Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D lagem taab “ne noor a yembr” n waoog Wẽnnaam

D lagem taab “ne noor a yembr” n waoog Wẽnnaam

 D lagem taab “ne noor a yembr” n waoog Wẽnnaam

“Bɩ yãmb fãa lagem taab ne noor a yembr n waoog Wẽnnaam sẽn yaa tõnd Zusoab a Zezi Kirist Ba wã.”—ROM DÃMBA 15:6.

1. Bõe la a Poll zãms a tẽed-n-taasã, sẽn tɩ loe ne neb tagsa sẽn pa yembrã wɛɛngẽ?

KIRIS-NEBÃ fãa yam-yãkr pa taaba, b sẽn nong bũmb ninsã me pa yembr ye. Ne rẽ fãa, b fãa segd n kẽna vɩɩmã sor zug ne yam a yembre. Rẽ yaa bũmb sẽn tõe bɩ? N-ye, la yaa tõnd sẽn pa na n dɩk yel-bõonesã n maan tɩ lebg zu-loe-kãsemse. Yaa woto la tʋm-tʋmd a Poll zãms a tẽed-n-taasã yẽ wakatẽ wã. Wãn to la a wilg yel-kãngã sẽn tar yõodã? Rũndã-rũndã, wãn to la d tõe n tũ saglg ning Wẽnnaam sẽn vẽneg-a t’a kõ wã?

Zems-n-taarã yõod kiris-neba sʋka

2. Wãn to la a Poll wilg tɩ zems-n-taarã tara yõodo?

2 A Poll da miime tɩ kiris-nebã zems-n-taar tara yõod wʋsgo, yaa rẽ n so t’a sagl kiris-nebã tɩ b tall sũ-mar ne taab nonglem pʋgẽ. (Efɛɛz rãmba 4:1-3; Kolos rãmba 3:12-14) Baasg zãnga, a sẽn lugl tigims wʋsg la a kẽn n kaag kẽer sẽn yɩɩd yʋʋm 20 pʋgẽ wã, a ra miime tɩ zems-n-taarã tallg tõe n yɩɩ toogo. (1 Korẽnt dãmba 1:11-13; Galat dãmba 2:11-14) Yaa rẽ n so t’a sagl a tẽed-n-taas nins sẽn vɩ Romã woto: “Bɩ Wẽnnaam sẽn yaa sũ-mar la belsg soaba sõng yãmba tɩ y . . . fãa lagem taab ne noor a yembr n waoog Wẽnnaam sẽn yaa tõnd Zusoab a Zezi Kirist Ba wã.” (Rom dãmba 15:5, 6) Rũndã-rũndã, tõnd me sẽn yaa Wẽnnaam a Zeova nin-buiid sẽn tar zems-n-taar ne taabã, d segd n pẽg-a-la ne ‘noor a yembre.’ Bõe la d maand rẽ wɛɛngẽ?

3, 4. a) Kiris-neb nins sẽn da be Romã ra yita zĩis toɛy-toɛy bʋse? b) Wãn to la Rom kiris-nebã ra tõe n balem a Zeova ne “noor a yembre”?

3 Kiris-neb wʋsg sẽn da be Rom ra ya a Poll meng zo-rãmba. (Rom dãmba 16:3-16) Baa ne b sẽn da yit zĩis toɛy-toɛyã, a Poll ra geta a saam-biisã fãa wala ‘Wẽnnaam nin-nongdse.’ A gʋlsame: “A Zezi Kirist maasem yĩnga mam pʋʋsda m Wẽnnaam bark yãmb fãa yĩnga, b sẽn gomd yãmb tẽeb yell dũniyã tɛk fãa wã yĩnga.” Vẽenega, Rom kiris-nebã ra kõta mak-sõng zĩis wʋsg pʋsẽ. (Rom dãmba 1:7, 8; 15:14) La tigingã neb kẽer da tara tagsa toɛy-toɛy yɛl kẽer zutu. Rũndã-rũndã me, kiris-nebã yita zĩis la buud toɛy-toɛya. B sã n zãms sagls nins Wẽnnaam sẽn vẽneg a Poll t’a gʋls n wilg b sẽn segd n tall manesem ning ne nebã tagsa sẽn pa yembrã, tõe n sõng-b lame tɩ b gom ne ‘noor a yembre.’

4 Rom tẽngã, ra yaa tẽedb sẽn yaa Zʋɩf rãmb la bu-zẽms neb n da be be. (Rom dãmba 4:1; 11:13) Tõe tɩ ra yaa toog ne kiris-neb kẽer sẽn yaa Zʋɩf rãmb tɩ b bas minimd kẽer b sẽn da tũud a Moiiz Tõogã tũub wakate, baa ne b sẽn da tog n bãng tɩ minimd kãens ra pa tɩlae ne fãagrã. La kiris-neb sẽn yaa Zʋɩf rãmb wʋsg sakame tɩ Kirist maoongã fãaga bãmb ne gɩdgr nins b sẽn da tũudi, nand tɩ b lebg kiris-nebã. Rẽ kɩtame tɩ b toeem b minimd kẽere. (Galat dãmba 4:8-11) La wala a Poll sẽn wilgã, b fãa ra yaa ‘Wẽnnaam nin-nongdse.’ B fãa ra tõe n pẽga Wẽnnaam ne “noor a yembre,” b sã n da tall tagsg ning sẽn zems ne taabã. Rũndã-rũndã, tõnd me tõe n tara tagsa sẽn yaa toor-toor yɛl kẽer zutu. Yaa rẽ n so tɩ d segd n maag d yĩng n ges a Poll sẽn wilgd no-kãngã sẽn yaa kãsengã võor to-to wã.—Rom dãmba 15:4.

‘Bɩ y reeg taaba’

5, 6. Bõe yĩng tɩ tagsa wã ra yaa toor-toor Rom tigingã pʋgẽ?

5 A Poll lɛtr ning a sẽn taas Rom dãmbã pʋgẽ, a gomda neb sẽn tar tagsa sẽn yaa toor-toor yelle. A gʋlsame: “[Ned a] yembr tẽedame t’a tõe n dɩɩ bũmb fãa, a to sẽn ka pãng rɩta zẽ-vãad bala.” Bõe yĩng tɩ ra yaa woto? Yaa a Moiiz Tõogã sẽn da gɩdg kurkur nemd wõbrã yĩnga. (Rom dãmba 14:2; Maankʋʋre 11:7) La Tõog kãng tũub ra pa leb n yaa tɩlae a Zezi kũumã poor ye. (Efɛɛz rãmba 2:15) A Zezi kũumã yʋʋm a tãab la pʋɩ-sʋk poore, malɛk n togs tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr tɩ sã n yaa ne Wẽnnaam, b pa segd n ges rɩɩb buud ba a ye wala rẽgd ye. (Tʋʋma 11:7-12) Kiris-neb kẽer sẽn yaa Zʋɩf rãmb sẽn da tar rẽ b yamẽ wã tagsdame tɩ b tõe n wõba kurkur nemdo, bɩ n dɩ rɩɩb a taab Tõogã sẽn da gɩdge.

6 Baasg zãnga, sã n yaa ne kiris-neb nins sẽn da yaa Zʋɩf rãmbã kẽere, b ra pa tõe n mams rɩ-kãensã b sẽn da get pĩnd wa rẽgdã rɩɩb meng ye. Nin-kãensã sũur kaset sẽn ka pãngã sũy ra tõe n sãama wʋsgo, b sã n yã kiris-neb nins sẽn yaa Zʋɩf rãmb wa bãmba sẽn dɩt rɩ-kãense. Sẽn paase, kiris-neb kẽer sẽn yaa bu-zẽms neb pĩnd tũudmã sẽn da pa tol n gɩdg rɩɩb buud takɩ wã ra tõe n getame tɩ pa tar yõod tɩ b wẽ no-koeemd rɩɩb poorẽ ye. Yaa sɩd tɩ ra pa wẽng tɩ ned yãk rɩɩb buud takɩ n pa rɩtẽ, sã n mik t’a pa yet tɩ rẽ yaa tɩlae sẽn na yɩl n paam fãagr ye. La tagsa toɛy-toɛyã ra tõe n waa ne no-koeem tigingã pʋgẽ nana-nana. Rom kiris-nebã ra segd n gũusame tɩ tagsa sẽn yaa toor-toor woto ra wa gɩdg-b tɩ b pa pẽg Wẽnnaam “ne noor a yembr” ye.

7. Tagsa toɛy-toɛy bʋs n da be yãk daar a ye n waoog semen fãa wã wɛɛngẽ?

7 A Poll rɩka makr a yiib-n-soaba: “Ned a yembr waoogda daar a ye n yɩɩd a to. A to waoogda daar fãa tɩ zem taaba.” (Rom dãmba 14:5a) A Moiiz Tõogã wakate, b ra pa segd n tʋm tʋʋmd ba a yembr Vʋʋsg daarã ye. So-toak meng ra yaa bũmb sẽn kis raar n kãnga. (Yikri 20:8-10; Matɩe 24:20; Tʋʋma 1:12) Tõogã yell sẽn wa n sa wã, gɩdg-kãens ra pa leb n yaa tɩlae ye. La ra ket n tõe n yaa toog ne  kiris-neb kẽer sẽn yaa Zʋɩf rãmb tɩ b tʋm tʋʋmd bɩ n tog sor daar ning b sẽn da waoogd pĩndã. Baa b sẽn wa n lebg kiris-nebã poore, tõe tɩ b ra yãka rasem a yopoe daarã tẽebã yɛl yĩng bala, baa ne Wẽnnaam sẽn da ye pa baood tɩ b waoog Vʋʋsg daarã. B sẽn da maand woto wã ra yaa wẽng bɩ? Ayo, sã n mik tɩ b ra pa yet tɩ Wẽnnaam baoodame tɩ b waoog Vʋʋsg daarã tɩlae ye. Woto yĩnga, sẽn na yɩl n tall waoogr ne a saam-biisã sũur kaseto, a Poll gʋlsame: “Bɩ ned kam fãa maan sẽn wat ne sũur kaset sõama.”—Rom dãmba 14:5b.

8. Baa ne b sẽn da segd n waoog b taabã sũur kasetã, bõe la Rom kiris-nebã ra pa segd n maane?

8 La a Poll sagla a saam-biisã ne nonglem tɩ b tall sũ-mar ne neb nins sẽn da maood ne yɛl sẽn tɩ loe ne ned kam fãa sũur kasetã. Wakat kãnga, a ninga neb nins sẽn da baood n na n modg b tẽed-n-taasã tɩ b tũ a Moiiz Tõogã wala bũmb sẽn yaa tɩlae ne fãagrã taal wʋsgo. Wala makre, yʋʋmd 61 sẽnẽ Kirist rogem poore, a Poll gʋlsa Hebre rãmbã sebr sẽn tar pãngã n taas kiris-neb nins sẽn yaa Zʋɩf rãmbã. A wilga seb-kãngã pʋgẽ vẽeneg t’a Moiiz Tõogã sakr da pa tar yõodo, bala kiris-nebã ra tara saagr sẽn yaa kãseng n yɩɩda, sẽn yẽbg a Zezi maoongã sẽn yaa rondã zugu.—Galat dãmba 5:1-12; Tɩt 1:10, 11; Hebre dãmba 10:1-17.

9, 10. Bõe la kiris-nebã pa segd n maane? Wilg-y y leokrã võore.

9 Wala d sẽn yã wã, a Poll wilgame tɩ yam-yãkr sẽn yaa toor-toor pa segd n sãam zems-n-taarã, sã n mik tɩ rẽ pa kɩɩsd noy nins b sẽn kõ kiris-nebã ye. Woto, a Poll soka kiris-neb nins sũur kaset sẽn ka pãngã tɩ: “Yaa bõe tɩ fo kaood f ba-biig bʋʋdo?” La a sok neb nins sũur kaset sẽn tar pãngã (tõe tɩ yaa neb nins sũur kaset sẽn kõt-b sor tɩ b rɩ rɩɩb kẽer b sẽn da gɩdg Tõogã wakatã bɩ tɩ b tʋm Vʋʋsg daarã) tɩ: “Yaa bõe tɩ fo paoogd f ba-biiga?” (Rom dãmba 14:10) Sã n yaa ne a Polle, kiris-neb nins sẽn tar sũur kaset sẽn ka pãngã segd n gũusame n da ning b saam-biis nins sũur kaset sẽn sakd tɩ b maan yɛl wʋsgã taal ye. La kiris-neb nins sũur kaset sẽn tar pãngã me pa segd n paoog b rãmb nins sũur kaset sẽn da ket n ka pãng zĩis kẽer wɛɛngẽ wã ye. Nebã fãa segdame n tall waoogr ne b taabã sũur-kasetã, n da “tags tɩ [b] yaa sõama n yɩɩd sẽn zems ye.”—Rom dãmba 12:3, 18.

10 A Poll wilga tagsg ning sẽn zemsã woto: “Ned ninga sẽn dɩta, bɩ a ra paoog sẽn ka rɩta wã ye. La bɩ sẽn ka rɩta wã me ra kao sẽn dɩta wã bʋʋd ye; tɩ bõe, Wẽnnaam deega yẽnda.” A togsa woto n paase: ‘Kirist reega yãmb Wẽnnaam waoogr yĩnga.’ Wẽnnaam ne Kirist sẽn deegd sẽn tar-b pãngã la sẽn ka-b  pãngã yĩnga, tõnd me segdame n “deeg taab” woto. (Rom dãmba 14:3; 15:7) Ãnd n da pa na n sak woto?

Saam-biir nonglmã wata ne zems-n-taar kiris-nebã sʋk rũndã-rũndã

11. Yel-bʋg n da pak a Poll wakatã bala?

11 A lɛtr ning a sẽn taas Rom dãmbã pʋgẽ, a Poll ra goma yell sẽn da pak sasa kãng bal yelle. Sẽn da pa kaoose, a Zeova kɩtame tɩ kaool a yembr sa, la a lugl kaool paalga. Ra yaa toog ne kẽer tɩ b sak kaool paalgã. Yel-kãngã pa be rũndã-rũndã ye, la zu-loees sẽn wõnd woto tõe n puka wakat-wakate.

12, 13. Rũndã-rũndã, yel-bʋs pʋsẽ la kiris-nebã tõe n waoog b taabã sũur kaseto?

12 Wala makre, tõe tɩ kiris-nin-poak ra bee tũudum sẽn gɩdgd nagem pʋgẽ. A sã n wa sak sɩdã, tõe n yɩɩ toog ne-a t’a sak tagsg ning sẽn yet tɩ d tõe n ninga fu-neeb sẽn zems sasa kẽerã, bɩ n nag tɩ zemsã. Rẽ sẽn pa kɩɩsd Biiblã noor ba a yembrã yĩnga, pa zems tɩ ned bao n kɩt t’a kɩɩs a sũur kasetã ye. Yẽ me pa segd n sãbg kiris-nin-pogs a taab nins sũur kaset sẽn kõt-b sor tɩ b nag tɩ zemsã ye.

13 Ges-y makr a to. Wala ned b sẽn wub zĩig ning b sẽn kis rãam yũubu, t’a wa bãng sɩdã n lebg kiris-neda, n bãng tɩ Biiblã wilgdame tɩ rãam yaa Wẽnnaam kũuni, la tɩ b tõe n yũ-a lame n zemse. (Yɩɩl Sõamyã 104:15) A sakda tags-kãnga. La b sẽn da wub-a to-to wã yĩnga, a yãka yam n na n tolg n lak a meng ne rãam buud fãa, la a pa sãbgd neb nins sẽn yũud rãam tɩ zemsã ye. Woto wã, a tũuda a Poll gom-kãensã: “Bɩ tõnd tũ bũmb ninga sẽn wat ne laafɩ, la bũmb nins sẽn sõngd taab tɩ bɩ” wã.—Rom dãmba 14:19.

14. Yel-bʋs pʋsẽ la kiris-nebã tõe n tũ a Poll saglg ning a sẽn taas Rom kiris-nebã?

14 Yɛl a taab n kɩtd tɩ d segd n tũ a Poll saglg ning a sẽn taas Rom kiris-nebã. Kiris-neb tigingã tara neb wʋsgo, la b sẽn nong yɛl ninsã pa yembr ye. Woto yĩnga, b sẽn yãkd n na n maan yɛl ninsã tõeeme n pa yɩ a yembr ye, wala makre futã ningr la mengã manegr wɛɛngẽ. Yaa sɩda, Biiblã togsa noy sẽn yaa vẽenes tɩ kiris-neb hakɩkã fãa tũudẽ. Tõnd ned ba a yembr pa segd n ning fut bɩ n maneg a zug ne modɛll sẽn pa lebd be baa bilfu, bɩ sẽn pa zemse, wall sẽn kɩtd tɩ b rɩk tõnd n fãoog ne bi-bees bɩ tʋʋm-yood rãmb ye. (1 Zã 2:15-17) Kiris-nebã tẽrame tɩ wakat buud fãa, baa b sã n wa kokd pemsem, b yaa neb sẽn gomd ãndũniyã Naab sẽn ka to wã yʋʋr yĩnga. (Ezai 43:10; Zã 17:16; 1 Tɩmote 2:9, 10) La yɛl wʋsg n be tɩ kiris-nebã tõe n yãk n maane. *

Gũus-y n da wa kɩt tɩ neb a taabã lak ye

15. Yel-bʋs pʋsẽ la kiris-ned tõe n pa maan a sẽn tar sor n na n maan bũmb ninsã, a saam-biisã nafr yĩnga?

15 No-kãseng a to sẽn tar yõod wʋsg la a Poll togsd tõnd saglg ning a sẽn taas Rom kiris-nebã pʋgẽ. Wakat-wakate, kiris-ned sũur kaset sẽn paam zãmsg sõma tõe n yãka yam n pa na n maan bũmb sẽn pa wẽng ye. Bõe yĩnga? Ya a sẽn mi tɩ woto maaneg tõe n maana neb a taabã wẽngã yĩnga. Sã n wa yaa woto, yaa bõe la d segd n maane? A Poll yetame: “A yaa neere tɩ [f] ra rɩ nemdo la [f ra] yũ rãam walla bũmb ninga fãa sẽn na n kɩt tɩ fo ba-biig lʋɩ walla a beege walla boog a pãng ye.” (Rom dãmba 14:14, 20, 21) Woto, “zemsame tɩ tõnd sẽn tar pãnga zɩ neb nins sẽn ka pãnga zɩɩbo, la ka tɩ maan sẽn noom tõnd mens ye. Bɩ tõnd ned kam fãa maan sẽn noom a yaka a sõngr la a bɩɩb yĩnga.” (Rom dãmba 15:1, 2) Tõnd sẽn maand bũmb ningã sã n tõe n beeg tõnd tẽed-n-taaga, saam-biir nonglmã na n kɩtame tɩ d tags neb a taabã yelle, la d yõk d mens d yam-yãkrã pʋgẽ. Makr sẽn  tɩ loe ne rẽ tõe n yaa rãamã yũubu. Kiris-ned tara sor n na n yũ rãam tɩ zemse. La rẽ maaneg sã n na n yɩɩ kug-lakdg n kõ a tũud-n-taaga, a pa na n pẽdg n yũ t’a tara sor ye.

16. Wãn to la d tõe n tags d moonegã zĩigẽ neb yelle?

16 D tõe n talla manesem kãngã me ne neb nins sẽn pa be kiris-neb tigingã pʋgẽ wã. Wala makre, tõe tɩ tõnd sẽn vɩẽ wã tũudmã zãmsda nebã tɩ b ges semenã daar a yembr wala vʋʋsg daare. Woto yĩnga, sẽn na yɩl n da yɩ kug-lakdg n kõ d taabã la d wa ne gɩdgr koe-moonegã tʋʋmd yĩnga, d pa na n maan bũmb raar n kãnga, sẽn na n sãam d yagsã sũy ye. Tõeeme me tɩ kiris-ned sẽn yaa arzɛk soab kẽng zĩig ning koɛɛgã mooneg ratem sẽn yaẽ kãseng n yɩɩda, n tɩ be tals sʋka. A tõe n yãka yam n tags a yagsã yelle, n ningd fut sẽn zems bala, bɩ n pa vɩ rakãag vɩɩm ye.

17. Bõe yĩng tɩ segd n tags neb a taabã yelle, d sã n wa rat n maan yɛl kẽere?

17 Zemsame tɩ neb nins “sẽn tar pãngã” maan remsg woto bɩ? Be neere, tags-y bilg-kãngã yelle: D sã n wẽnd mobill sor zugu, n ne kamb sẽn kẽnd n pẽ sorã, d na n ket n zoeta vitɛɛse, d sẽn tar dʋrwa n na n maan woto wã yĩng bɩ? Ayo, d na n kẽna maasg-maasg n da wa fão kambã ye. Wakat-wakate, tõnd segd n maaga d mense, bɩ n yɩ wʋmdb me, d manesmã ne d tẽed-n-taasã la ne d taabã pʋgẽ. Tõe tɩ d maanda bũmb d sẽn tar sor n na n maane. Rẽ pa kɩɩsd Biiblã noor ba a yembr ye. Baasg zãnga, d manesmã sã n tõe n beeg bɩ n maan neb nins sũur kaset sẽn ka pãngã wẽnga, nonglem ning d sẽn tar ne d kiris-nin-taasã na n kɩtame tɩ d maan gũusgu. (Rom dãmba 14:13, 15) Zems-n-taarã tallg la kɩt tɩ Rĩungã yɛl kẽng taoorã tara yõod n yɩɩd tõnd mengã sẽn na n maan bũmb nins d sẽn tar sor n na n maanã.

18, 19. a) D sã n tagsd neb a taabã yelle, wãn to la d tũud a Zezi makrã? b) Zĩ-bʋg wɛɛngẽ la tõnd fãa tʋmd ne zems-n-taare, la bõe yell la d na n gom sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

18 D sã n wa maand woto, d tũuda makr ning sẽn yaa sõma n yɩɩdã. A Poll yeelame: “Tɩ bõe, Kirist ka maan sẽn noom bãmb meng ye. La a wa sẽn gʋlsã: ‘Neb nins sẽn tʋʋs yãmb tʋʋsg lʋɩɩ mam zugu.’ ” A Zezi sakame n dɩk a vɩɩmã n maan maoong n kõ tõndo. Sãmbg sẽn ka be, d na n sakame n bas yɛl kẽer d sẽn tar sor n na n maane, rẽ sã n na n sõnga ‘neb nins sẽn ka pãngã’ tɩ b naag tõnd n pẽg Wẽnnaam. Sɩd-sɩda, d sã n yaa wʋmdb ne kiris-neb nins sẽn tar sũur kaset sẽn ka pãngã, bɩ d sã n pa pẽdgd n na n maan tõnd sẽn tar sor ne yɛl ninsã, wilgdame tɩ d tara ‘yam-sõng wa Kirist Zezi.’—Rom dãmba 15:1-5.

19 Baa tõnd tagsg sẽn yaa to-to ne yɛl nins sẽn pa kɩɩsd Gʋlsg Sõamyã noyã sẽn tõe n pa taabã, sã n yaa ne balengã wɛɛngẽ d tʋmda zems-n-taar pʋgẽ. (1 Korẽnt dãmba 1:10) Wala makre, zems-n-ta-kãng yaa vẽenega, manesem ning tõnd sẽn tar ne neb nins sẽn kɩɩsd Wẽnd baleng hakɩkã pʋgẽ. Wẽnnaam Gomdã boonda kɩɩsdb kãens tɩ sãamba, la a keoogd tõnd tɩ d gũus ne ‘sãamb koeese.’ (Zã 10:5) Wãn to la d tõe n bãng sãan-kãens buudã? D manesem segd n yɩɩ wãn to ne-ba? D na n leoka sogs-kãensã sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ.

[Tẽngr note]

^ sull 14 Yaa roagdbã n sõngd b kambã tɩ b yãk b futu.

Wãn to la y na n leoke?

• Bõe yĩng tɩ tõnd tagsa wã sẽn pa yembr yɛl kẽer pʋsẽ wã pa segd n sãam tõnd zems-n-taarã?

• Bõe yĩng tɩ tõnd sẽn yaa kiris-nebã segd n tags taab yelle?

• Wãn to la d tõe n tũ a Poll sẽn kõ saglg ning zems-n-taarã wɛɛngẽ wã rũndã-rũndã, la yaa bõe n na n kɩt tɩ d maan woto?

[Zãmsgã sogsgã]

 [Foto, seb-neng 24]

Saglg ning a Poll sẽn kõ zems-n-taarã wɛɛngẽ wã ra tara yõod wʋsg ne tigingã

[Foto, seb-neng 25]

Kiris-nebã tara zems-n-taare, baa ne b sẽn yit zĩis toɛy-toɛyã