Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

‘Maan-y sũ-mare’!

A Zeova Kaset rãmbã yʋʋmd 2023 rasem a tãab tigis-kãsengã

Tõnd a Zeova Kaset rãmbã boond-y-la rõandã tɩ y wa naag-d n maan rasem a tãab tigis-kãsenga.

Pa yaood n kẽ ye • B pa pʋɩɩgd ne lepr n kot ligd ye

D sẽn na n paame

Arzũmã sõssã: Y na n yãa sũ-marã sẽn tõe n sõng yãmb to-to tɩ y tõog n maan bũmb nins y sẽn yãk yam n na n maanã.

Sibrã sõssã: Wãn to la sũ-marã tõe n maneg yãmb ne y zakã rãmb la y zo-rãmbã zems-n-taarã?

Hatã sõssã: Yãmb sã n pʋʋs Wẽnnaam n kos sõngre, y na n gũudame t’a maan bõe? Y na n paama leoorã, sõsg sẽn tik Biiblã zugu, t’a gom-zugã yaa: “Wẽnnaam na n wa maana bũmb n sõng yãmb bɩ?”

Ges-y video-kãensã sẽn gomd rõanda rasem a tãab tigis-kãsengã yelle

Bõe la d maand d tigis-kãsemsã sasa?

Y na n yãa bũmb nins sẽn maand a Zeova Kaset rãmbã rasem a tãab tigis-kãseng sasa.

A Zeova Kaset rãmbã yʋʋmd 2023 rasem a tãab tigis-kãsengã: ‘Maan-y sũ-mare’!

Bõe yĩng tɩ rõnda rasem a tãab tigis-kãsengã gom-zugã na n sɩd naf tõnd masã meng n tɩ yɩɩda?

Video-wokã reng-n-lɛmga: “Bas t’a Zeova wilg-f sore”

A Amani ne a zakã rãmb segd n zoeeme, sẽn na yɩl n põsg b yõore. Rẽ yĩnga, b na n teega b mens bɩ, bɩ b na n teega b Wẽnnaamã t’a kogl-ba?