Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Sẽn be ka

Karm-y wall y telesarz Gũusg Gasgã ne Réveillez-vous ! paalã sẽn be tẽngrã, n paas bũmb a taaba. Y leb n tõe n paama sɛb a taab d sẽn karem ne buud-goam toor-toor n kelge. Y tõeeme me n ges video-rãmb ne buud-goam toor-toor, wall y telezar-ba, baa mugsã rẽnd menga.

Yak-y buud-gomd ning y sẽn datã, la y kilik b sẽn gʋlsẽ tɩ bao wã, tɩ y paamda y sẽn datã, la ne forma toor-toore

GŨUSG GASGÃ

Bõe la y tõe n maan n wa paam tɩ y beoog yɩ neere?

Sẽn mik tɩ d pa mi sẽn wat beoogã yĩnga, nebã baooda ne b sũur fãa bũmb sẽn na n sõng-b tɩ b paam tɩ b beoog yɩ neere.

GŨUSG GASGÃ

Bõe la y tõe n maan n wa paam tɩ y beoog yɩ neere?

Sẽn mik tɩ d pa mi sẽn wat beoogã yĩnga, nebã baooda ne b sũur fãa bũmb sẽn na n sõng-b tɩ b paam tɩ b beoog yɩ neere.

Periodik-rãmba

GŨUSG GASGÃ

GŨUSG GASGÃ

Sɛb la borsiir-dãmba

Bũmb kẽer d sẽn toeem d sɛbã pʋgẽ tõeeme n be ẽntɛrnetã pʋgẽ, n yaool n nan pa be d sɛbã d sẽn ẽmprimã pʋgẽ ye.

Bũmb a taab sẽn sõngde

Sɛb vaeesg zĩiga (ouvre une nouvelle fenêtre)

Tũnug-y ne sɛb a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisi, n bãng Biiblã sẽn yet yɛl toor-toor zugu.