Injili mar Johana 12:1-50

  • Maria oolo mo e tiende Yesu (1-11)

  • Ji rwako Yesu gi mor maduong’ (12-19)

  • Yesu koro thone (20-37)

  • Jo-Yahudi onge yie; gichopo weche ma ne okor (38-43)

  • Yesu nobiro reso piny (44-50)

12  Ka ne odong’ ndalo auchiel to Pasaka chakore, Yesu nochopo Bethania, dalagi Lazaro+ ma nosechiero.  Omiyo, ne giloso ne Yesu nyasi kuno, kendo Maritha ne tiyonegi,+ to Lazaro ne en achiel kuom jo ma nobet e mesa kode.  Eka Maria nokawo chupa* moting’o mo ma nigi suya mamit, mor nad madier, ma en mo ma nengone tek gilala, kendo noolo morno e tiende Yesu mi noyweyo gi yie wiye. Such morno nosaso odno.+  To achiel kuom jopuonjrene ma nyinge Judas Iskariot,+ ma ne chiegni ndhoge, nowacho kama:  “Donge mo ma nigi suya mamitni dine ous dinari* 300 mondo omi jo ma odhier?”  Kata kamano, nowacho mano ok nikech nodewo jo ma odhier, to nikech ne en jakuo kendo en e ma norito sandug pesa, to ne ojakwalo pesa moket ei sandugno.  Eka Yesu nowachonegi niya: “Wereuru kode mondo otim mano ka oika ne chieng’ yikna.+  Nimar kinde duto un gi jo ma odhier,+ an to ok ubi bedo koda kinde duto.”+  Gie kindeno, Jo-Yahudi mang’eny nofwenyo ni ne en kanyo, kendo ne gibiro mondo gine Yesu gi Lazaro ma nosechiero.+ 10  Koro jotend-jodolo noriwo paro mondo gineg Lazaro bende 11  nikech en e ma ne omiyo Jo-Yahudi mang’eny ne dhi kuno kendo keto yie kuom Yesu.+ 12  Kinyne, oganda mang’ongo ma nosebiro e sawono nowinjo ni Yesu biro Jerusalem. 13  Omiyo, ne gikawo bede othidhe kendo wuok mondo giromne, mi ne gichako kok niya: “Rese, wakwayi! Ng’at moguedh en ng’at ma biro e nying Jehova*+ Ruodh Israel!”+ 14  Ka ne Yesu oyudo nyathi punda moro, nobet kuome+ mana kaka ondik niya: 15  “Kik ibed maluor, in nyar Sayun. Ne! Ruodhi biro ka oidho nyathi punda.”+ 16  Kar chakruok, jopuonjrene ok nong’eyo tiend wechego, to bang’ ka nosemi Yesu duong’,+ ne giparo ni gigo nondik kiwuoyo kuome kendo ni ne otimne gigo.+ 17  Koro oganda ma ne ni kode sa ma noluongo Lazaro mondo owuog oko e liel+ kochiere, ne siko ka chiwo neno.+ 18  Mani bende e gimomiyo ogandano nodhi romone, nikech ne gisewinjo ni notimo hono maduong’no. 19  Omiyo, Jo-Farisai nowacho e kindgi niya: “Wachandore nono. Neuru! piny duto luwo bang’e.”+ 20  Koro ne nitie Jo-Grik moko e kind jo ma nobiro lemo e sawono. 21  Omiyo, jogo nodhi ir Filipo+ ma ne a Bethsaida man Galili, kendo ne gichako kwaye niya: “Jaduong’, wadwaro neno Yesu.” 22  Filipo nodhi mowacho ne Andrea. Andrea gi Filipo nodhi mi giwacho ne Yesu. 23  Yesu nodwokogi kama: “Sa osechopo ma Wuod dhano onego omi duong’.+ 24  Adier, adier, awachonu ni, ka koth ngano ok olwar e lowo mi otho, osiko mana kodhi achiel; to ka otho,+ bang’e onyago olemo mang’eny. 25  Ng’at mohero ngimane ahinya biro wite, to ng’at mosin gi ngimane+ e pinyni, norit ngimaneno nyaka chop oyud ngima ma nyaka chieng’.+ 26  Ka ng’ato dwaro tiyona, to mondo oluwa, kendo ka ma antieree, kanyo bende ng’at ma tiyona nobedie.+ Ka ng’ato dwaro tiyona, Wuora biro miye duong’. 27  Sani chunya chandore,+ to awach ang’o? Wuora, resa kuom sa mosechoponi.+ Kata kamano, mano e momiyo asechopo e sechegi. 28  Wuora, mi nyingi duong’.” Eka dwol moro+ nowuok e polo ka wacho niya: “Asemiye duong’, kendo abiro miye duong’.”+ 29  Oganda ma ne ochung’ kanyo nowinjo dwolno mi giwacho ni polo omor. Jomoko ne owacho niya: “Malaika moro owuoyo kode.” 30  Yesu nodwoko kama: “Dwolno osewinjore, ok nikech an, to nikech un. 31  Koro nitie bura ming’ado ne pinyni, kendo jaloch mar pinyni+ ibiro wit oko.+ 32  To e ma bang’ koseng’awa malo aa e piny,+ abiro ywayo kit ji duto ira.” 33  Kuom adier, nowacho mano mondo onyisgo kit tho ma nochiegni thogo.+ 34  Eka oganda nodwoke kama: “Ne wawinjo e Chik ni Kristo siko nyaka chieng’.+ Ere kaka inyalo wacho ni Wuod dhano nyaka ng’aw malo?+ Wuod dhanono to e ng’a?” 35  To Yesu nokonegi niya: “Ler biro dhi nyime bedo e kindu kuom ndalo matin. Wuothuru sa ma pod un gi ler, mondo mudho kik lou. Ng’at ma wuotho e mudho ok ong’eyo ka ma odhiye.+ 36  Ka pod un gi ler, nyisuru yie kuom ler, mondo eka ubed nyithind ler.”+ Yesu nowacho wechego kae to nowuok modhi pondonegi. 37  Kata obedo ni nosetimo honni mang’eny ahinya e nyimgi, ne ok giket yie kuome, 38  mondo eka wach janabi Isaya ochop ma nokoro niya: “Jehova,* ng’ano moseketo yie kuom gima walando?+ To lwet Jehova* osefwenyore ne ng’a?”+ 39  Gimomiyo ne ok ginyal keto yie en ni, Isaya nokoro bende kama: 40  “Osedino wengegi kendo osemiyo chunygi obedo matek, mondo kik ginen gi wengegi mi chunygi winj tiend wach, kendo kik gilokre mi achanggi.”+ 41  Isaya nokoro wechego nimar noneno duong’ mar Kristo, kendo nowuoyo kuome.+ 42  To adier, kata mana jotelo mang’eny noketo yie kuome,+ to ne giluoro Jo-Farisai. Omiyo, ne ok gihul mano ayanga nikech ne inyalo riembgi e sunagogi.+ 43  Ne gihero duong’ moa kuom dhano moloyo duong’ mar Nyasaye.+ 44  Kata kamano, Yesu nokok niya: “Ng’at ma keto yie kuoma, ok oket yie kuoma kende, to oketo yie bende kuom Ng’at ma ne oora;+ 45  kendo ng’at ma nena, oneno bende Ng’atno ma noora.+ 46  Asebiro kaka ler e piny,+ mondo ng’ato ka ng’ato ma keto yie kuoma kik sik e mudho.+ 47  To ka ng’ato winjo wechenagi to ok oritgi, ok ang’adne bura; nimar nabiro, ok ni mondo ang’ad ne piny bura, to mondo ares piny.+ 48  Ng’at ma chaya kendo ma ok rwak wechenagi, en gi gima ng’adone bura. Wach ma asewacho e ma biro ng’adone bura e chieng’ giko. 49  Nimar pok awuoyo kuom dwacha awuon, to Wuora ma ne oora e ma osemiya chik kuom gima onego awachi kod gima onego apuonji.+ 50  Kendo ang’eyo ni chikne en ngima ma nyaka chieng’.+ Kuom mano, weche ma awacho, awachogi mana kaka Wuora osewachona.”+

Weche Moler Piny

Tiende ni, chupa ma ting’o gram 327 kama. Som Apendiks B14.