Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

A Zeova fãagda a nin-buiidã

Biiblã kibar ning sẽn be Yikr sak a 3 n tãag 15 wã wilgdame tɩ Wẽnnaam ning sẽn kɩt tɩ mog-miuugã welg zĩis a yiibã tõe n fãaga tõnd me, d sã n kell n tall tẽebo, la d tõog toogo.

Tika Yikr 3:1-22; 4:1-9; 5:1-9; 6:1-8; 7:1-7; 14:5-10, 13-31; 15:1-21.