Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Kiris-nebã vɩɩm la b tʋʋma: Tigissã na-kẽndre

Kiris-nebã vɩɩm la b tʋʋma sebr pʋgẽ, b wilgda semen fãa Biiblã kareng na-kẽndre, la d sẽn na n zãms bũmb ningã, n paas tigsg a to a Zeova Kaset rãmbã sẽn maand semen fãa.

 

WILGRI

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA: TIGISSÃ NA-KẼNDRE

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA: TIGISSÃ NA-KẼNDRE

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA: TIGISSÃ NA-KẼNDRE

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA: TIGISSÃ NA-KẼNDRE

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA: TIGISSÃ NA-KẼNDRE

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA: TIGISSÃ NA-KẼNDRE

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA: TIGISSÃ NA-KẼNDRE

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA: TIGISSÃ NA-KẼNDRE

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA: TIGISSÃ NA-KẼNDRE

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA TIGISSÃ NA-KẼNDR NOT-RÃMBA

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA TIGISSÃ NA-KẼNDR NOT-RÃMBA

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA TIGISSÃ NA-KẼNDR NOT-RÃMBA

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA TIGISSÃ NA-KẼNDR NOT-RÃMBA

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA TIGISSÃ NA-KẼNDR NOT-RÃMBA

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA TIGISSÃ NA-KẼNDR NOT-RÃMBA

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA TIGISSÃ NA-KẼNDR NOT-RÃMBA

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA TIGISSÃ NA-KẼNDR NOT-RÃMBA

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA TIGISSÃ NA-KẼNDR NOT-RÃMBA

INSTRUCTIONS