Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

D sẽn yiisi

Ges-y sɛb la bũmb a taab d sẽn yiisi, tɩ wɛgsd Biiblã goamã. Karm-y wall y telesarz Gũusg Gasgã ne Réveillez-vous ! paalã sẽn be tẽngrã, n paas bũmb a taaba. Y leb n tõe n paama sɛb a taab d sẽn karem ne buud-goam toor-toor n kelge. Y tõeeme me n ges video-rãmb ne buud-goam toor-toor, wall y telezar-ba, baa ne mugsã goam menga.

 

Periodik-rãmba

GŨUSG GASGÃ

GŨUSG GASGÃ

GŨUSG GASGÃ

GŨUSG GASGÃ

Sɛb la borsiir-dãmba

Bũmb kẽer d sẽn toeem d sɛbã pʋgẽ tõeeme n be ẽntɛrnetã pʋgẽ, n yaool n nan pa be d sɛbã d sẽn ẽmprimã pʋgẽ ye.

Bõn-paal b sẽn yiis a Zeova Kaset rãmbã rasem a tãab tigis-kãsengã sasa

Tigis-kãsengã daar fãa poore, telesarz-y bõn-paal nins b sẽn yiis baraarã.

Ges-y sɛb la bũmb a taab sẽn nan yi

Bũmb a taab sẽn sõngde

Sɛb vaeesg zĩiga (ouvre une nouvelle fenêtre)

Tũnug-y ne sɛb a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisi, n bãng Biiblã sẽn yet yɛl toor-toor zugu.