Injili mar Johana 11:1-57

  • Lazaro tho (1-16)

  • Yesu hoyo Maritha kod Maria (17-37)

  • Yesu chiero Lazaro (38-44)

  • Ichano mondo oneg Yesu (45-57)

11  Koro ng’at moro ma nyinge Lazaro ne tuo; ne en Ja-Bethania ma en gweng’gi Maria kod Maritha nyamin-gi.+  Ma e Maria ma noolo mo ma nigi suya e tiende Ruoth mi noyweyo gi yie wiye;+ Lazaro ma ne tuoni ne en owadgi.  Omiyo, nyiminenego ne ooro ne Yesu wach niya: “Ruoth, osiepni mihero tuo.”  To ka Yesu nowinjo mano, nowacho kama: “Tuoni ok bi kelo tho, to en mar nyiso duong’ ma Nyasaye nigo+ mondo Wuod Nyasaye oyud duong’ kokalo kuom tuoni.”  Yesu nohero Maritha gi Maria nyamin mare kod Lazaro.  Kata kamano, ka nowinjo ni Lazaro ne tuo, nomedo bet ka ma ne entiere kuom ndalo ariyo.  Eka bang’ mano nowacho ne jopuonjrene niya: “Wadhiuru Judea kendo.”  Jopuonjrene nopenje kama: “Rabi,+ nyocha eka Jo-Judea dwaro chieli gi kite,+ to idok kuno kendo?”  Yesu nodwoko niya: “Donge odiechieng’ nigi seche 12 mag ler, koso?+ Ka ng’ato wuotho godiechieng’ ok ochwanyre e gimoro amora nikech oneno ler mar piny. 10  To ka ng’ato wuotho gotieno, ochwanyore nikech ler onge kuome.” 11  Ka nosewacho wechegi, nomedo kama: “Lazaro osiepwa nindo,+ to adhi kuno mondo achiewe.” 12  Eka jopuonjrene nowachone niya: “Ruoth, kare ka onindo to obiro chango.” 13  Kata kamano, Yesu ne wuoyo kuom tho mar Lazaro. To gin ne giparo ni nowuoyo e wi nindo mar yueyo. 14  Eka gikanyono Yesu nowachonegi ayanga kama: “Lazaro otho,+ 15  kendo amor nikech un, ni ne aonge kuno mondo ubed gi yie. Koro wadhiuru ire.” 16  Eka Thoma ma niluongo ni Rude, nowacho ne jopuonjre wetene kama: “Wan bende wadhiuru mondo watho kode.”+ 17  Ka Yesu nochopo, noyudo ka Lazaro osebedo e liel kuom ndalo ang’wen. 18  Bethania ne chiegni gi Jerusalem. Ne en kilomita adek kama. 19  Kendo Jo-Yahudi mang’eny noyudo osebiro ir Maritha gi Maria mondo gihogi nikech owadgi. 20  Ka Maritha nowinjo ni Yesu ne biro, nodhi romone; to Maria+ nodong’ pacho. 21  Eka Maritha nowacho ne Yesu niya: “Ruoth, ka dine bed ni in kae, owadwa dine ok otho. 22  To kata mana gie sani, ang’eyo ni gimoro amora mikwayo Nyasaye, Nyasaye biro miyi.” 23  Yesu nowachone kama: “Owadu biro chier.” 24  Maritha nodwoke niya: “Ang’eyo ni obiro chier e kinde chier+ chieng’ giko.” 25  Yesu nowachone kama: “An e chier kendo an e ngima.+ Ng’at ma nyiso yie kuoma, kata ka otho, obiro bet mangima kendo; 26  bende, ng’at mangima kendo ma nyiso yie kuoma ok bi tho ngang’.+ Be iyie gi mano?” 27  Nodwoke niya: “Ee, Ruoth, aseyie ni in e Kristo Wuod Nyasaye, jal ma ne onego obi e piny.” 28  Ka nosewacho mano, nowuok modhi luongo Maria nyamin-gi mowachone ka gin kar kendgi niya: “Japuonj+ osebiro kendo oluongi.” 29  Maria ka nowinjo mano, noa malo mapiyo modhi ir Yesu. 30  Yesu ne pok ochopo dala, to pod ne en ka ma Maritha ne oromonee. 31  Ka Jo-Yahudi ma ne hoyo Maria e ot oneno kochung’ mapiyo mowuok oko, ne giluwe ka giparo ni odhi ywak e liel.+ 32  Ka Maria nochopo ka ma Yesu ne nitie monene, nopodho e tiende mowachone niya: “Ruoth, ka dine bed ni in kae, owadwa dine ok otho.” 33  Ka Yesu ne onene koywak kendo Jo-Yahudi ma nobiro kode bende ne ywak, nowinjo malit mi chunye nochandore. 34  Nopenjo kama: “Ukete kanye?” Ne gidwoke niya: “Ruoth, bi mondo ine.” 35  Pi wang’ Yesu ne ochuer.+ 36  Eka Jo-Yahudi nowacho kama: “Neuru kaka nohere ahinya!” 37  To moko kuomgi nowacho niya: “Jali e ma noyawo wenge ng’at ma muofucha,+ donge nonyalo geng’o ne ng’atni tho?” 38  Yesu ne odhi e liel ka en gi kuyo ahinya. Liendno ne en rogo moum dhoge gi kidi. 39  Yesu nowacho kama: “Ng’ieluru kidino oko.” Maritha, nyamin ng’at ma ne othono, nodwoke kama: “Ruoth, sani nyaka bed ni koro ong’ue marach, nimar koro ndalo ang’wen osekadho.” 40  Yesu nopenje niya: “Donge asewachoni ni ka iyie to inine duong’ mar Nyasaye?”+ 41  Omiyo, ne gigolo kidi oko. Eka Yesu noting’o wang’e malo e polo+ mowacho kama: “Wuora, agoyoni erokamano nikech isewinja. 42  Adier, ang’eyo ni iwinja kinde duto; to awuoyo nikech oganda ma sani ochung’ kolworo kae mondo eka giyie ni ne iora.”+ 43  To ka nosewacho wechego, nokok gi dwol maduong’ niya: “Lazaro, wuog oko!”+ 44  Ng’at ma noyudo osethono nowuok oko ka onal tiendene kod lwetene gi lewni, kendo wang’e ne obo gi nanga. Yesu nowachonegi kama: “Gonyeuru kendo uweye odhi.” 45  Kuom mano, thoth Jo-Yahudi ma nosebiro ir Maria kendo neno gima Yesu notimo, noketo yie kuome,+ 46  to moko kuomgi ne odhi ir Jo-Farisai mi ne giwachonegi gik ma Yesu notimo. 47  Omiyo, jotend-jodolo kod Jo-Farisai nochoko buch Sanhedrin mi ne giwacho niya: “Watim nang’o, nimar ng’atni timo honni mang’eny?+ 48  Ka waweye aweya kama, to ji duto biro keto yie kuome, kendo Jo-Rumi nobi mi ginikaw karwa* kod ogandawa.” 49  Eka achiel kuomgi ma nyinge Kayafa,+ ma ne en jadolo maduong’ e higano, nowachonegi kama: “Ok ung’eyo gimoro amora, 50  kendo pok ufwenyo ni ber ka ng’at achiel otho ne ji kar mondo oketh oganda duto.” 51  Kata kamano, ok nowacho mano kuom dwache owuon, to nikech ne en jadolo maduong’ e higano, ne okoro ni Yesu ne dhi tho ne oganda, 52  to ok mana ne ogandano kende, to bende mondo ochok e achiel nyithind Nyasaye mosekere kuonde mopogore opogore. 53  Omiyo chakre chieng’no, ne giriwo paro mondo ginege. 54  Kuom mano, Yesu koro ne ok wuoth e lela e kind Jo-Yahudi. Noa kanyo modhi e alwora machiegni gi thim, e dala miluongo ni Efraim,+ kendo nobet kuno gi jopuonjrene. 55  Pasaka+ mar Jo-Yahudi ne chiegni, kendo ji mang’eny ma noa e gwenge mokiewo gi kanyo nodhi Jerusalem ka Pasaka pok ne ochopo mondo gipwodhre kaluwore gi chik. 56  Ne gimanyo Yesu kendo ne gipenjore e kindgi ka gichung’ e hekalu niya: “Uneno nade? Be odhi biro e sawoni adier?” 57  To jotend-jodolo kod Jo-Farisai nosechiko ni ng’at mong’eyo ka ma Yesu ne nitie oter wach mondo gimake.

Weche Moler Piny

Tiende ni, hekalu.