A Zeova Kaset rãmbã sẽn tʋmde

Tõnd koe-moonegã

Video: Seka y na lebg n tɩ gese!

Y na n yãame tɩ koɛɛgã b sẽn moond Manatan sẽn be Niuyork tẽngã pʋgẽ wã sõnga neb wʋsg tɩ b paam sɛb sẽn wɛgsd Biiblã goamã n karme.

Video: Seka y na lebg n tɩ gese!

Y na n yãame tɩ koɛɛgã b sẽn moond Manatan sẽn be Niuyork tẽngã pʋgẽ wã sõnga neb wʋsg tɩ b paam sɛb sẽn wɛgsd Biiblã goamã n karme.

D sɛbã yiisgu

Sɛb la video rãmb sẽn sõngd nebã tɩ b nong sɩdã la b nand-a

Ned ning fãa sẽn karemd tõnd sebr wall sẽn get tõnd video tõe n basa a yam tɩ kibayã fãa yaa sɩda, la zems kɛpɩ.

Sɛb la video rãmb sẽn sõngd nebã tɩ b nong sɩdã la b nand-a

Ned ning fãa sẽn karemd tõnd sebr wall sẽn get tõnd video tõe n basa a yam tɩ kibayã fãa yaa sɩda, la zems kɛpɩ.

Siglgã rot meebo

Video: A Zeova Kaset rãmbã yãka yam n na n toeem b biru-kãsengã zĩiga

Ges-y zĩig ning d sẽn yãk Niuyork tẽngẽ wã, n na n tilg d biru-kãsengã.

Video: A Zeova Kaset rãmbã yãka yam n na n toeem b biru-kãsengã zĩiga

Ges-y zĩig ning d sẽn yãk Niuyork tẽngẽ wã, n na n tilg d biru-kãsengã.