Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Kibaya: Dũniyã gill zugu

  • 239: Tẽns sõor a Zeova Kaset rãmbã sẽn moond koɛɛgã

  • 8 699 048: A Zeova Kaset rãmbã sõoore

  • 5 666 996: Neb nins koe-moondbã sẽn zãmsd Biiblã sõore

  • 19 721 672: Neb nins sẽn wa a Zezi kũumã tẽegrã sõore

  • 117 960: D tigimsã sõore

 

A Zeova Kaset rãmbã sẽn be dũniyã gill zugã

D bee dũniyã gill zugu, n yaa buud toɛy-toɛy neb sẽn yit tẽns toor-toore. Toẽ tɩ y mii tõnd tʋʋmdã sẽn yaa koɛɛgã moonegã. La pa tek rẽ bal ye. D leb n sõngda neb a taabã bũmb kẽer pʋgẽ.

Y sẽn tõe n karem me

SƐB LA BORSIIR-DÃMDA

A Zeova Kaset rãmbã tʋʋmd rapoor dũniyã gill zugu, yʋʋmd 2022 rẽnda

Ges-y a Zeova Kaset rãmbã koe-moonegã tʋʋmd sẽn yɩ to-to, yʋʋmd 2021 bõn-bɩʋʋng kiuugã n tall n tãag yʋʋmd 2022 sa-sik kiuugã.

GŨUSG GASGÃ

A Zeova Kaset rãmbã yaa ãnd dãmba?

Yãmb me tagsda wa neb kẽer yell d sẽn gom sõs-kãngã pʋgẽ wã bɩ?