Injili mar Johana 19:1-42

  • Ichwado Yesu kendo ijare (1-7)

  • Pilato nono Yesu kendo (8-16a)

  • Iguro Yesu e yath Golgotha (16b-24)

  • Yesu timo chenro ne min-gi (25-27)

  • Yesu tho (28-37)

  • Iyiko Yesu (38-42)

19  Eka Pilato nochiko ni okaw Yesu mondo ochwade.+  Mi askeche noloso osimbo mar kuthe mi gisidhone e wiye, kendo ne girwakone kandho ma rangine rajamna,+  mi ne gisiko ka gidhi ire ka giwachone niya: “Misawa, in Ruodh Jo-Yahudi!” Bende, ne gisiko ka githale.+  Pilato nowuok oko kendo, mi nokonegi niya: “Neuru! Akelonugo oko kae mondo ung’e ni an ok ayudo ketho kuome.”+  Omiyo, Yesu nowuok oko korwako osimbo mar kuthe kod kandho ma rajamna. Kendo Pilato nokonegi niya: “Neuru! Ma e ng’atno!”  Kata kamano, ka jotend-jodolo kod askeche ne onene, ne gikok niya: “Gure! Gure!”*+ Pilato nowachonegi kama: “Kaweuru un uwegi mondo unege nimar an ok ayudo ketho kuome.”+  Jo-Yahudi nodwoke niya: “Wan gi chik, kendo kaluwore gi chik, onego otho,+ nimar oseketore ni en wuod Nyasaye.”+  Ka Pilato nowinjo gima ne giwacho, nomedo bedo maluor moloyo,  mi nodonjo kendo e ode mar gavana mopenjo Yesu kama: “Ia kanye?” To Yesu ne ok odwoko kata matin.+ 10  Omiyo, Pilato nopenje niya: “Ok idwar wuoyo koda? Be ing’eyo ni an gi teko mar gonyi kendo an gi teko mar negi?” 11  Yesu nodwoke kama: “Ok da ibedo gi teko kuoma, mak mana ka nomiyigo koa malo. Mano e momiyo ng’at ma ne oketa e lweti nigi richo moloyo.” 12  Kuom mano, Pilato nomanyo ahinya kaka dogonye, to Jo-Yahudi nokok niya: “Ka igonyo ng’atni, to ok in osiep Kaisar. Ng’at ma ketore owuon ruoth, kwedo Kaisar.”+ 13  Ka Pilato nosewinjo wechego, nogolo Yesu oko mi obet e kom-bura ka ma iluongo ni Laru mar Kidi, to e dho Hibrania en Gabatha. 14  Koro ne en chieng’ Ikruok mar Pasaka;+ kendo ne en kar sa auchiel odiechieng’. Mi nowacho ne Jo-Yahudi niya: “Neuru! Eri ruodhu!” 15  Kata kamano, ne gikok kama: “Gole kae! Gole kae! Gure e yath!”* Pilato nopenjogi niya: “Udwaro ni aneg ruodhu?” Jotend-jodolo nodwoko kama: “Waonge gi ruoth mak mana Kaisar.” 16  Eka nochiwe e lwetgi mondo gigure e yath.+ Omiyo, ne gikawo Yesu. 17  Yesu noting’o yadh-sand* en owuon nyaka ka ma iluongo ni Hanga Wich,+ to e dho Hibrania iluonge ni Golgotha.+ 18  Kanyo, ne gigure e yath+ gi jomoko ariyo e bathe koni gi koni.+ 19  Pilato bende nondiko wach moro mi oketo e yadh-sandno.* Nondike niya: “Yesu ma Ja-Nazareth, Ruodh Jo-Yahudi.”+ 20  Thoth Jo-Yahudi nosomo wachno, nimar ka ma nogurie Yesu ne chiegni gi Jerusalem, kendo ne ondik wachno e dho Hibrania, gi dho Latin, kod dho Grik. 21  Kata kamano, jotend-jodolo mag Jo-Yahudi nowacho ne Pilato niya: “Kik indik ni, ‘Ruodh Jo-Yahudi,’ to ndik ni ne owacho ni, ‘An Ruodh Jo-Yahudi.’” 22  Pilato nodwoko kama: “Gima asendiko, asendiko.” 23  Koro ka askeche noseguro Yesu e yath, ne gikawo lepe ma oko mi gipogo ding’wen, mondo askar ka askar okaw achiel, to bende ne gikawo nangane ma iye. Kata kamano, nanga ma iyeno ne onge gi ka ma oriwego, nikech nolos borne wuok malo nyaka piny. 24  Omiyo, ne giwacho e kindgi niya: “Kik wayieche, to wagone ombulu eka wang’e ni obiro bedo mar ng’a.”+ Mano ne en mondo ochop wach manie Ndiko ma nokoro kama: “Ne gipogore lepa, kendo ne gigoyo ombulu kuom nangana.”+ Omiyo, askeche notimo gigo adier. 25  Kata kamano, jo ma ne ochung’ machiegni gi yadh-sand* ma ne ogurie Yesu, ne gin min-gi,+ gi nyamin min-gi, gi Maria ma chi Klopa, kod Maria Magdalina.*+ 26  Omiyo, ka Yesu noneno min-gi kod japuonjre ma nohero+ kochung’ machiegni, nowacho ne min-gi kama: “Dhako, ne! Ero wuodi!” 27  Eka nowacho ne japuonjreno bende niya: “Ne! Ero minu!” Omiyo, chakre kanyo, japuonjreno nokawe modhi kode dalane. 28  Bang’ mano, ka Yesu nong’eyo ni nyaka chop kanyo weche duto nosetimore mondo ochop wach manie Ndiko, nowacho kama: “Riyo ohinga.”+ 29  Kanyo ne nitie agulu moro ma ne opong’ gi divai mawach. Omiyo, ne giluto sponj moro e divai mawachno kae to gichwoyo sponjno gi kede mar hisobu,* mi ne gitero malo e dhoge.+ 30  Ka nosemiye divai mawachno, Yesu nowacho kama: “Duto oserumo!”+ kendo, bang’ lung’o wiye, notho.*+ 31  Mondo ringre jogo kik dong’ e yadh-sand+ chieng’ Sabato nimar ne en chieng’ Ikruok mar Sabato+ (nikech Sabatono ne en Sabato maduong’),+ Jo-Yahudi nokwayo ni Pilato ochik mondo otur tiendegi mondo ogol ringregigo oa kanyo. 32  Omiyo, askeche nobiro moturo tiende ng’at mokwongo kod mag ng’at machielo ma noyudo ogur e yath kodeno. 33  To ka ne gibiro ir Yesu, ne giyudo kosetho, mi ne ok gituro tiendene. 34  Kata kamano, achiel kuom askechego ne ochwoyo ng’et Yesu gi tong’+ kendo remo gi pi nowuok kuome gie sano. 35  Kendo jal ma oseneno mae osechiwo neno, kendo nende en madier, bende jalno ong’eyo ni gik mowacho gin adier mondo eka un bende uyie.+ 36  Kuom adier, wechegi notimore mondo wach manie Ndiko ochop niya: “Onge chogo ma ibiro tur kuome.”+ 37  Bende, wach machielo manie Ndiko wacho kama: “Gibiro chomo wang’gi kuom ng’at ma ne gichwoyo.”+ 38  Koro bang’ wechegi, Josef ma Arimathea, ma ne en japuonjre Yesu ling’ling’ nikech noluoro Jo-Yahudi,+ nokwayo Pilato ringre Yesu, kendo Pilato noyiene mondo okawe. Omiyo, nobiro mokawo ringre Yesu.+ 39  Nikodemo,+ ma e ng’at ma ne yande osebiro ire gotieno, bende nobiro kokelo manemane gi aloe, chiegni kilo 30.*+ 40  Omiyo, ne gikawo ringre Yesu mi giboye gi lep kitani gi gik ma ne nigi suya,+ mana kaka Jo-Yahudi ne timoga ka giyiko ng’ato. 41  Bende, ka ma ne onegee ne nitie puodho moro, kendo ne nitie liel manyien+ e puodhono ma ne pok oketie ng’ato ang’ata. 42  Nikech ne en chieng’ Ikruok+ mar Jo-Yahudi ne Sabato, kendo liel ne ni machiegni, ne giketo Yesu kanyo.

Weche Moler Piny

Kata, “Nege e yath.”
Kata, “Nege e yath.”
Kata, ‘Maria Nya-Magdala.’ Pim gi weche moler piny e Mat 15:39.
Kata, “much ngima norumone.”