Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Teyatr sẽn tik Biiblã kibay zugu

Telesarz-y teyatr sẽn tik Biiblã kibay zug n kelge, n bao n bãng neb yell Biiblã sẽn gome, la yɛl a taab sẽn tar yõod wʋsgo.

 

Yãmb sẽn datã nan pa be ne buud-gom-kãngã ye

Y tõe n paama bũmb a taab ka: