Injili mar Johana 5:1-47

  • Ochang ng’at moro ma tuo Bethzatha (1-18)

  • Wuon Yesu e ma miye teko mar timo gik moko (19-24)

  • Jo ma otho biro winjo dwond Yesu (25-30)

  • Ichiwo neno e wi Yesu (31-47)

5  Bang’ mano, ne nitie sawo moro+ mar Jo-Yahudi, omiyo Yesu noidho nyaka Jerusalem.  Koro e Jerusalem, e Ranga Rombe,+ ne nitie yawo moro miluongo ni Bethzatha e dho Hibrania. Yawono ne nigi agolni* abich molwore.  Jotuo mang’eny, gi muofni, gi pudhe, kod jo ma tiendegi gi lwetegi ne oner,* ne onindo kuondego.  *  To ne nitie ng’ato kanyo ma nosebedo ka tuo kuom higni 38.  Ka noneno ng’atno konindo kanyo, kendo ng’eyo ni nosebedo kotuo kuom ndalo mathoth, Yesu nopenje niya: “Be idwaro chango?”+  Ng’at ma ne tuono nodwoke kama: “Ruoth, onge ng’at ma diketa e yawo ka pi otugore, to sa ma adhi donjoe to ng’at machielo kwongona.”  Yesu nowachone niya: “A malo! Kaw piendeni kendo iwuoth.”+  Ng’atno nochango gikanyono kendo nokawo piendene mochako wuotho. Chieng’no ne en Sabato. 10  Omiyo, Jo-Yahudi nowacho ne ng’at ma nochangno niya: “En Sabato, kendo chik ok oyie mondo iting’ piendeni.”+ 11  To nodwokogi kama: “Ng’at ma ne ochanga e ma nowachona ni, ‘Kaw piendeni kendo iwuoth.’” 12  Ne gipenje niya: “En ng’at mane mowachoni ni, ‘Ikawe kendo iwuoth’?” 13  To ng’at ma nochangno ok nong’eyo ni jalo en ng’a, nimar Yesu nosekikore gi oganda ma ne ni kanyo. 14  Bang’ mano, Yesu noyudo ng’atno e hekalu mokone niya: “Ne, koro isechango. Kik itim richo kendo, mondo gima rach moloyo kik timreni.” 15  Ng’atno nodhi mowacho ne Jo-Yahudi ni Yesu e ma ne ochange. 16  Mano e momiyo Jo-Yahudi ne sando Yesu nimar notimo gik ma kamago chieng’ Sabato. 17  To nodwokogi niya: “Wuora osebet ka tiyo nyaka sani, an bende pod atiyo.”+ 18  Ma e momiyo Jo-Yahudi notemo matek mondo ginege, nimar ne gineno ni ok noketh mana Sabato kende, to bende noluongo Nyasaye ni Wuon mare,+ koketre ni orom gi Nyasaye.+ 19  Kuom mano, Yesu nodwokogi kama: “Adier, adier, awachonu ni, Wuod Nyasaye ok nyal timo kata gimoro achiel kuom dwache owuon, to mana gik moneno ka Wuon mare timo.+ Nikech gima Jalno timo, e ma Wuode bende timo. 20  Nimar Wuoro ohero Wuode,+ kendo onyise weche duto ma en owuon otimo, kendo obiro nyise tije madongo ma loyo magi, mondo eka uhum nono.+ 21  Nikech mana kaka Nyasaye Wuoro chiero jo motho kendo omiyo gibedo mangima,+ e kaka Wuode bende miyo ng’at modwaro obed mangima.+ 22  Nimar Wuora ok ng’ad ne ng’ato bura ngang’, to oseketo tije duto mag ng’ado bura e lwet Wuode,+ 23  mondo ji duto omi Wuode duong’ mana kaka gimiyo Wuon mare duong’. Ng’at ma ok mi Wuod Nyasaye duong’, ok mi Wuon mare ma noore duong’.+ 24  Adier, adier, awachonu ni, ng’at ma winjo wachna kendo ma yie kuom Jal ma ne oora nigi ngima ma nyaka chieng’,+ kendo ok bi ng’adne bura, to osea e tho modonjo e ngima.+ 25  “Adier, adier, awachonu ni, sa biro, kendo en sani, ma jo motho biro winjo dwond Wuod Nyasaye, kendo jo ma osewinjo wachne biro bedo mangima. 26  Nimar mana kaka Wuoro nigi nyalo mar chiwo ngima,+ e kaka osemiyo Wuode bende nyalo mar chiwo ngima.+ 27  Kendo osemiye teko mar ng’ado bura+ nikech en e Wuod dhano.+ 28  Kik uwuor wachni nikech sa biro ma ji duto manie liete* nowinj dwonde+ 29  mi giniwuog oko, jo ma notimo gik mabeyo e chier mar ngima, to jo ma notimo gik maricho e chier mar bura.+ 30  Ok anyal timo kata gimoro achiel kuom dwacha awuon. Mana kaka asewinjo e kaka ang’ado bura, kendo bura ma ang’ado en makare,+ nimar ok adwar timo dwacha awuon, to dwaro mar jal ma ne oora.+ 31  “Ka achiwo neno kuoma awuon, neno mara ok en adier.+ 32  Nitie ng’at machielo ma chiwo neno kuoma, kendo ang’eyo ni neno mochiwo kuoma en adier.+ 33  Useoro ji ir Johana kendo osechiwo neno e wi adiera.+ 34  Kata kamano, ok ayie gi neno moa kuom dhano, to awacho wechegi mondo eka oresu. 35  Ng’atno ne en taya ma liel kendo ma rieny, nimar kuom kinde machuok ne udwaro bedo gi mor maduong’ e lerne.+ 36  To an gi neno maduong’ ma loyo mar Johana, nimar tije sie ma Wuora nomiya mondo achop, ma e tije ma atimogi, chiwo neno ni Wuora ne oora.+ 37  Kendo Wuora ma ne oora osechiwo neno kuoma.+ Pok uwinjo dwonde e kinde moro amora kata neno kaka kite chal,+ 38  kendo wachne ok odak e iu nikech ok uyie kuom jal ma ne ooro. 39  “Unono Ndiko+ kuparo ni unyalo yudo ngima ma nyaka chieng’ kuomgi; to mago e gik* ma chiwo neno kuoma.+ 40  To e ma pod ok udwar biro ira+ mondo ubed gi ngima. 41  Ok arwak duong’ moa kuom dhano, 42  to ang’eyo malong’o ni ok uhero Nyasaye ei chunyu. 43  Asebiro e nying Wuora, to ok urwaka. Ka dine bed ni ng’at machielo e mobiro e nyinge owuon, dine urwako jalo. 44  Ere kaka unyalo bedo gi yie, kurwako duong’ moa kuomu uwegi, to ok umany duong’ moa kuom Nyasaye makende?+ 45  Kik upar ni abiro donjonu ir Wuora; nitie ng’at ma donjonu, ma en Musa,+ ma useketo geno maru kuome. 46  Adier, dine uyie gi Musa dikoro uyie kuoma, nimar jalo nondiko weche kuoma.+ 47  To ka ok uyie gi weche ma nondiko, ere kaka ubiro yie gi weche ma awacho?”

Weche Moler Piny

Magi gin kuonde miluwo ma nigi sirni molworogi kod tado e wigi.
Kata, “ong’ol; otal.”
E dho Grik, wach molok kae ni ‘liete,’ en wach ma nyiso ni rapar mar joma ni e lietego, wich ok owilgo.‏
Tiende ni, Ndiko.