Yiib-n-soab sebr b sẽn tool a Tɩmote 3:1-17

  • Yɛlã na n yɩɩ kãn-kãe yaoolem wakatã (1-7)

  • Rɩk a Poll togs-n-taar sõma (8-13)

  • “Kell n gãd bũmb nins b sẽn zãms foomã” (14-17)

    • Gʋls-sõamyã tõr yaa Wẽnnaam n vẽneg tɩ b gʋlse (16)

3  La bɩ f bãng tɩ yaoolem wakatã,+ yɛlã na n yɩɩ kãn-kãe hal tɩ vɩɩmã lebg toogo.  Bala nebã na n yɩɩ beed dãmba,* neb sẽn nong ligdi, wuk-m-mens rãmba, waoog-m-mens rãmba, neb sẽn nong tʋya,* ba-rãmb la ma-rãmb kɩɩsdba, sõm-zɩtba, neb sẽn pa maand sɩda,  neb sẽn pa tar nonglem, neb sẽn pa baood laafɩ, tẽn-kãn-neba, neb sẽn pa tar yõk-m-menga, nen-kɛglem dãmba, neb sẽn kis sẽn sõmbe,  zãmb dãmba, tʋb-pa-wʋmdba, neb sẽn pid ne wuk-m-menga, neb sẽn nong yõ-noogr n pa nong Wẽnnaam ye.  B wõnda wẽn-sakdba, la b pa vɩ wa wẽn-sakdb ye.+ Lak f meng ne nin-kãens buudã.  Nin-kãens sʋkã, rap n be n maand sɩlem n kẽed zagsẽ, n belgd pagb sẽn ka pãng la sẽn yaa yel-wẽn-maandb tɩ tʋlsem toor-toor so-ba.  Pʋg-kãens zãmsda wakat fãa la b nan zɩ n tõog n paam bãngr hakɩɩk sɩdã zug ye.  Nin-kãens kɩɩsda sɩdã wa a Zanɛɛs ne a Zãmbrɛɛs sẽn kɩɩs a Moyiiz to-to wã. Neb a woto buudã tagsa wã yaa wẽns zãnga. Sã n yaa tẽebã wɛɛngẽ, b pa tat Wẽnnaam yam ye.  La b pa na n zãag zĩiga, bala b yalemdã* na n lebga vẽeneg ne nebã fãa, wa nin-kãensã b yiibã yalemdã sẽn yɩ vẽeneg to-to wã.+ 10  La fo maaga f yĩng n ges mam sẽn zãmsd nebã to-to wã, mam sẽn vɩ to-to wã,+ mam daabã, mam tẽebã, mam sũ-marã, mam nonglmã, la m sẽn tõogd toogã. 11  Fo bãnga namsg ning mam sẽn paam Ãntiyoos+ ne Ikoniyom+ la Listrã.+ Mam tõoga toog nams-kãensã fãa pʋsẽ, la Zu-soabã fãaga maam b fãa pʋsẽ.+ 12  Sɩd-sɩda, neb nins fãa sẽn dat n tũ Kirist Zeezi n vɩɩmd wẽn-sakr pʋgẽ wã me na n paama namsgo.+ 13  La nin-wẽnsã ne bɛlgdbã na n lebgda wẽns n paasdẽ. B na n belga nebã, la neb a taab me na n belg-b lame.+ 14  La bɩ f kell n gãd bũmb nins b sẽn zãms foo la b sõng-f tɩ f tẽ wã kãn-kãe,+ fo sẽn mi neb nins sẽn zãms foo bõn-kãensã yĩnga. 15  Tẽeg tɩ hal fo yãadmẽ,+ fo bãnga Gʋls-sõamyã+ sẽn tõe n sõng foo tɩ f yɩ yam soab sẽn na yɩl n paam fãagre, fo sẽn tẽed Kirist Zeezi wã yĩngã.+ 16  Gʋls-sõamyã tõr yaa Wẽnnaam n vẽneg tɩ b gʋlse,+ la a yõodã yaa zãms neda,+ wilg ned a kongre, rems yɛla, kibl ned ne tɩrlem,+ 17  sẽn na yɩl tɩ Wẽnnaam ned paam minim sõma, n segl n sa tʋʋm-sõma buud fãa yĩnga.

Vẽnegr toor-toore

Rat n yeel tɩ yaa b mensã yell bal n pak-ba.
Rat n yeel tɩ neb sẽn tʋʋd Wẽnnaam, la sẽn tʋʋd ninsaalba.
Bɩ, “gãeemdã.”