa toog ye.

Bõe la b na n maan tẽegrã tigsg sasa?

B sɩngda tigsgã ne yɩɩlle, la b baas ne yɩɩlle. Sɩngrẽ wã la baasgẽ wã me, b yãkda a Zeova Kaset soab t’a pʋʋse. Sõsg la b na n wɛgs baraare, n gom a Zeezi kũumã yõod yelle, la d sẽn tõe n dɩ bũmb nins a Zeova ne a Zeezi sẽn maan tõnd yĩngã yõod to-to..

Y sã n dat n bãng n paase, bɩ y karem sõsg ning gom-zug sẽn yaa: “Bõe yĩng t’a Zeova Kaset rãmbã sẽn maand Soaalã zaabr dɩɩbã to-to wã yaa toor ne tũudum a taabã nebã?