Injili mar Johana 20:1-31

  • Liel ni nono (1-10)

  • Yesu fwenyore ne Maria Magdalina (11-18)

  • Yesu fwenyore ne jopuonjrene (19-23)

  • Thoma riwo gi kiawa to bang’e oyie (24-29)

  • Gimomiyo ondik bugni (30, 31)

20  E odiechieng’ mokwongo mar juma, Maria Magdalina* nobiro e liel gokinyi mang’ich+ ka piny pod olil moyudo kosegol kidi e liel.+  Omiyo, noringo modhi ir Simon Petro gi japuonjre machielo ma Yesu ne oherono,+ mi nowachonegi niya: “Gisegolo Ruoth e liel,+ to ok wang’eyo ka ma giteree.”  Eka Petro gi japuonjre machielono nowuok mondo gidhi e liel.  Ji ariyogo noringo ka dhi e liel, to japuonjre machielono noringo mokwongo ne Petro chopo e liel.  Nolung’ore moneno lep kitani ka ni kanyo,+ to ne ok odonjo iye.  Simon Petro noluwe modonjo e liel, kendo noneno lep kitani kanyo.  Law ma noyudo oket e wiye ne ok nigi mamoko, to ne en kar kende kodole.  Eka japuonjre machielo ma nokwongo chopo e lielno bende nodonjo e iye, kendo noneno moyie.  Ne pok gifwenyo tiend wach manie Ndiko ni nyaka ne chiere.+ 10  Omiyo, jopuonjrego nodok e miechgi. 11  Kata kamano, Maria nodhi nyime chung’ oko machiegni gi liel, koywak. Sa ma pod noywak, nolung’ore mondo ong’i liel 12  kendo noneno malaike ariyo+ morwako nengni ma rochere kobet ka ma noyudo Yesu onindoe, achiel gi ka wiye to machielo gi ka tiende. 13  Mi ne gipenje niya: “Dhako, ang’o momiyo iywak?” Nodwokogi kama: “Gigolo Ruodha, to ok ang’eyo kama giteree.” 14  Bang’ wacho mano, nolokore moneno ng’ato kochung’ kanyo to ok nofwenyo ni en Yesu.+ 15  Yesu nowachone niya: “Dhako, ang’o momiyo iywak? Imanyo ng’a?” En to noparo ni ne en jarit-puodho, mi nowachone kama: “Jaduong’, ka po ni in e ma igole kae, to nyisa ka ma iteree mondo adhi akawe.” 16  Yesu nowachone kama: “Maria!” To ka Maria ne olokore, Maria ne oluonge gi dho Hibrania ni “Raboni!” (tiende ni “Japuonj!”) 17  Yesu nowachone niya: “We moko kuoma nikech pok adhi ir Wuora. To dhi ir owetena+ mondo iwachnegi ni, ‘Adhi ir Wuora+ kendo Wuonu, ir Nyasacha+ kendo Nyasachu.’” 18  Maria Magdalina nodhi motero wachno ne jopuonjre niya: “Aseneno Ruoth!” Kendo nowachonegi gima Ruoth nosewachone.+ 19  Ka piny ne imore e odiechieng’ mokwongo mar juma, jopuonjre nolorore e ot nikech ne giluoro Jo-Yahudi. Yesu nobiro mochung’ e diergi mowachonegi kama: “Okuweuru.”+ 20  Ka nosewacho mano, nonyisogi lwetene kod ng’etne.+ Jopuonjre nobedo mamor nikech ne gineno Ruoth.+ 21  Yesu nowachonegi kendo niya: “Okuweuru.+ Mana kaka Wuora oseora,+ e kaka an bende aorou.”+ 22  Bang’ wacho mano, nokudho muche kuomgi mowachonegi niya: “Yuduru roho maler.+ 23  Kuweyo ne ng’ato richo, osewene; to ka ok uweyo ne ng’ato richo, pok owene.” 24  To Thoma,+ ma ne iluongo ni Rude, ma ne en achiel kuom ji Apar Gariyoka, ne onge kodgi sa ma Yesu nobiro. 25  Omiyo, jopuonjre mamokogo ne wachone kama: “Waseneno Ruoth!” En to nowachonegi niya: “Ka pok aneno kuonde* ma musmal ne ochwoyo, mi aketo lith lweta kuondego, kendo aketo lweta e ng’etne,+ to ok abi yie ngang’.” 26  Odiechienge aboro bang’e, jopuonjrene ne ni e ot kendo, to Thoma ne ni kodgi. Kata obedo ni dhoudi ne olor, Yesu nobiro mochung’ e diergi mowachonegi kama: “Okuweuru.”+ 27  Eka nowacho ne Thoma niya: “Ket ane lith lweti kae, kendo ng’i lwetena kendo iket lweti e ng’etna mondo iwe bedo gi kiawa, to ibed gi yie.” 28  To Thoma nodwoke kama: “Ruodha kendo Nyasacha!” 29  Yesu nowachone niya: “Nikech isenena, be koro iyie? Jo mamor gin jo ma yie kata obedo ni pok gineno.” 30  Kuom adier, Yesu bende notimo honni mamoko mang’eny e nyim jopuonjrene, to ok ondikgi e bugni.*+ 31  To magi osendiki mondo uyie ni Yesu e Kristo, Wuod Nyasaye, kendo nikech uyie, uyud ngima kokalo kuom nyinge.+

Weche Moler Piny

Kata, “Maria Nya-Magdala.” Pim gi weche moler piny e Mat 15:39.
Kata, “alama.”
Buge ma kamago ne gin midolo e kede, to ne ilosogi gi pien kata gi gik mamoko.