Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Sɩnɩ ñɔ-hɔʋ nɛ kɩtɔzʋʋ Yehowa yɔɔ

Sɩnɩ ñɔ-hɔʋ nɛ kɩtɔzʋʋ Yehowa yɔɔ

Petiyi Yereemii se eheyi Yuuda ñɩma se pɩkazɩ pazɩ paɖɩzɩɣ-wɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɔsɔ pɛ-Ɛsɔ Yehowa yɔɔ. (Yer 13:25) Ɛbɛ laba nɛ samaɣ sʋʋ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ tɩ-taa? Izrayɛɛlɩ piya hɔŋ kaalesi pe-fezuu taa wɛtʋ kɩbandʋ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se hɔŋ cajanaa taaɖɔŋ Yehowa lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩwɛ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:5-7 taa yɔ, pɩ-yɔɔ.

Sɔnɔ, ye hɔŋ ɩwɛ ɖoŋ fezuu taa yɔ, piyeki nɛ agbaa ɖɔɖɔ wɛɛ ɖoŋ fezuu taa. Ye hɔŋ cajanaa ɩlakɩ ɖʋtʋ camɩyɛ nɛ pa nɛ pɔ-hɔŋ taa ñɩma palakɩ hɔʋ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ ɖoŋ ɖoŋ yɔ, pɩsɩɣnɩ pɔ-hɔŋ nɛ ɩtɔzʋʋ Yehowa yɔɔ. (Keɣa 21:28) Cɔnɩ video “Paɣtʋ tʋnɛ yɔ . . . tɩkaɣ wɛʋ ña-laŋɩyɛ taa—Pɔpɔzʋʋ hɔʋ tɔm; nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋcosi tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ:

  • Ɛbɛ sɩnɩ hɔŋ nɩɩyɩ nɛ ɩwa kala wena hɔŋ katɩɣ ɖoŋ ɖoŋ hɔʋ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ?

  • Ye hɔŋ ɩlabɩ ɖʋtʋ camɩyɛ nɛ ɩlakɩ hɔʋ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ ɖoŋ ɖoŋ yɔ, wazasɩ nzɩ ihikiɣ?

  • Kala wena mankatɩɣ hɔʋ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ nʋmɔʋ taa? Nɛ ɛbɛ malakɩ se pɩsɩnɩ-m nɛ mawabɩ-yɛ?