Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Sɛb la borsiir-dãmb Biiblã zãmsg yĩnga

Y tõe n telesarza sɛb la borsiir kãsensã n tall n zãms Biiblã. Y tõe n telesarza sɛb kẽer n kelge, y leb n tõe n telesarza video-rãmb sẽn yaa ne mugsã goam. Fãa bee ne buud-goam wʋsgo.

Yak-y buud-gomd ning y sẽn datã, la y kilik b sẽn gʋlsẽ tɩ bao wã, tɩ y paamda y sẽn datã, la ne forma toor-toore. Y tõe n gʋlsa sebr ning y sẽn datã gom-zugu, n paam n yã sebrã.

 

WILGRI

Bũmb kẽer d sẽn toeem d sɛbã pʋgẽ tõeeme n be ẽntɛrnetã pʋgẽ, n yaool n nan pa be d sɛbã d sẽn ẽmprimã pʋgẽ ye.