Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

FEŊUU TILIMIYE No 2 2017 | Ŋtisiɣ nɛ ŋmʋ Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkpaɖaa yɔ?

SUWE ŊMAƔZƖƔ?

Kʋjɔŋ weyi payɩ Ɛsɔ labɩ-ɖʋ yɔ, ɩ-taa lɛ ŋgʋ kpaɖaa?

Bibl yɔɔdaa se: “Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛjaɖɛ pɩŋŋ nɛ ɛcɛlɩ-ɖɩ ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ.Yohanɛɛsɩ 3:16.

Feŋuu tilimiye takayaɣ kanɛ, kasɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ Ɛsɔ tiyi Yesu tɛtʋ yɔɔ se ɛsɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ; nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩwɩlɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ yɔ.

 

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Kʋjɔʋ ŋgʋ kɩwɛ ndɩ nɛ kʋjɔŋ lɛɛŋ yɔ

Bibl yɔɔdʋʋ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkpaɖɩ kʋjɔŋ kpeekpe yɔ kɩ-tɔm se kɩkaɣ kɔnʋʋ wazasɩ sakɩyɛ nɛ wezuu maatɛŋ mba pamʋʋ-kʋ yɔ. Kʋjɔʋ nakʋyʋ pɩzɩɣ nɛ kɩwɛɛnɩ wazaɣ nɛ pɩkpaɖɩ kʋnɛ yaa we?

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkpaɖaa yɔ—Ɛbɛ yɔɔ kɩmʋ ñɩm mbʋ?

Ɛbɛ nɛ ɛbɛ yeki se kʋjɔʋ ɛmʋ ñɩm ? Ye ɖɩmaɣzɩɣ lɩmaɣza ana a-yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Yesu kɩlaʋ yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ.

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ ɛsɩmɩyɛ Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkpaɖaa yɔ, kɩ-yɔɔ?

Yesu sɔɔlɩm tuyuu-ɖʋ se ɖɩla we?

Pɩcɛyaa se Krɩstʋ ñɩma ɩcaɣ ɛɖandʋ na?

Ɛsɔ sɛtʋ agbaa naayɛ ɖʋ paɣtʋ a-ñʋndɩnaa se pacaɣ ɛɖandʋ. Ɛlɛ ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ pɩlɩɩnɩ pɩ-yɔɔ?

Palɩ yomiye taa—Caanaʋ taa nɛ sɔnɔ

Ɛsɔ samaɣ kaalɩ yomiye taa caanaʋ taa. Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ wɛ yomiye taa halɩ nɛ sɔnɔ.

La lalaa kʋjɔʋ nɛ ŋhiɣ taa leleŋ

Kʋjɔʋ wazɩɣ ña nɛ lalaa. Kʋjɔʋ labʋ yeki nɛ taabalɩyɛ wɛɛ ña nɛ lalaa mɩ-hɛkʋ taa. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋkɛ weyi ɛhaɣ nɛ taa leleŋ yɔ?

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Bibl yɔɔdaa se “kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ” taa lɛ, “pɩkaɣ wɛʋ kaɖɛ pɩŋŋ.” Mbʋ pɩwɛ sɔnɔ yaa we?