Injili mar Johana 16:1-33

  • Inyalo neg jopuonjre Yesu (1-4a)

  • Tij roho maler (4b-16)

  • Lit mar jopuonjre biro lokore mor (17-24)

  • Yesu oloyo piny (25-33)

16  “Asewachonu wechegi mondo kik uchwanyru.  Ji biro riembou e sunagogi.+ Kuom adier, ndalo biro ma ng’at monegou+ biro paro ni otiyo ne Nyasaye.  To gibiro timo mago duto nikech pok ging’eyo Wuoro, kata an.+  Kata kamano, asewachonu gigo mondo ka sa ma gibiro timoree ochopo, to upar ni ne asewachonugi.+ “Ok ne awachonugi motelo nimar ne an kodu.  To sani adhi ir Jal ma noora;+ to e ma pod onge kata ng’ato kuomu ma penja ni, ‘Idwaro dhi kanye?’  To nikech asewachonu wechegi, lit osepong’o chunyu.+  Kata kamano, awachonu adier ni, adhi mondo un e ma uyud ber. Nikech ka ok adhi, jakonyno+ ok bi bironu; to ka adhi, abiro ore iru.  Kendo ka jakonyno obiro, obiro nyiso maler richo mar piny. Obiro nyiso ni atimo gik makare, kendo obiro nyiso piny jo ma Nyasaye ng’adonegi bura.  Obiro nyiso maler richo+ mar piny nikech piny ok oketo yie kuoma.+ 10  Obiro nyiso piny ni atimo gik makare, nikech adhi ir Wuoro. To bang’ mano ok ubi nena kendo. 11  Bende, obiro nyiso maler jogo ma Nyasaye ng’adonegi bura, nimar Nyasaye oseng’ado bura ne jaloch mar pinyni.+ 12  “Pod an gi gik mang’eny monego awachnu, to ok unyal winjo tiendgi gie sani. 13  Kata kamano, ka jakonyno obiro, ma en roho mar adiera,+ obiro tayou e adiera duto, nimar ok obi wuoyo kuom dwache owuon, to gik mowinjo e ma obiro wacho, kendo obiro landonu gik ma biro.+ 14  Jakonyno biro miya duong’,+ nikech gik ma obiro yudo gin maga, kendo obiro landonugi.+ 15  Gik moko duto ma Wuoro nigo, gin maga.+ Mano e momiyo awachonu ni, gik ma jakonyno yudo gin maga, kendo olandonugi. 16  Pod odong’ kinde matin to ok ubi nena kendo,+ to bende, bang’ kinde matin ubiro nena.” 17  Eka jopuonjrene moko nopenjore e kindgi niya: “Sa ma owachonwa ni, ‘Pod odong’ kinde matin to ok ubi nena kendo, to bende, bang’ kinde matin ubiro nena,’ kendo sa ma owacho ni, ‘nikech adhi ir Wuora,’ mago tiendgi ang’o?” 18  Omiyo, ne gipenjore kama: “Sa ma owacho ni, ‘pod odong’ kinde matin,’ mano tiende ang’o? Ok wang’eyo gima owuoyoe.” 19  Yesu nong’eyo ni ne gidwaro penje wachno, omiyo nokonegi kama: “Upenjoru wechegi e kindu nikech asewachonu ni: ‘Pod odong’ kinde matin to ok ubi nena kendo, to bende, bang’ kinde matin ubiro nena’? 20  Adier, adier, awachonu ni, ubiro ywak kendo goyo nduru, to piny biro mor; unuwinj lit, to lit maru biro lokore mor.+ 21  Sa ma dhako nyuol, owinjo rem malit nikech sane osechopo, to ka osenyuolo nyathi, ok opar litno kendo nikech mor ma en-go ni osenyuolo ng’ato e piny. 22  Omiyo, sani un bende uwinjo lit; to abiro nenou kendo. Bende, chunyu nobed mamor+ kendo onge ng’ato ma biro mayou mor maru. 23  Chieng’no, ok unupenja wach moro amora. Adier, adier, awachonu ni, kukwayo Wuoro gimoro amora,+ obiro miyougo e nyinga.+ 24  Nyaka chop sani pok ukwayo kata gimoro achiel e nyinga. Kwauru to ubiro yudo kendo mor maru nobed moromo chuth. 25  “Asewachonu wechegi ka atiyo gi ngeche. Ndalo biro ma ok abi wuoyo kodu gi ngeche, to abiro wuoyonu maler e wi Wuora. 26  Chieng’no, ubiro kwayo Wuoro e nyinga; kuom wacho mano, ok anyis ni abiro kwayonu. 27  Nimar Wuoro oherou, nikech usehera+ kendo useyie ni ne abiro tiyo e lo Nyasaye.+ 28  Ne abiro e piny e lo Wuora. Koro awuok e piny kendo adok ir Wuora.”+ 29  Jopuonjrene nowacho niya: “Koro to iwuoyo maler, kendo ok iti gi ngeche. 30  Koro wang’eyo ni ing’eyo weche duto kendo ok ochuno ni irit ng’ato openji nikech ing’eyo gima ng’ato paro. Mano miyo wang’eyo ni ne ia ir Nyasaye.” 31  Yesu nodwokogi kama: “Be koro uyie? 32  Neuru! Ndalo biro, kendo adier osechopo, ma ubiro ke mudhi e uteu, kendo ubiro weya kenda.+ To ok an kenda nimar Wuoro ni koda.+ 33  Asewachonu wechegi ni mondo kokalo kuoma ubed gi kuwe.+ E piny ubiro yudo masira, kata kamano beduru gi chir! Aseloyo piny.”+

Weche Moler Piny