Injili mar Johana 4:1-54

  • Yesu kod Nya-Samaria (1-38)

    • Lam Nyasaye “kuom roho kod adiera” (23, 24)

  • Jo-Samaria mang’eny oyie kuom Yesu (39-42)

  • Yesu chango wuod jatij ruoth moro (43-54)

4  Ka Ruoth noseng’eyo ni Jo-Farisai nosewinjo ni oloko ji mang’eny moloyo Johana mondo obed jopuonjrene kendo obatisogi+⁠—⁠  kata obedo ni Yesu owuon ne ok batis ji to jopuonjrene e ma ne batiso ji⁠—⁠  nowuok Judea modok Galili.  Kata kamano, ne dwarore ni oluw Samaria.  Omiyo, nochopo e dala moro mar Samaria miluongo ni Sika, machiegni gi puodho ma Jakobo nomiyo Josef wuode.+  To soko mar Jakobo ne nitie kanyo.+ Koro Yesu nool nikech wuodhno, omiyo nobet e sokono. Ne en kar sa auchiel odiechieng’.  Dhako moro ma Nya-Samaria nobiro umbo mi Yesu nowachone niya: “Miya ane pi amodhi.”  (Nimar noyudo jopuonjrene osedhi e dala mondo ging’iew chiemo.)  Omiyo, dhako ma Nya-Samariano nopenje kama: “Obet nade ni in Ja-Yahudi to ikwaya pi modho, to an Nya-Samaria?” (Nimar Jo-Yahudi ne ok riwre gi Jo-Samaria.)+ 10  Yesu nodwoke kama: “Ka da bed ni ing’eyo mich ma Nyasaye chiwo nono,+ kendo ni en ng’a ma wachoni ni, ‘Miya pi amodhi,’ dikoro isekwaye, kendo dikoro osemiyi pi mangima.”+ 11  Nowachone niya: “Ruoth, ionge kata mana ndowo mar twomo pi, to soko tut. Kare pi mangimano idhi golo kanye? 12  Koso iduong’ moloyo kwarwa Jakobo ma nomiyowa sokoni, kendo en kaachiel gi yawuote kod jambe ne gimodho pi sokoni?” 13  Yesu nodwoke kama: “Ng’ato ang’ato ma modho pigni riyo biro mako kendo. 14  To ng’at ma modho pi ma abiro miye, riyo ok bi make ngang’,+ to pi ma abiro miye nobedne kaka soko mar pi ma bubni ka chiwo ngima ma nyaka chieng’.”+ 15  Dhakono nowachone niya: “Miya pigno, mondo riyo kik maka kendo, bende mondo kik asik ka abiro twomo pi kae.” 16  Nokone kama: “Dhi, iluong chwori kendo ubi kae.” 17  Dhakono nodwoke kama: “Aonge gi dichwo.” Yesu nowachone niya: “In kare kuom wacho ni, ‘Aonge gi dichwo.’ 18  Nimar isebedo gi chwo abich, kendo dichwo ma in-go sani ok en chwori. Gima isewacho en adier.” 19  Dhakono nodwoke kama: “Ruodha, aneno ni in janabi.+ 20  Kwerewa ne lemo e godni, to un uwacho ni Jerusalem e kama ji onego olemie.”+ 21  Yesu nowachone kama: “Dhako, adier awachoni ni, sa biro ma ok ubi lamo Wuoro e godni kata e Jerusalem. 22  Un ulamo gima ok ung’eyo;+ wan to walamo gima wang’eyo, nimar warruok chakore gi Jo-Yahudi.+ 23  Kata kamano, sa biro, kendo en sani, ma jo ma lamo gadier biro lamo Wuoro kuom roho kod adiera, nimar jo ma kamago e ma Wuoro manyo mondo olame.+ 24  Nyasaye en Roho+ kendo jo ma lame nyaka lame kuom roho kod adiera.”+ 25  Dhakono nowachone niya: “Ang’eyo ni Mesia biro, miluongo ni Kristo. E kinde ma jalo nobi, obiro hulonwa weche duto ayanga.” 26  Yesu nodwoke kama: “An ma awuoyo kodini, an e en.”+ 27  Eka gie sechego jopuonjrene nochopo kendo ne giwuoro nimar nowuoyo gi dhako. To onge ng’at ma nopenje ni: “En ang’o midwaro?” kata ni, “Ang’o momiyo iwuoyo gi dhakoni?” 28  Omiyo, dhakono noweyo ndope mi nodhi e dalano kendo nowacho ne ji niya: 29  “Biuru mondo une ng’at mosewachona duto ma asetimo. Dibed ni jali e Kristo, koso?” 30  Ji nowuok e dalano mi gidhi ire. 31  Gie kindeno, jopuonjrene ne saye niya: “Rabi,+ chiem.” 32  To nodwokogi kama: “An gi chiemo monego acham ma un ok ung’eyo.” 33  Omiyo, jopuonjre nopenjore niya: “Dibed ni ng’ato osekelone chiemo, koso?” 34  Yesu nowachonegi kama: “Chiemba en timo dwaro mar ng’at ma ne oora+ kendo mondo atiek tichne.+ 35  Donge uwacho ni, pod odong’ dweche ang’wen to keyo chopo? Neuru! Awachonu niya: Ting’uru wang’u mondo une puothe, kaka gisechiek kendo giromo keyo.+ Koro 36  jakeyo yudo pokne kendo ochoko olemo mar ngima mochwere, omiyo jachuoyo kod jakeyo bedo mamor kanyachiel.+ 37  Nimar kaluwore gi mano, wachni en adier: Ng’at achiel en jachuoyo to machielo en jakeyo. 38  Naorou mondo uka gik ma ne ok utiyone. Jomoko ne otiyo matek to un uyudo ber mar tijgi.” 39  Thoth Jo-Samaria ma nowuok e dalano noketo yie kuome nikech wach dhakono. Dhakono nochiwo neno kama: “Osewachona gik moko duto ma asetimo.”+ 40  Omiyo, ka Jo-Samaria nobiro ire, ne gikwaye ni mondo osik kodgi, mi nobedo kanyo kuom ndalo ariyo. 41  Kuom mano, ji mang’eny noyie nikech gik ma nowacho, 42  kendo ne giwacho ne dhakono niya: “Koro ok wayie mana nikech gik ma niwacho; nimar wan wawegi wasewinjo kendo wang’eyo ni adier ng’atni e jawar mar piny.”+ 43  Bang’ ndalo ariyogo noa kanyo modhi Galili. 44  Kata kamano, Yesu nochiwo neno konyiso ni ji ok mi janabi duong’ e gweng’gi owuon.+ 45  Ka nochopo Galili, Jo-Galili norwake, nimar ne giseneno gik moko duto ma notimo Jerusalem e kinde sawo,+ nikech gin bende ne gin e sawono.+ 46  Eka nodok Kana man Galili kendo, kama nolokoe pi mobedo divai.+ Koro ne nitie jatij ruoth moro ma wuode ne tuo Kapernaum. 47  Ka ng’atno nowinjo ni Yesu nosewuok Judea mi odonjo Galili, nodhi ire kendo nokwaye ni olor mwalo mondo odhi ochang wuode nikech wuode ne chiegni tho. 48  To Yesu nowachone niya: “Un ka pok uneno ranyisi kod honni, ok ubi yie ngang’.”+ 49  Jatijno nowachone niya: “Ruoth, lor mwalo ibi ka pok nyathina matin otho.” 50  Yesu nokone kama: “Wuog idhi; wuodi koro ngima.”+ Ng’atno noyie kuom gima Yesu nowachone mi nowuok odhi. 51  To sa ma ne pod en e yo, wasumbnine noromone mondo ginyise ni wuode ngima.* 52  Omiyo, nopenjogi sa sie ma wuodeno nochako winjoe maber. Ne gidwoke niya: “Midhusi nyoro oweye sa abiriyo odiechieng’.” 53  Wuon mare nong’eyo ni mano e sa sie ma Yesu nowachonee ni: “Wuodi koro ngima.”+ Eka en gi joode duto ne gibedo gi yie. 54  Mano ne en hono mar ariyo+ ma Yesu notimo ka nodonjo Galili kowuok Judea.

Weche Moler Piny

Kata, “osechango.”