Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Karm-y Biiblã ẽntɛrnetã pʋgẽ

Bao n bãng-y bũmb nins sẽn be Dũni-paalgã lebgrã pʋgẽ. Yaa Biibl sẽn yaa takɩ t’a kareng me noome.

Karm-y Biiblã ẽntɛrnetã pʋgẽ

Bao n bãng-y bũmb nins sẽn be Dũni-paalgã lebgrã pʋgẽ. Yaa Biibl sẽn yaa takɩ t’a kareng me noome.

Ges-y bõn-paal b sẽn nan ningi: video-rãmba, miziki, sɛba, la koeese.

Ges-y bõn-paal

Kos-y Biibl zãmsgo

Y tõe n paamame t’a Zeova Kaset soab wa zãms yãmb Biiblã, yãmb y ye bala.

Kos-y t’a Zeova Kaset soab wa kaag-yã

Bao-y n bãng-y bũmb Biiblã zug wall a Zeova Kaset rãmbã zug n paase.

Kẽng-y tigsga

Bao-y n bãng-y bũmb kẽer tõnd tigissã wɛɛngẽ. Bao-y n bãng-y tigsg zĩig sẽn pẽ ne-yã.

A Zeova Kaset rãmbã sẽn yaa neb ninsi

D yita tẽns toɛy-toɛya, tɩ d buud-goamã me pa yembr ye. Baasgo, d sẽn tẽed bũmb ninsã fãa yaa a ye. Sẽn yɩɩd fãa, ratame n waoog a Zeova sẽn yaa Wẽnnaam ning sẽn kɩt tɩ b gʋls Biiblã, la a yaa bũmb fãa Naandã. D maanda d sẽn tõe fãa n na n dɩk a Zeezi Kirist togs-n-taare. D sũur nooma b sẽn boond-d tɩ kiris-nebã. Tõnd ned kam fãa modgda sẽn na yɩl n sõng neb a taabã tɩ b bãng Biiblã sẽn yetã, la b bãng bũmb wʋsg Wẽnnaam Rĩungã zugu. Yaa d sẽn gomd a Zeova ne a Rĩungã yell ne nebã yĩng la b sẽn boond tõnd t’a Zeova Kaset rãmbã.

Bao-y n bãng-y bũmb ning sẽn be tõnd sɩtã pʋgẽ. Karm-y Biiblã sɩtã pʋgẽ. Bao-y n bãng-y tõnd sẽn yaa neb ninsi, la d sẽn tẽede.

 

Deux Témoins de Jéhovah prêche à un homme dans une rizière.