Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

FEŊUU TILIMIYE

Tɔm pɔzʋʋ: Ŋmaɣzɩɣ se kʋjɔŋ weyi payɩ Ɛsɔ labɩ-ɖʋ yɔ ɩ-taa lɛ, ŋgʋ kpaɖaa?

Bibl mayaɣ: Yoh 3:16

Cɛlɩ takayaɣ: Takayaɣ kanɛ, kawɩlɩɣ ɛzɩma Ɛsɔ tiyi Yesu tɛtʋ yɔɔ se ɛsɩ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ-ɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ yɔ.

ƐBƐ ƐSƆ KEWIYAƔ KƐNAA?

Tɔm pɔzʋʋ: [Wɩlɩ traktɩ kajalaɣ hayʋʋ yɔɔ tɔm.] Suwe ŋpɩzɩɣ nɛ ŋcosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ? Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛ nabʋyʋ mbʋ pɩwɛ ña-laŋɩyɛ taa yɔ? Eduuye naɖɩyɛ? Yaa ɛsɔdaa komina nakʋyʋ na?

Bibl mayaɣ: Dan 2:44; Iza 9:5

Cɛlɩ takayaɣ: Traktɩ kʋnɛ, kɩwɩlɩɣ ɛzɩma Ɛsɔ Kewiyaɣ pɩzɩɣ nɛ kawazɩ-ŋ yɔ.

YESU SƖM YƆƆ TƆZƲƲ YAƲ TAKAYAƔ

Cɛlɩ takayaɣ: Ðɩwɛɛ nɛ ɖɩyaɣ ɛyaa se pɔkɔɔ nɛ ɖa nɛ wɛ ɖɩla sɔnzɩ sɔsɔsɩ nasɩyɩ. [Cɛlɩ yaʋ takayaɣ.] Ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ kaɣ kpeɣluu 11 avril ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ se pala Yesu Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ. Puwiye pakaɣ yɔɔdʋʋ samaɣ taa tɔm nɛ pawɩlɩ ɛzɩma ɛ-sɩm wazɩɣ-ɖʋ yɔ. Pama alɩwaatʋ nɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa pakaɣ labʋ sɔnzɩ nzɩ ɖo-kooka taa yɔ, takayaɣ yɔɔ cɩnɛ. Ðɩtaɣ liu se ŋkaɣ ñaɣʋ pana nɛ ŋkɔɔ.

MA NDƲ ÑA-MAƔMAƔ ŊÑƆƆZAA YƆ

Tɩŋnɩ tɔm ndʋ pamawa se ɖɩtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa se ŋpaɣzɩnɩ kɛdaɣ tɔm susuu taa yɔ.