Injili mar Johana 13:1-38

  • Yesu lwoko tiende jopuonjrene (1-20)

  • Yesu nyiso ni Judas e jandhokne (21-30)

  • Chik manyien (31-35)

    • “Ka un gi hera e kindu uwegi” (35)

  • Okor ni Petro dhi kwer ni ok ong’eyo Yesu (36-38)

13  Yesu nong’eyo ka sawo mar Pasaka pok ochopo ni sane mar a e pinyni kodok ir Wuoro nosechopo.+ Nosebedo kohero joge owuon ma ne ni e piny kendo noherogi nyaka giko.+  Chiemo modhiambo ne pod dhi nyime, kendo Jachien nosedonjo e chuny Judas Iskariot+ wuod Simon mondo ondhoge.+  Kuom mano, nikech Yesu nong’eyo ni Wuoro nosechiwo gik moko duto e lwete, ni noa ir Nyasaye kendo ne odhi dok ir Nyasaye,+  noa malo ka pod chiemo modhiambono dhi nyime, kae to noketo lepe ma oko tenge. Eka nokawo taulo mi otueyo e nungone.+  Bang’ mano, noolo pi e besen mi ochako lwoko tiende jopuonjrene kendo twoyogi gi taulo ma notueyo.  To ka nochopo ir Simon Petro, Petro ne openje niya: “Ruoth, idwaro lwoko tiendena adier?”  Yesu nodwoke kama: “Ok ing’eyo tiend gima atimo sani, to ibiro ng’eyo tiende bang’e.”  Petro nowachone niya: “Ok ibi lwoko tiendena ngang’.” Yesu nodwoke kama: “Ka ok alwoko tiendeni,+ to ionge gi pok koda.”  Simon Petro nowachone niya: “Ruoth, kik ilwok mana tiendena kende, to lwok lwetena kod wiya bende.” 10  Yesu nokone niya: “Ng’at moselwokore ilwokone mana tiendene kende, nimar dende duto ler. Un uler, to ok uduto.” 11  Nimar nong’eyo jal ma ne dhi ndhoge.+ Mano e momiyo nowacho ni: “Ok uler uduto.” 12  Ka noselwoko tiendegi mi orwako lepe ma oko, nobet kendo e mesa, mowachonegi niya: “Be ung’eyo tiend gima asetimonu? 13  Un uluonga ni, ‘Japuonj,’ kendo ni, ‘Ruoth,’ to un kare nikech an kamano.+ 14  Kuom mano, ka an Ruoth kendo Japuonj e ma aselwoko tiendeu,+ un bende onego* ulwok tiende joweteu.+ 15  Nimar aketonu ranyisi, mondo utim kaka asetimonu.+ 16  Adier, adier, awachonu ni, misumba ok duong’ moloyo ruodhe, kata ng’at moor ok duong’ moloyo ng’at moore. 17  Kung’eyo wechegi, un jo mamor ka utimogi.+ 18  Ok awuo kuomu uduto; ang’eyo jo ma aseyiero. To en kamano mondo Ndiko ochop+ ma wacho niya: ‘Ng’at ma ne chiemo koda oselokore jasika.’*+ 19  Chakre sani ka dhi nyime, awachonu wachno ka pok otimore mondo ka otimore to uyie ni anie en.+ 20  Adier, adier, awachonu ni, ng’at ma rwako ng’at ma aoro, orwaka an bende,+ kendo ng’at ma orwakano, orwako bende Jal ma ne oora.”+ 21  Bang’ wacho wechegi, chuny Yesu nochandore, kendo nochiwo neno niya: “Adier, adier, awachonu ni, ng’at achiel kuomu biro ndhoga.”+ 22  Jopuonjrene nong’iyore ka giwuoro ni en ng’a ma nowuoyo kuome.+ 23  Japuonjre moro ma Yesu nohero ahinya+ nobet bute. 24  Omiyo, Simon Petro nogwelo japuonjreno mopenje niya: “Wachnwae ni owuoyo kuom ng’a.” 25  Kuom mano, japuonjreno nomedo sudo machiegni gi Yesu mopenje kama: “Ruoth, en ng’a?”+ 26  Yesu nodwoko kama: “En ng’atno ma abiro miyo makate ma aseluto e bakul.”+ Ka noseluto makate, nomiyo Judas, wuod Simon Iskariot. 27  Bang’ ka Judas nosekawo makateno, Satan nodonjo kuome.+ Omiyo, Yesu nowachone kama: “Gima idwaro timo, time mapiyo.” 28  Kata kamano, onge ng’ato kuom jo ma nobet e mesa ma nong’eyo gimomiyo nowachone kamano. 29  Nikech Judas ne jating’o sandug pesa,+ moko kuomgi ne paro ni Yesu ne wachone ni, “Ng’iew gik ma dwarore ni watigo e sawo,” kata ni onego omi jo ma odhier gimoro. 30  Bang’ kawo makateno, nowuok oko gikanyono. To ne en otieno.+ 31  Ka koro Yesu nosewuok oko, nowachonegi niya: “Koro Wuod dhano osemi duong’,+ kendo Nyasaye yudo duong’ kokalo kuome. 32  Nyasaye owuon biro miye duong’,+ kendo obiro miye duong’ gikanyono. 33  Osiepena,* pod an kodu mana kuom kinde matin. Ubiro manya; to mana kaka nawacho ne Jo-Yahudi ni, ‘Kama adhiyoe ok unyal biroe,’+ koro awachonu un bende. 34  Amiyou chik manyien, ni ubed gi hera e kindu; mana kaka aseherou,+ un bende herreuru e kindu.+ 35  Ma e ma nomi ji duto ong’e ni un jopuonjrena ka un gi hera e kindu uwegi.”+ 36  Simon Petro nopenje kama: “Ruoth, idwaro dhi kanye?” Yesu nodwoko niya: “Ka ma adhiyoe ok unyal luwae sani, to ubiro luwa bang’e.”+ 37  Petro nokone kama: “Ruoth, ang’o momiyo ok anyal luwi sani? Abiro chiwo ngimana nikech in.”+ 38  Yesu nodwoko niya: “Be inyalo chiwo ngimani nikech an? Adier, adier, awachoni ni, thwon-gweno ok bi kok ngang’ ka pok ikwer nyadidek ni ok ing’eya.”+

Weche Moler Piny

Kata, “un bende un gi ting’.”
Grik, “oseting’ona ofunj tiende.”
Grik, “nyithindo matindo.”