Peɖiɣni yaʋ ɛyaa se powolo Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ Alɩbanii ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Mars 2017

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ nɛ ɖɩha Feŋuu Tilimiye nɛ ɖɩwɩlɩ toovenim tɔm pɩlɩɩnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ yɔ. Tɩŋnɩ lɩmaɣza ana a-yɔɔ nɛ ŋna ɛzɩma ña-maɣmaɣ ŋpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Mɛwɛ ñɔ-cɔlɔ se moholi-ŋ”

Alɩwaatʋ ndʋ Yehowa lɩzɩ Yereemii se ɛkɛ nayʋ yɔ, Yereemii kaamaɣzaa se ɛtɩmʋna se ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ. Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa hɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ se ɛkaɣ-ɩ sɩnʋʋ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Peyebi labʋ Ɛsɔ sɔɔlɩm

Izrayɛɛlɩ piya maɣzaɣ se ye palaɣ kɩlaŋ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pala kɩdɛkɛdɩm faaa. Yereemii kpaɣ abalɩtʋ nɛ ekuli pa-kɩwɛɛkɩm nɛ sɩ-tɛ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ Mba lakɩ Yehowa sɔɔlɩm sɔnɔ? takayaɣ tʋmɩyɛ yɔ

Tɩŋnɩ hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ kɔ-yɔɔ nɛ ŋsɩnɩ Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɛ ɛtɩlɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa, pɛ-ɛgbɛyɛ nɛ tʋma wena palakɩ yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Pʋcɔ nɛ piɖeni ɛyaa lɛ, pɩpɔzʋʋ se Yehowa eɖiyi-wɛ

Caanaʋ taa Izrayɛɛlɩ taa lɛ, mba pañaŋaɣ Ɛsɔ paɣtʋ yɔ, paawɛ laŋhɛzɩyɛ, pɛɛyɛ nɛ koboyaɣ taa.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ Welisini Ɛsɔ takayaɣ tʋmɩyɛ?

Tɩŋnɩ kɩlɛmɩŋ nɛ Masɩ yɔɔ nɛ ŋwɩlɩ Bibl taa toovenim tɔm mba paapɩzɩɣ kalʋʋ yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Izrayɛɛlɩ sɔ Yehowa yɔɔ

Ɛbɛ Yehowa ñɩnaɣ wɩlʋʋ Yereemii alɩwaatʋ ndʋ eheyi-i se ɛɖɔ nʋmɔʋ ɛzɩ kilomɛtanaa 500 nɛ ewolo Efraatɩ Pɔɔ taa nɛ ɛmɛsɩ anasaayɩ pɩsatʋ tambaɖɛ peeɖe yɔ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Sɩnɩ ñɔ-hɔʋ nɛ kɩtɔzʋʋ Yehowa yɔɔ

Ñɔ-hɔʋ ñɔɔnɩ Yehowa kpam, ye ɩlakɩ ɖʋtʋ kɩbandʋ nɛ ɩlakɩ hɔʋ taa kpɛlɩkʋʋ ɖoŋ ɖoŋ yɔ. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ ŋpɩzɩ ŋwa kala wena ŋkatɩɣ hɔʋ taa kpɛlɩkʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ?