Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Rĩungã Tʋʋmd sebre

A Zeova Kaset rãmbã tigs nins b sẽn boond tɩ Tigingã Biibl zãmsgo, Wẽnnaam tʋʋmdã lekolle, la Tʋʋmdã tigsga fãa na-kẽndr bee Rĩungã Tʋʋmd sebr pʋgẽ.

Vẽnegre: Sɩtẽ wã, bũmb kẽer sẽn be Rĩungã Tʋʋmd sebrã pʋgẽ tõe n yɩɩ toor ne yãmb sẽn paamd a soabã.

WILGRI

RĨUNGÃ TƲƲMDE

RĨUNGÃ TƲƲMDE

RĨUNGÃ TƲƲMDE

RĨUNGÃ TƲƲMDE

RĨUNGÃ TƲƲMDE

RĨUNGÃ TƲƲMDE

RĨUNGÃ TƲƲMDE

RĨUNGÃ TƲƲMDE

RĨUNGÃ TƲƲMDE

RĨUNGÃ TƲƲMDE

RĨUNGÃ TƲƲMDE

RĨUNGÃ TƲƲMDE