Injili mar Johana 18:1-40

  • Judas ndhogo Yesu (1-9)

  • Petro tiyo gi ligangla (10, 11)

  • Oter Yesu ir Anas (12-14)

  • Petro okwer ni ok ong’eyo Yesu, mokwongo (15-18)

  • Yesu ni e nyim Anas (19-24)

  • Petro okwer ni ok ong’eyo Yesu, mar ariyo gi mar adek (25-27)

  • Yesu ni e nyim Pilato (28-40)

    • “Pinyruodha ok en mar pinyni” (36)

18  Ka Yesu nosewacho wechegi, nowuok gi jopuonjrene mi ging’ado Hoho mar Kidron.+ Ne odhi e puodho moro kaachiel gi jopuonjrene.+  Judas jandhokne bende nong’eyo kanyo, nikech Yesu ne jadhi kanyo gi jopuonjrene.  Omiyo, Judas nokawo jolweny kod askeche mag jotend-jodolo gi mag Jo-Farisai, mi ne gidhi kanyo ka giting’o teyni kod gige lweny.+  Nikech Yesu nong’eyo gik moko duto ma ne dhi timorene, nowuok e lela mopenjogi niya: “Umanyo ng’a?”  Ne gidwoke ni, “Yesu ma Ja-Nazareth.”+ Nokonegi kama: “An e en.” Judas jandhokne bende ne ochung’ kodgi.+  To ka Yesu nowachonegi ni, “An e en,” ne gidok chien mi gipodho piny.+  Omiyo, nopenjogi kendo niya: “Umanyo ng’a?” Ne gidwoke ni, “Yesu ma Ja-Nazareth.”  Yesu nowachonegi niya: “Asenyisou ni an e en. Omiyo, ka an e ma umanya, weuru jogi mondo odhi.”  Mano ne dhi chopo gima nosewacho kama: “Kuom jogo duto ma isemiya, pok alalo kata achiel.”+ 10  Simon Petro nowuodho ligangla ma ne en-go mi ochadhogo misumba mar jadolo maduong’ kendo nong’ado ite ma korachwich oko.+ Nying misumbano ne en Malko. 11  To Yesu nowacho ne Petro kama: “Duok liganglano e kirope.+ Donge owinjore amadh okombe ma Wuora osemiya?”+ 12  Askeche gi jatend-jolweny maduong’* kod askeche mag Jo-Yahudi, nomako Yesu mi gitueye. 13  Ne gitere mokwongo ir Anas nikech ne en wuon chi Kayafa+ ma ne en jadolo maduong’ e higano.+ 14  Kuom adier, Kayafa e ma noseng’ado ne Jo-Yahudi rieko ni ne gidhi yudo ber ka ng’at achiel otho e lo oganda.+ 15  Koro Simon Petro gi japuonjre moro ne luwo Yesu.+ Jadolo maduong’ nong’eyo japuonjreno, kendo japuonjreno nodonjo gi Yesu nyaka e laru mar jadolo maduong’, 16  to Petro ne ochung’ oko e dho ot. Omiyo, japuonjre machielo ma jadolo maduong’ nong’eyono, nowuok oko mi owuoyo gi jarit-dhoot kendo norwako Petro iye. 17  Eka jatich ma nyako ma ne rito dhoot nopenje niya: “In bende in japuonjre ng’atni, koso?” Nodwoko kama: “Ooyo, ok an.”+ 18  Koro wasumbnigo kod askeche ne ochung’ ka gioyo mach ma ne gisemoko nikech piny ne ng’ich. Petro bende ne ochung’ kodgi ka oyo mach. 19  Omiyo, jatend-jodolo nopenjo Yesu wach jopuonjrene kod wach puonjne. 20  Yesu nodwoko kama: “Asewuoyo gi piny e lela. Kinde duto ne apuonjo e sunagogi kendo e hekalu+ ka ma Jo-Yahudi duto chokoree, kendo onge gima ne awachoga ling’ling’. 21  Ang’o momiyo ipenja wechegi? Penj jo ma osewinjo gik ma ne awachonegi. Jogo ong’eyo gik ma nawacho.” 22  Bang’ wacho wechego, achiel kuom askeche ma ne ochung’ machiegni gi Yesu nothale+ kopenje niya: “Mano e kaka idwoko jatend-jodolo?” 23  Yesu nodwoko kama: “Ka po ni awacho gimoro marach, wach ane gima rachno; to ka gima asewacho ni kare, ang’o momiyo igoya?” 24  Eka Anas nochiko ni oter Yesu ir Kayafa jadolo maduong’ kotueye.+ 25  Koro Simon Petro noyudo ochung’ kanyo ka oyo mach. Eka ne giwachone niya: “In bende in japuonjrene, koso?” Nokwer kama: “Ooyo, ok an.”+ 26  Achiel kuom wasumbni mag jadolo maduong’ ma ne en wat jal ma Petro nong’ado itecha+ nowacho niya: “Donge naneni e puodho kode?” 27  To Petro nokwer kendo. Gikanyono, thwon-gweno nokok.+ 28  Ne gigolo Yesu ir Kayafa mi gitere e od gavana.+ Koro ne en okinyi mang’ich. To gin giwegi ne ok gidonjo e od gavana mondo kik gibed ma ok ler+ mondo eka giwinjre chamo Pasaka. 29  Omiyo, Pilato nowuok oko irgi mopenjogi niya: “En wach mane ma udonjonego ng’atni?” 30  Ne gidwoke kama: “Ka da bed ni ng’atni ok en jaketho, dine ok wakele iri.” 31  Kuom mano, Pilato nowachonegi kama: “Un uwegi kaweuru kendo ung’adne bura kaluwore gi chiku.”+ Jo-Yahudigo nowachone niya: “Chik ok oyienwa nego ng’ato.”+ 32  Mano notimore mondo wach ochop ma Yesu nosewacho konyisogo kaka nodhi tho.+ 33  Eka Pilato nodonjo kendo e ode kae to noluongo Yesu mopenje niya: “In e Ruodh Jo-Yahudi, koso?”+ 34  Yesu nodwoko kama: “Be ipenja kamano kuom dwachi iwuon, koso en nikech jomoko osewachoni weche kuoma?” 35  Pilato nodwoko kama: “An ok an Ja-Yahudi, donge? Ogandani kod jotend-jodolo e ma osechiwi e lweta. Itimo ang’o?” 36  Yesu nodwoko niya:+ “Pinyruodha ok en mar pinyni.+ Ka da bed ni Pinyruodha en mar pinyni, joga dine okedo mondo kik chiwa e lwet Jo-Yahudi.+ To adier Pinyruodha ok oa kae.” 37  Omiyo, Pilato nopenje niya: “Kare in ruoth?” Yesu nodwoko kama: “In iwuon isewacho ni an ruoth.+ Mano e momiyo nonyuola, kendo mano e momiyo ne abiro e piny, ni mondo achiw neno e wi adiera.+ Ng’ato ka ng’ato man kor adiera winjo dwonda.” 38  Pilato nopenje niya: “Adiera en ang’o?” Bang’ wacho mano, nowuok oko modhi ir Jo-Yahudi mokonegi niya: “Ok ayudo ketho kuome.+ 39  E wi mano, en timu ni onego agonynu ng’ato e Pasaka.+ Kuom mano, be udwaro ni agonynu Ruodh Jo-Yahudi?” 40  Eka ne gikok kendo niya: “Ooyo, ok wadwar ng’atni, gonynwa mana Baraba!” Baraba ne en jamecho.+

Weche Moler Piny

Jatelo achiel ne bedo gi jolweny 1,000 e bwoye.