Injili mar Johana 2:1-25

  • Nyasi mar kend Kana; olok pi obedo divai (1-12)

  • Yesu pwodho hekalu (13-22)

  • Yesu ong’eyo gima nie chuny dhano (23-25)

2  Koro e odiechieng’ mar adek, nyasi moro mar kend ne timore Kana man Galili, kendo min Yesu ne ni kanyo.  Yesu gi jopuonjrene bende ne ogwel e nyasino.  Ka ne divai chiegni rumo, min Yesu nowachone niya: “Gionge divai.”  To Yesu nodwoke niya: “Wachno omakowa nade? Sana pok ochopo.”  Min mare nowacho ne jo ma ne konyo tich kama: “Timuru gimoro amora mowachonu.”  Koro kaluwore gi chik pwodhruok mar Jo-Yahudi,+ ne nitie agulni auchiel mag pi kanyo, ne olosgi gi kidi kendo moro ka moro ne nyalo ting’o lita ma dirom 44 kata 66.  Yesu nokonegi niya: “Pong’uru agulnigo gi pi.” Ne gipong’ogi thich.  Eka nowachonegi niya: “Koro tuomuru moko mondo uter ne jal ma tayo nyasi.” Ne gitimo kamano.  Ka jal ma ne tayo nyasino nobilo pi ma koro ne oselok divai, nikech ne ok nong’eyo kama divaino nowuokie (jotich ma ne otwomo pigno to nong’eyo), noluongo wuon kisera 10  kendo nowachone niya: “Pile ji kwongo golo divai maberie moloyo, to ka ji osemer eka gigolo ma ok ber ahinya. In to ikano divai maber moloyo nyaka sani.” 11  Yesu notimo honono ka en Kana e piny Galili. Mano e hono ma nokwongo timo, kendo nomiyo duong’ne onenore ayanga,+ mi jopuonjrene noketo yiegi kuome. 12  Bang’ mano, ne gilor mi gidhi Kapernaum,+ ka en gi min-gi, kod owetene,+ gi jopuonjrene, to ne ok gibet kuno kuom ndalo mang’eny. 13  Koro Pasaka+ mar Jo-Yahudi ne chiegni, kendo Yesu noidho kodhi Jerusalem. 14  Nodonjo ei hekalu monwang’o jo ma ne uso dhok, gi rombe, gi akuche.+ Jowil pesa bende nobet e kombegi. 15  To bang’ mino tonde molosogo del, noriembo jogo duto ma ne nigi rombe kod dhok kogologi oko mar hekalu, kendo nopuko pesa mag jowil pesago, mi noloko mesnigi ataro.+ 16  Eka nowacho ne jo ma ne uso akuche kama: “Goluru gigi kae! Weuru loko od Wuora od ohala!”*+ 17  Jopuonjre noparo weche ma ne ondik niya: “Kinda ma an-go ne odi biro tieka.”+ 18  Kuom mano, Jo-Yahudi nopenje kama: “En hono mane ma inyalo timonwa+ mondo wang’e ni in gi ratiro mar timo gigi?” 19  Eka Yesu nodwokogi kama: “Mukuru hekaluni, to abiro gere gi ndalo adek.”+ 20  Mi Jo-Yahudi nopenje niya: “Hekaluni noger kuom higni 46, to in digere gi ndalo adek nade?” 21  Kata kamano, hekalu ma ne owuoyo kuome, ne en dende.+ 22  To ka nosechiere, jopuonjrene noparo kaka nojawacho mano,+ mi ne giketo yie e Ndiko kendo e wach ma Yesu nosewacho. 23  Kata kamano, ka ne en Jerusalem e sawo mar Pasaka, ji mang’eny noketo yie e nyinge ka ne gineno honni ma notimo. 24  To Yesu ne otang’ kodgi nimar nong’eyogi giduto, 25  kendo ne ok ochuno ni ng’ato onyise weche e wi dhano nimar nong’eyo gima ni e chuny dhano.+

Weche Moler Piny

Kata, “chiro.”