Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Kibay a Zeova Kaset rãmbã zugu

Y mi n yatã tõnd sẽn gilgd n moond koɛɛgã. Tõe tɩ y zoe n karma kibay sẽn gomd d yell zʋrnall pʋgẽ, bɩ n wʋm bũmb kẽer nebã sẽn yet d zugu. La bõe ne bõe la yãmb mengã mi a Zeova Kaset rãmbã zug sõma?

Ges-y: Bõe la a Zeova Kaset rãmbã tẽeda?

D sẽn tẽed bũmb ninsã, d tʋʋmã

Sogsg nebã sẽn wae n sokd a Zeova Kaset rãmbã zugu

Paam-y sogsg nebã sẽn wae n sokd tõnd zug leoore.

A Zeova Kaset rãmb sẽn togse

Y na n bãnga a Zeova Kaset rãmb sẽn maood to-to ne b pãng fãa, tɩ b tagsa wã, b no-goamã la yel-manesmã zemsd ne Biiblã sẽn yetã.

A Zeova Kaset rãmbã sẽn tʋmde

Tõnd bee tẽns 230 la zak pʋgẽ, n yaa buud toor-toor neba, tɩ d minimã pa yembr ye. Tõe tɩ y mii tõnd koe-moonegã sẽn yaa to-to, la d maanda bũmb a taab me sẽn tar yõod n sõngd nebã.

A Zeova Kaset rãmbã sẽn be dũniyã gill zugã

Y na n yãame tɩ tõnd yaa saam-biisi, n be dũniyã gill zugu.

Biiblã zãmsg na-kẽndre, y pa yaood ye

Bõe yĩng tɩ y tog n zãms Biiblã?—A zãnga

Biiblã sõngda neb miliyõ-rãmb tɩ b paamd b sogsg kẽer leoore.Yãmb me rata woto bɩ?

Wãn to la d zãmsd ned Biiblã?

Dũniyã gill zugu, nebã miime t’a Zeova Kaset rãmbã zãmsda nebã Biiblã zaalem. Ges-y b sẽn maand rẽ to-to.

Kos-y t’a Zeova Kaset soab wa kaag-yã

Bao-y n bãng-y bũmb Biiblã zug wall a Zeova Kaset rãmbã zug n paase.

Tigissã, la bũmb nins sẽn maane

Bõe la b maand Rĩung roogẽ?

Ges-y video wã tɩ y na bãnge.

Kẽng-y tigsga

Bao-y n bãng-y bũmb kẽer tõnd tigissã wɛɛngẽ. Bao-y n bãng-y tigsg zĩig sẽn pẽ ne-yã.

A Zeezi kũumã tẽegre

A Zeova Kaset rãmbã boond-y lame tɩ y wa naag-b n maan a Zeezi kũumã tẽegr yʋʋmd 2024, tʋʋlg kiuugã rasem 24 daare.

Siglgã biru-rãmba

Bao-y n sõs-y ne a Zeova Kaset rãmbã

D biru-rãmbã sẽn be dũniyã gill zugã adɛrs-rãmb la b telefõn nimero-rãmba.

Betɛl-dãmb kaagre

Bao-y n bãng-y d biru sẽn pẽ yãmb tɩ y tõe n tɩ kaage.

A Zeova Kaset rãmbã paamda ligdã yɛ n tʋmd b tʋʋmã?

Bao-y n bãng-y a Zeova Kaset rãmbã sẽn maand to-to tɩ b koɛɛgã mooneg paamd pãnga, baa b sẽn pa reegd piig pʋɩɩr wall b pɩʋʋgd ne lepr n kot ligd b tigissã sasa wã.

Ãnd dãmb n maand a Zeova raabã rũndã-​rũndã?

A Zeova Kaset rãmbã yaa buud toor-​toor neb sẽn gomd goam toɛy-​toɛya, tɩ b minimdã pa yembr ye. La bõe n kɩt tɩ b yaa nin-​buiid sẽn zemsd taaba?

Kibaya: Dũniyã gill zugu

  • 239: Tẽns sõor a Zeova Kaset rãmbã sẽn moond koɛɛgã

  • 8 699 048: A Zeova Kaset rãmbã sõoore

  • 5 666 996: Neb nins koe-moondbã sẽn zãmsd Biiblã sõore

  • 19 721 672: Neb nins sẽn wa a Zezi kũumã tẽegrã sõore

  • 117 960: D tigimsã sõore