Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

“BAO-Y LAAFƖ”!

A Zeova Kaset rãmbã yʋʋmd 2022 rasem a tãab tigis-kãsengã

D kot-y lame tɩ y ges a Zeova Kaset rãmbã rõandã rasem a tãab tigis-kãsengã.

Koronavirisã bã-longdgã yĩnga, b na n ninga rõandã rasem a tãab tigis-kãsengã sõssã bilf-bilf jw.org pʋgẽ. Na n yɩɩ sẽoog la sa-sik kiuugã pʋgẽ.

Pa Yaood ye. Pa tɩlɛ tɩ y konekte, wall y kõ y yʋʋr ye.

D sẽn na n paame

Arzũmã sõssã: D na n bãnga nonglem sẽn tõe n sõng-d to-to tɩ d paam sũur pʋgẽ bãane, la laafɩ ne d taabã. D na n yãa bũmb ning sẽn kɩt tɩ Biiblã saglsã tõe n sõng pagbã ne b sɩdbã, roagdbã, la kambã tɩ b vɩɩmd ne laafɩ wã.

Sibrã sõssã: Rẽ yĩnga y tõe n paama sũur pʋgẽ bãane, baa ne bãase, ligd zu-loeese, sabab-wẽnse, wall zu-loees a taab bɩ? Ges-y video sẽn kengd raoodo, sẽn wilgd bũmb ning sẽn sõngd neb sẽn be dũniyã gill zug tɩ b tar sũur pʋgẽ bãanã.

Hatã sõssã: D tõe n sɩd lebga Wẽnnaam zo-rãmb bɩ? D wat n paama Wẽnnaam zood woto bal bɩ, bɩ bũmb la d segd n deng n maane? D na n paama sogs-kãensã leoor sõsg ning gom-zug sẽn yaa “D tõe n paama Wẽnnaam zoodo: Wãn to?” wã sasa.

Ges-y tigis-kãsengã sõssã na-kẽndre, la y ges video sẽn gomd d tigis-kãsemsã yelle.

 
Ges-y tigis-kãsengã video-rãmba