Sogsg nebã sẽn wae n sokd a Zeova Kaset rãmbã zugu

Bõe yĩng tɩ d sakd tɩ b boond tõnd t’a Zeova Kaset rãmba?

Bao-y n bãng-y tõnd yʋʋrã sẽn yit zĩig ningã.

Bõe yĩng tɩ d sakd tɩ b boond tõnd t’a Zeova Kaset rãmba?

Bao-y n bãng-y tõnd yʋʋrã sẽn yit zĩig ningã.

A Zeova Kaset rãmbã tẽeda Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne ebre wã bɩ?

Biiblã babg n be n pa le tar yõod bɩ? Bao-y n bãng-y Biiblã kibay sẽn tõe n naf kiris-nebã to-to, la sagls sẽn be Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne ebre wã pʋgẽ.

A Zeova Kaset rãmbã tẽeda a Zeezi bɩ?

Bao-y n bãng-y bũmb ning sẽn kɩt tɩ kiris-ned hakɩɩk segd n tẽ a Zeezi wã.

A Zeova Kaset rãmbã tẽedame tɩ bãmb tũudmã bal la tũudum hakɩɩk bɩ?

Rẽ yĩnga a Zeezi yeelame tɩ tũudum wʋsg n be n tõe n sõng ned t’a paam vɩɩm sẽn kõn sa wã bɩ?

A Zeova Kaset rãmbã tagsdame tɩ yaa bãmb bal n na n paam fãagr bɩ?

Biiblã wilgda neb nins sẽn na n paam sor n wilg b sã n data fãagre.

A Zeova Kaset rãmbã tagsda wãn ne tũudum a taabã?

Bao-y n bãng-y bũmb ning sẽn kɩt tɩ kiris-neb hakɩɩkã pa kis nebã.

Bõe yĩng t’a Zeova Kaset rãmbã pa reegd zɩɩm?

Neb wʋsg tara tags-kɛg a Zeova Kaset rãmbã zugu, la b sẽn pa reegd zɩɩmã. Bao-y n bãng-y sɩdã rẽ wɛɛngẽ.

A Zeova Kaset rãmbã zãgsda bogbã bɩ?

Biiblã sagls a yiib n tõe n sõng-d tɩ d bãng n yãk yam bogbã wɛɛngẽ.

A Zeova Kaset rãmbã tẽedame tɩ Wẽnnaam naana bũmb fãa rasem a yoob pʋgẽ, tɩ raar fãa kaoos lɛɛr 24 bɩ?

Rẽ yĩnga yãmb miime tɩ neb kẽer n tẽed tɩ Wẽnnaam n naan bũmb fãa, tɩ b tagsgã yaool n pa zems ne Biiblã sẽn yetã bɩ?

A Zeova Kaset rãmbã tẽeda Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne ebre wã bɩ?

Biiblã babg n be n pa le tar yõod bɩ? Bao-y n bãng-y Biiblã kibay sẽn tõe n naf kiris-nebã to-to, la sagls sẽn be Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne ebre wã pʋgẽ.

Bõe yĩng t’a Zeova Kaset rãmbã pa tũnugd ne pikã n pʋʋsdẽ?

Tõnd a Zeova Kaset rãmbã me yaa kiris-neb la d pa tũnugd ne pik n pʋʋsdẽ ye. Bõe yĩnga?

Bõe yĩng tɩ d sakd tɩ b boond tõnd t’a Zeova Kaset rãmba?

Bao-y n bãng-y tõnd yʋʋrã sẽn yit zĩig ningã.

Ãnd n lugl a Zeova Kaset rãmbã tũudmã?

A Charles Taze Russell pa lugl tũudum paall ye.

A Zeova Kaset rãmbã paamda ligdã yɛ n tʋmd b tʋʋmã?

Bao-y n bãng-y a Zeova Kaset rãmbã sẽn maand to-to tɩ b koɛɛgã mooneg paamd pãnga, baa b sẽn pa reegd piig pʋɩɩr wall b pɩʋʋgd ne lepr n kot ligd b tigissã sasa wã.

A Zeova Kaset rãmbã yaooda piig pʋɩɩr bɩ?

A Zeova Kaset rãmbã yãkda ligd takɩ ned fãa sẽn tog n kõ bɩ?

A Zeova Kaset rãmbã yaooda b taoor dãmbã bɩ?

B taoor dãmbã tara waoogr yʋy bɩ? Ãnd n tõe n lebg kãsem-soaba?

A Zeova Kaset rãmbã tũudmã pʋgẽ, pagbã moonda koɛɛgã bɩ?

Wãn to la pagba kẽesd b toog koɛɛgã a Zeova kaset rãmbã sẽn moond dũniyã gill zugã pʋgẽ?

Wãn to la a Zeova Kaset rãmbã sigl b tigimsã?

Bao-y n bãng-y d sẽn maand to-to n paamd sagls sẽn tik Biiblã.

Bõe yĩng t’a Zeova Kaset rãmbã moond koɛɛgã zak-zaka?

Bao-y n bãng-y-yã a Zeezi sẽn yeel a karen-biisã tɩ b maan bũmb ningã.

A Zeova Kaset rãmbã tagsdame tɩ koɛɛgã mooneg zak-zakã n na n kɩt tɩ b paam fãagr bɩ?

Bao-y n bãng-y tõnd sẽn tagsd fãagrã wɛɛngẽ, la ned sẽn tõe n paam rẽ to-to.

Bõe yĩng t’a Zeova Kaset rãmbã sõsd ne neb sẽn zoe n tar tũudum?

Bõe n kɩt tɩ tõnd sõsd ne neb sẽn zoe n tar tũudum?

Zãms ned Biiblã rat n yeelame tɩ bõe?

Bao-y n bãng-y sogsg kẽer leoor nebã sẽn sokd tõnd sẽn zãmsd nebã Biiblã to-to wã zugu.

A Zeova Kaset rãmbã tʋmda misioneer tʋʋm bɩ?

Ãnd dãmb n tʋmd misioneer tʋʋmde, la bõe yĩnga? B paamda zãmsg n tõe n tʋm tʋʋm-kãng bɩ?

A Zeova Kaset rãmbã tũudmã pʋgẽ, pagbã moonda koɛɛgã bɩ?

Wãn to la pagba kẽesd b toog koɛɛgã a Zeova kaset rãmbã sẽn moond dũniyã gill zugã pʋgẽ?

Bõe yĩng t’a Zeova Kaset rãmbã boond b sẽn tigimd taab zĩig ningã tɩ “Rĩung roogo”?

Bao-y n bãng-y d sẽn boond d tigissã zĩig t’a “Zeova Kaset rãmbã Rĩung roogã” sẽn tikẽ, la bũmb ning sẽn kɩt tɩ d sak yʋʋrã.

Bõe yĩng t’a Zeova Kaset rãmbã pa tũnugd ne pikã n pʋʋsdẽ?

Tõnd a Zeova Kaset rãmbã me yaa kiris-neb la d pa tũnugd ne pik n pʋʋsdẽ ye. Bõe yĩnga?

Bõe yĩng t’a Zeova Kaset rãmbã sẽn maand Soaalã zaabr dɩɩbã to-to wã yaa toor ne tũudum a taabã nebã?

Yaoolem dɩɩbã bɩ a Zeezi kũumã tẽegrã yaa a Zeova Kaset rãmbã tigsg ning sẽn tar yõod n tɩ yɩɩdã. Biiblã pʋgẽ, b togsda bũmb kẽer tigis-kãng wɛɛngẽ.

A Zeova Kaset rãmbã tẽeda Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne ebre wã bɩ?

Biiblã babg n be n pa le tar yõod bɩ? Bao-y n bãng-y Biiblã kibay sẽn tõe n naf kiris-nebã to-to, la sagls sẽn be Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne ebre wã pʋgẽ.

Bõe yĩng t’a Zeova Kaset rãmbã pa kẽesd b toog zab pʋsẽ?

Dũniyã gill zugu, nebã miime t’a Zeova Kaset rãmbã pa kẽesd b toog zab pʋsẽ ye. Bao-y n bãng-y bũmb ning sẽn kɩt tɩ d maand woto.

A Zeova Kaset rãmbã sõngda neb nins sabab-wẽns sẽn paamã bɩ?

Bao-y n bãng-y tõnd sẽn sõngd d tẽed-n-taasã la neb a taab sabab-wẽns sẽn paamã to-to.

A Zeova Kaset rãmbã sakdame tɩ b tɩp b bɩ?

Neb kẽer tẽedame t’a Zeova Kaset rãmbã pa sakd tɩbsg ye. Yaa sɩd bɩ?

A Zeova Kaset rãmbã zãgsda bogbã bɩ?

Biiblã sagls a yiib n tõe n sõng-d tɩ d bãng n yãk yam bogbã wɛɛngẽ.

Bõe yĩng t’a Zeova Kaset rãmbã pa reegd zɩɩm?

Neb wʋsg tara tags-kɛg a Zeova Kaset rãmbã zugu, la b sẽn pa reegd zɩɩmã. Bao-y n bãng-y sɩdã rẽ wɛɛngẽ.

A Zeova Kaset rãmbã tagsg yaa bõe karengã wɛɛngẽ?

Yaa Biiblã sagl-bʋs la a Zeova Kaset rãmbã tũuda, b sã n dat n yãk yam karengã wɛɛngẽ?

A Zeova Kaset rãmba wãada zags bɩ, bɩ b sõngda zagsã rãmb tɩ b zĩnd-n-taarã maneg n noomẽ?

Sasa ninga, b rõta a Zeova Kaset rãmbã tɩ yaa bãmb n wãad zagsã. La yaa a Zeova Kaset rãmbã n wat ne no-koɛɛmã zagsã pʋsẽ sɩda?

Bõe yĩng t’a Zeova Kaset rãmbã pa maand Nowɛlle?

Baa neb wʋsg sẽn mi Nowɛll sẽn yitẽ wã, b baas n maandame. Bao-y n bãng-y a Zeova Kaset rãmbã sẽn pa maand Nowɛllã võore.

Bõe yĩng t’a Zeova Kaset rãmbã pa maand Pakã?

Neb wʋsg tagsdame tɩ Pakã yaa kiris-neb tigri. Bõe yĩng t’a Zeova Kaset rãmbã pa maand rẽ?

Bõe yĩng t’a Zeova Kaset rãmbã sẽn maand Soaalã zaabr dɩɩbã to-to wã yaa toor ne tũudum a taabã nebã?

Yaoolem dɩɩbã bɩ a Zeezi kũumã tẽegrã yaa a Zeova Kaset rãmbã tigsg ning sẽn tar yõod n tɩ yɩɩdã. Biiblã pʋgẽ, b togsda bũmb kẽer tigis-kãng wɛɛngẽ.

A Zeova Kaset rãmbã yaa kiris-neb bɩ?

Ges-y bũmb ning sẽn kɩt tɩ tõnd yaa toor ne tũudum a taab nins sẽn yet tɩ b yaa kiris-nebã.

A Zeova Kaset rãmbã yaa Etazĩni tũudum bɩ?

Bao-y n bãng-y bũmb a naas tõnd siglgã zugu.

A Zeova Kaset rãmbã yiisda neb nins sẽn pa le yaa b tũudmã nebã b sʋk bɩ?

Wakat kẽere, yaa tɩlɛ tɩ b yiis ned tigingã pʋgẽ, tɩ sõng-a t’a bao n lebs n paam a Zeova zoodo.