Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Yãmb paamda ligdã yɛ n tʋmd y tʋʋmã?

Yãmb paamda ligdã yɛ n tʋmd y tʋʋmã?

Yaa ligd nebã sẽn kõt ne yamleoog n sõngd a Zeova Kaset rãmbã tɩ b tʋmd b tʋʋmã. Tõnd tigissã sasa, d pa reegd piig pʋɩɩr wall d pɩʋʋg ne lepr n kos ligd ye. (Matye 10:7, 8) D Rĩungã rotẽ la d tigis-kãsemsã sasa, kogend n be tɩ sẽn dat-a fãa tõe n tɩ ning ligdi. D pa wilgd neb nins sẽn kõ ligdã yʋy ye.

Bʋʋm sẽn kɩt tɩ ligdã tõnd sẽn paamdã sekdẽ yaa tɩ tõnd pa tar taoor dãmb sẽn tʋmd n deegd yaood ye. Sẽn paase, d pa yaood d tẽed-n-taasã sẽn yit n moond koɛɛgã zak-zakã. D sẽn met d Rĩungã rot la d tigis-kãsemsã zĩis to-to wã me pa baood tɩ d yiis ligd wʋsg ye.

Ligdã nebã sẽn kõtã sã n ta a Zeova Kaset rãmbã Betɛllẽ, b yãkdame n sõngd sabab sẽn paam-b rãmbã, pa rẽ bɩ misioneer-dãmbã la tigims sul yel-gɛtbã, wall b met Rĩungã rot tẽns nins sẽn pa tar laog wʋsgã pʋgẽ, bɩ n sõngdẽ tɩ b yiisd Biibl-dãmb la sɛb a taaba.

Ned kam fãa n yãkd a sã n na n kõo ligdã tigingã depãens-rãmb yĩnga, bɩ tõnd tʋʋmdã d sẽn tʋmd dũniyã gill zugã yĩnga. Kiuug fãa, tigimsã geenda b ligdã, tɩ nebã bãng sẽn yaa to-to.