Injili mar Johana 6:1-71

  • Yesu pidho ji 5,000 (1-15)

  • Yesu wuotho e wi pi (16-21)

  • Yesu e “makate mar ngima” (22-59)

  • Ji mang’eny chwanyore nikech weche Yesu (60-71)

6  Bang’ mano, Yesu nowuok modhi loka Nam Galili, ma bende iluongo ni Tiberia.+  To oganda moro mang’ongo ne luwe,+ nimar ne gineno honni ma notimo kochango jo matuo.+  Omiyo, Yesu noidho malo e got moro, kendo nobet piny kanyo gi jopuonjrene.  Koro Pasaka,+ ma en sawo mar Jo-Yahudi, ne chiegni.  Ka Yesu noting’o wang’e moneno oganda mang’ongo ka biro ire, nopenjo Filipo niya: “Ere ka ma wabiro ng’iewoe makate ne jogi mondo gicham?”+  To nowacho kamano mondo otemego, nimar owuon nong’eyo gima nochiegni timo.  Filipo nodwoke kama: “Makate mag dinari* 200 ok nyal romogi kata matin.”  Achiel kuom jopuonjrene, ma en Andrea owadgi Simon Petro, nowachone niya:  “Eri nitie wuoyi moro matin kae ma nigi makate abich mag shairi kod rech ariyo matindo. Kata kamano, be magi dirom ji mang’eny kama?”+ 10  Yesu nowacho niya: “Nyisuru ji mondo obed piny.” Nikech ne nitie lum mang’eny kanyo, ji ne obetie, chiegni chwo ma dirom 5,000.+ 11  Yesu nokawo makatego kendo bang’ goyo erokamano, nopogo ne jo ma nobet kanyo. Notimo kamano bende gi rech matindogo, kendo ne gichiemo mi giyieng’. 12  To ka ne giseyieng’, nowacho ne jopuonjrene niya: “Chokuru ng’injo modong’ mondo kik gimoro amora kethre.” 13  Omiyo, ne gichokogi mi gipong’o okepni 12 gi ng’injo mag makate abich mag shairi ma ne ji oweyo. 14  Ka ji noneno honni ma nosetimo, ne giwacho niya: “Adier, jali e Janabi ma nonego obi e piny.”+ 15  Ka Yesu nong’eyo ni ne gichiegni biro make mondo gikete ruoth, noa kanyo+ mi odok e got kar kende.+ 16  Ka nochopo odhiambo, jopuonjrene ne olor nyaka e nam,+ 17  kendo bang’ idho yie, ne ging’ado loka nam mondo gidhi Kapernaum. Koro piny noseyuso, to Yesu ne pok obiro irgi.+ 18  Bende, nam nochako bedo gi apaka nimar yamo mager ne kudho.+ 19  Kata kamano, ka ne gisekwang’o yie kilomita ma dirom abich kata auchiel kama, ne gineno Yesu ka wuotho e wi pi ka obiro machiegni gi yie, mi ne gibedo maluor. 20  To nowachonegi niya: “En an; kik uluor!”+ 21  Eka koro ne giyie rwake e yie, kendo gikanyono yie nochopo ka ma ne gidhiye.+ 22  Kinyne, oganda ma nodong’ loka nam noneno ni onge yie kanyo mak mana moro matin, kendo ni Yesu ok noidho yie gi jopuonjrene, to jopuonjrene nodhi kendgi. 23  Kata kamano, yiedhi moa Tiberia nochopo machiegni gi ka ma ne gichamoe makate bang’ ka Ruoth nosegoyo erokamano. 24  Omiyo, ka oganda noneno ni Yesu kata jopuonjrene ne onge kanyo, ne giidho yiedhigi mi gidhi Kapernaum mondo gimany Yesu. 25  Ka ne giyude loka nam, ne gipenje niya: “Rabi,+ ne ichopo kae sa adi?” 26  Yesu nodwokogi kama: “Adier, adier, awachonu ni, umanya ok nikech nuneno honni ma atimo, to nikech ne uchamo makate mi uyieng’.+ 27  Tiuru, ok ne chiemo ma tow, to ne chiemo ma siko nyaka chieng’,+ ma Wuod dhano biro miyou; nimar kuom jalo, Nyasaye Wuoro owuon oseketoe alama ma nyiso ni oyie kode.”+ 28  Omiyo, ne gipenje niya: “Ang’o ma nyaka watim mondo wati ne Nyasaye?” 29  Yesu nodwokogi kama: “Tich ma Nyasaye dwaro ni utim e ma, ni unyis yie kuom Jal ma nooro.”+ 30  Mi ne gipenje niya: “Kare en ang’o ma itimo kaka ranyisi,+ eka mondo wane kendo wayie kuomi? En tich mane ma itimo? 31  Kwerewa nochamo manna e thim+ kaka ondik niya: ‘Ne omiyogi makate moa e polo mondo gicham.’”+ 32  Eka Yesu nodwokogi niya: “Adier, adier, awachonu ni, Musa ne ok omiyou makate moa e polo, to Wuora miyou makate madier moa e polo. 33  Nimar makate mar Nyasaye e mano ma lor koa e polo kendo ochiwo ngima ne piny.” 34  Omiyo, ne giwachone kama: “Ruoth, miwa makateno kinde duto.” 35  Yesu nowachonegi niya: “An e makate mar ngima. Ng’at ma biro ira ok nobed gi kech ngang’, kendo ng’at ma nyiso yie kuoma riyo ok nomake ngang’.+ 36  To kaka asewachonu, un usenena to e ma pod ok uyie.+ 37  Jogo duto ma Wuora miya, nobi ira, to ok abi riembo ngang’ ng’at mobiro ira;+ 38  nimar asewuok e polo+ mondo abi atim, ok dwacha awuon, to dwach ng’at ma noora.+ 39  Dwach ng’at ma noora en ni kik alal ng’ato kuom jogo duto mosemiya, to achiergi+ e chieng’ giko. 40  Nikech dwach Wuora en ni ng’ato ka ng’ato mong’eyo Wuod Nyasaye kendo ma nyiso yie kuome, onego obed gi ngima ma nyaka chieng’,+ kendo abiro chiere+ chieng’ giko.” 41  Eka Jo-Yahudi nong’ur gi Yesu nimar nowacho ni: “An e makate ma ne olor koa e polo.”+ 42  Ne gipenjore kama: “Donge ma en Yesu wuod Josef, ma wuon mare kod min mare wang’eyo?+ Obet nade ni sani owacho ni, ‘Awuok e polo’?” 43  Yesu nodwokogi kama: “Weuru ng’ur e kindu. 44  Onge ng’at ma nyalo biro ira mak mana ka Wuora ma noora e ma oywaye,+ kendo abiro chiere chieng’ giko.+ 45  Ondik e weche Jonabi niya: ‘Jehova* biro puonjogi giduto.’+ Ng’ato ang’ata mosewinjo Wuora kendo mosepuonjore, biro ira. 46  Onge dhano moseneno Wuoro,+ mak mana jalo moa kuom Nyasaye. Jalo e ma oseneno Wuoro.+ 47  Adier, adier, awachonu ni, ng’at ma yie kuoma nigi ngima ma nyaka chieng’.+ 48  “An e makate mar ngima.+ 49  Kwereu nochamo manna e thim to e ma pod ne githo.+ 50  Ma e makate ma lor koa e polo mondo ng’at ma chame kik tho. 51  An e makate ma ne olor koa e polo. Ka ng’ato ochamo makateno, obiro dak nyaka chieng’; to kuom adier makate ma abiro chiwo mondo piny obed gi ngima, en ringra.”+ 52  Jo-Yahudi ne oyware e kindgi ka gipenjore niya: “Ere kaka ng’atni nyalo miyowa ringrene mondo wacham?” 53  Omiyo, Yesu nodwokogi kama: “Adier, adier, awachonu ni, ka ok uchamo ringre Wuod dhano kendo ka ok umadho rembe, uonge ngima kuomu uwegi.+ 54  Ng’at ma chamo ringra kendo madho remba nigi ngima ma nyaka chieng’, kendo abiro chiere+ chieng’ giko; 55  nikech ringra en chiemo madier kendo remba en math madier. 56  Ng’at ma chamo ringra kendo madho remba, osiko e winjruok achiel koda, kendo asiko e winjruok achiel kode.+ 57  Mana kaka Wuora mangima noora kendo an angima nikech Wuora, e kaka jalo bende ma chamo ringra biro bet mangima nikech an.+ 58  Ma e makate ma ne olor koa e polo. Ok en kaka makate ma kwereu nochamo to pod ne githo. Ng’at ma chamo makateni biro dak nyaka chieng’.”+ 59  Nowacho wechego sa ma nopuonjo e sunagogi Kapernaum. 60  Ka ne giwinjo mano, thoth jopuonjrene nowacho niya: “Wechego bwogo ji; en ng’a ma nyalo winjogi?” 61  Bang’ ng’eyo ni jopuonjrene ne ng’ur nikech mano, Yesu nopenjogi kama: “Dibed ni wachno chwanyou? 62  To kare, biro bet nade ka uneno Wuod dhano ka idho nyaka ka ma ne entieree motelo?+ 63  Roho mar Nyasaye e ma chiwo ngima;+ ringruok onge tich kata matin. Weche ma asewachonu gin moa kuom roho maler kendo gikelo ngima.+ 64  To nitie jomoko kuomu ma onge yie.” Nimar nyaka a chakruok, Yesu nong’eyo jo ma ne onge yie kod ng’at ma ne dhi ndhoge.+ 65  Nomedo wacho kama: “Ma e momiyo asewachonu ni, onge ng’at ma nyalo biro ira mak mana ka Wuora e ma oyiene.”+ 66  Nikech mano, thoth jopuonjrene nodok e gik ma ne giweyo chien+ kendo ne ok gidhi nyime wuotho kode. 67  Omiyo, Yesu nopenjo ji Apar Gariyoka niya: “Un bende udwaro dhi, koso?” 68  Simon Petro nodwoke kama: “Ruoth, en ng’a ma dwadhi ire?+ In gi weche mag ngima ma nyaka chieng’.+ 69  Wayie kendo wang’eyo ni in e Ng’at Maler mar Nyasaye.”+ 70  Yesu nodwokogi kama: “Donge nayierou ji apar gariyo, koso?+ To achiel kuomu en jaketh-nying.”*+ 71  Kuom adier, nowuoyo kuom Judas wuod Simon Iskariot, nimar jali ne dhi ndhoge kata obedo ni ne en achiel kuom ji Apar Gariyoka.+

Weche Moler Piny

Kata, “jachien.”