Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

A Zeova Kaset rãmbã

Moore
 • Paramaribo, Suriname: Sõsg sẽn tik Koe-noog sẽn yit Wẽnnaam nengẽ! sebrã zugu

  Suriname kibaya

  • Nin-buiidã sõore: 540 000

  • Koe-moondbã sõore: 2 982

  • Tigimsã sõore: 55

  • Neb sõor a Zeova Kaset soab fãa sẽn moonde: 190

 • Rarotonga, Kook​—A Zeova Kaset rãmb sẽn kãabd ned seb-vãoog n boond-a t’a wa b tigissã

  Kook kibaya

  • Nin-buiidã sõore: 14 974

  • Koe-moondbã sõore: 195

  • Tigimsã sõore: 3

  • Neb sõor a Zeova Kaset soab fãa sẽn moonde: 77

 • Freetown, Sieraleon​—Koe-moondb sẽn kãabd neb Kelg-y Wẽnnaam n paam n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa borsiirã ne Teme buud-gomdã

  Sieraleon kibaya

  • Nin-buiidã sõore: 6 592 102

  • Koe-moondbã sõore: 2 214

  • Tigimsã sõore: 39

  • Neb sõor a Zeova Kaset soab fãa sẽn moonde: 2 977

 • Zĩig sẽn pa zãr ne Old Bridge, Mostar, Bosni la Herzegovina​—Koe-moondb sẽn kãabd ned Namsgã na n wa saame bɩ? seb-vãoogã

  Bosni la Herzegovina kibaya

  • Nin-buiidã sõore: 3 810 000

  • Koe-moondbã sõore: 1 160

  • Tigimsã sõore: 16

  • Neb sõor a Zeova Kaset soab fãa sẽn moonde: 3 284

PAK-Y-YÃ

"Wẽnnaam soolem koe-no-kãngã na n moona dũniyã tɛk fãa."—Matɩe 24:14.

PAGE

"Wẽnnaam soolem koe-no-kãngã na n moona dũniyã tɛk fãa."—Matɩe 24:14.

"Wẽnnaam soolem koe-no-kãngã na n moona dũniyã tɛk fãa."—Matɩe 24:14.

GŨUSG GASGÃ

No. 3 2017 | Malɛgsã: B sɩd beeme bɩ? Bõe la Biiblã yeta?

A Zeova Kaset rãmbã sẽn yaa neb ninsi

D yita tẽns toɛy-toɛya, tɩ d buud-goamã me pa yembr ye. Baasgo, d sẽn tẽed bũmb ninsã fãa yaa a ye. Sẽn yɩɩd fãa, d ratame n waoog a Zeova sẽn yaa Wẽnnaam ning sẽn kɩt tɩ b gʋls Biiblã, la a yaa bũmb fãa Naandã. D maanda d sẽn tõe fãa n na n dɩk a Zeezi Kirist togs-n-taare. D sũur nooma b sẽn boond-d tɩ kiris-nebã. Tõnd ned kam fãa modgda sẽn na yɩl n sõng neb a taabã tɩ b bãng Biiblã sẽn yetã, la b bãng bũmb wʋsg Wẽnnaam Rĩungã zugu. Yaa d sẽn gomd a Zeova ne a Rĩungã yell ne nebã yĩng la b sẽn boond tõnd t’a Zeova Kaset rãmbã.

Bao-y n bãng-y bũmb ning sẽn be tõnd sɩtã pʋgẽ. Karm-y Biiblã sɩtã pʋgẽ. Bao-y n bãng-y tõnd sẽn yaa neb ninsi, la d sẽn tẽede.

 

Yi-kãadbã ne roagdbã

Bõe n wat ne sũ-noog zak pʋgẽ?

Neb kẽer tẽedame tɩ yaa b sã n paam ligd la b na n tõog tɩ sũ-noog zĩnd b zagsã pʋsẽ. La rẽ yĩnga yaa ligd n sɩd wat ne sũ-noog zagsã pʋsẽ bɩ?

Kom-bɩɩsã

Foo n so telefonnã bɩ, bɩ yẽ n so foo?

Baa telefõnnã sã n soo neb wʋsgo, pa tɩlɛ t’a soog fo me ye. Bõe n tõe n sõng-f tɩ f bãng sã n yaa foo n so telefõnnã bɩ sã n yaa yẽ n so foo? Sã n lebga telefõnnã n so foo, bõe la f tõe n maane?

Kambã

D taasda nebã buud fãa koɛɛgã (Yɩɩl 57)

Fo taasda nebã buud fãa koɛɛgã, baa ne b sẽn yaa neb nins bɩ?

Kos-y tɩ b wa zãms-y Biiblã

Y tõe n paamame tɩ b wat n zãmsd-y Biiblã zaalem, sasa la zĩig ning y sẽn date.

Video-rãmba

Video-rãmb sẽn be sɩtã pʋgẽ, sẽn sõngd tɩ d tẽ Wẽnnaam.

Yãmb paamda ligdã yɛ n tʋmd y tʋʋmã?

Bao-y n bãng-y a Zeova Kaset rãmbã sẽn maand to-to tɩ b koɛɛgã mooneg paamd pãnga, baa b sẽn pa reegd piig pʋɩɩr wall b pɩʋʋgd ne lepr n kot ligd b tigissã sasa wã.

A Zeova Kaset rãmbã tigissi

Bao-y n bãng-y tõnd sẽn tigimd taab zĩig ninga, la d tigissã sẽn yaa to-to.

Sɛb la bũmb a taab d sẽn yiisi

Ges-y bõn-paala, ne bũmb a taab d sẽn yiisi.

Ges-y video-rãmba ne mugsã goama

Video-rãmb ne mugsã goam sẽn na n sõng-y tɩ y zãms Biiblã.