Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Betɛl-dãmb kaagre

D boond-y lame tɩ y wa kaag d filiyall-dãmbã la y ges d sɛbã yiisg zĩiga. D boonda zĩ-kãens tɩ Betɛlle. D biru-rãmb kẽer pa baood tɩ ned yãag yãmb tɩ y gilgd n getẽ la a bilgd-y bũmb kẽer ye.