Injili mar Johana 21:1-25

  • Yesu fwenyore ne jopuonjrene (1-14)

  • Petro nyiso ni pod ohero Yesu (15-19)

    • “Pidh rombena matindo” (17)

  • Gima biro timore ne japuonjre ma Yesu ohero (20-23)

  • Weche mogik (24, 25)

21  Bang’ mano, Yesu nofwenyore kendo ayanga ne jopuonjrene e Nam Tiberia. Nofwenyore e yo ma kama:  Simon Petro noyudo ochokore gi Thoma (ma bende ne iluongo ni Rude),+ gi Nathaniel+ moa Kana mar Galili, gi yawuot Zebedi,+ kod jopuonjrene mamoko ariyo.  Simon Petro nowacho kama: “Adwaro dhi lupo.” Ne gidwoke niya: “Wabiro dhi kodi.” Omiyo, ne giwuok mi giidho yie, to e otienono ne ok gimako gimoro.+  To ka piny koro ne chiegni ru, Yesu ne ochung’ e dho wath, to jopuonjrene ok nofwenye.+  Yesu nopenjogi niya: “Osiepena,* be un gi gima ducham?”* Ne gidwoke niya: “Ooyo!”  Nowachonegi kama: “Boluru gogo e bath yie korachwich to ubiro yudo rech.” Eka ne gibolo, kendo koro ne ok ginyal ywaye mi girwake e yie, nikech rech ne ng’eny ahinya.+  Omiyo, japuonjre ma Yesu nohero+ nowacho ne Petro kama: “En Ruoth!” Koro ka Simon Petro nowinjo ni en Ruoth, norwako nangane ma oko nikech ne en gi lewni maiye kende, kae to nochikore e pi.  To jopuonjre mamokogo ne odhi ka gin e yie matin ka giywayo gogo mopong’ gi rech, nimar ne ok gin mabor gi wath. Ne gin mita 90 kama.  Ka ne gisegowo e dho wath, ne gineno mach kanyo kendo rech kod makate ne ni e wi majno. 10  Yesu nokonegi kama: “Keluru moko kuom rech ma ua mako.” 11  Simon Petro noidho yie, mi noywayo gogo mopong’ gi rech madongo 153 nyaka e dho wath. To kata obedo ni ne ging’eny kamano, gogo ne ok oyiech. 12  Yesu nowachonegi niya: “Biuru uchiem.” To onge kata japuonjre achiel ma ne nigi chir mar penje ni: “In ng’a?” nikech ne ging’eyo ni ne en Ruoth. 13  Yesu nokawo makate momiyogi, bende notimo kamano gi rech. 14  Mani koro ne en kinde mar adek+ ma Yesu nofwenyore ne jopuonjre bang’ ka nosechiere. 15  Ka ne gisetieko chiemo, Yesu nopenjo Simon Petro niya: “Simon wuod Johana, be ihera moloyo magi?” Nodwoke kama: “Ee, Ruoth, ing’eyo ni aheri.” Yesu nowachone niya: “Pidh nyirombena.”+ 16  Nopenje kendo mar ariyo niya: “Simon wuod Johana, be ihera?” Nodwoke kama: “Ee, Ruoth ing’eyo ni aheri.” Yesu nowachone niya: “Kwa rombena matindo.”+ 17  Nopenje kendo mar adek kama: “Simon wuod Johana, be ihera?” Petro nowinjo malit nikech nopenje mar adek ni: “Be ihera?” Eka nodwoke niya: “Ruoth, ing’eyo weche duto; ing’eyo ni aheri.” Yesu nowachone kama: “Pidh rombena matindo.+ 18  Adier, adier, awachoni ni, ka ne hiki pod tin, ne ijarwakori kae to ibayo kuonde mihero. To ka iti, ibiro rieyo lweteni kendo ng’at machielo e ma biro rwakoni nanga kae to oting’i kendo oteri kama ok idwar.” 19  Nowacho mano mondo onyisgo kit tho ma nodhi miyogo Nyasaye duong’. Bang’ wacho mano, nokone niya: “Dhi nyime luwa.”+ 20  Petro nolokore moneno japuonjre ma yande Yesu ohero+ ka luwogi. Japuonjreno e ma ne obet but Yesu sa chiemo modhiambo mopenjo niya: “Ruoth, en ng’a ma dwaro ndhogi?” 21  Omiyo, ka nonene, Petro nopenjo Yesu kama: “Ruoth, to nade ng’atni?” 22  Yesu nodwoke kama: “Ka en dwacha ni mondo osik nyaka chop aduogi, mano chandi nang’o? In dhi nyime luwa.” 23  Omiyo, wachno nolandore e kind owete ni japuonjreno ne ok dhi tho. Kata kamano, Yesu ok nowacho ne japuonjreno ni jalo ne ok dhi tho, to nowacho niya: “Ka en dwarona ni mondo osik nyaka chop aduogi, mano chandi nang’o?” 24  Ma e japuonjre+ ma chiwo neno kuom gigi kendo nondiko wechegi, kendo wang’eyo ni neno mochiwo en madier. 25  Kuom adier, nitie bende gik mamoko mang’eny ma Yesu notimo ma ka dine bed ni ondikgi duto te, aparo ni piny dine ok oting’o buge* mondiki.+

Weche Moler Piny

Grik, “Nyithindo.”
Kata, “rech ma ducham.”
Buge ma kamago ne gin midolo e kede, to ne ilosogi gi pien kata gi gik mamoko.