Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ Mba lakɩ Yehowa sɔɔlɩm sɔnɔ? takayaɣ tʋmɩyɛ yɔ

Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ Mba lakɩ Yehowa sɔɔlɩm sɔnɔ? takayaɣ tʋmɩyɛ yɔ

Palɩzɩ Mba lakɩ Yehowa sɔɔlɩm sɔnɔ? hatʋ cabɩ takayaɣ se ɖa nɛ Bibl kpɛlɩkɩyaa ɖɩtazɩ ka-taa pʋcɔ nɛ ɖɩpaɣzɩ kpɛlɩkʋʋ yaa ɖɩtɛŋ kpɛlɩkʋʋ lɛ. * Kpɛlɩkʋʋ 1 puwolo 4 sɩɣnɩ kpɛlɩkɩyaa se patɩlɩ-ɖʋ camɩyɛ, kpɛlɩkʋʋ 5 puwolo 14 sɩɣnɩ-wɛ nɛ patɩlɩ tʋma wena ɖɩlakɩ yɔ, nɛ kpɛlɩkʋʋ 15 puwolo 28 sɩɣnɩ-wɛ se patɩlɩ ɛzɩma ɖɛ-ɛgbɛyɛ ɖiɣni labʋ tʋmɩyɛ yɔ. Ðɩɩtazɩɣ ka-taa lɛ, pɩkɩlɩɣ ɖeu se ɖɩpaɣzɩnɩ kajalaɣ kpɛlɩkʋʋ nɛ ɖɩtɛzɩnɩ kɛdɛzaɣ kpɛlɩkʋʋ. Ɛlɛ ye kpɛlɩkɩyʋ ɛwɛ wɛtʋ natʋyʋ taa nɛ ɖɩna se tɔm ñʋʋ nakʋyʋ sɩɣnɩ-ɩ nɛ pɩkɩlɩ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpaɣzɩnɩ-kʋ. Paa ñʋʋ ŋgʋ lɛ, kɩwɛ takayaɣ hɔɔlʋʋ kʋɖʋmʋʋ yɔɔ na. Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ ɛzɩ cɛcɛsɩ kagbanzɩ nɛ puwolo hiu mbʋ yɔ nɛ ɖɩtazɩnɩ kɩ-taa.

  • Hɔ kpɛlɩkɩyʋ lɩmaɣza nɛ ŋwoni tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩkɛ kpɛlɩkʋʋ ñʋʋ yɔ, pɩ-yɔɔ

  • Ña nɛ ɩ ɩkalɩ ñʋʋ kpeekpe; ɩpɩzɩɣ nɛ ɩkalɩ kɩ-tɩŋa kpaagbaa yaa ɩkalɩ tayʋʋ kʋɖʋm kʋɖʋm

  • Ɩtazɩ tɔm ndʋ ɩkalaa yɔ, tɩ-taa. Labɩnɩ pɩ-tɛɛ tɔm pɔzʋʋ nɛ kɩlɛmɩŋ tʋmɩyɛ camɩyɛ. Lɩzɩ masɩ nzɩ sɩmʋnaa yɔ, nɛ ŋkalɩ-sɩ nɛ ŋtazɩ sɩ-taa. Wɩlɩ Bibl kpɛlɩkɩyʋ se ñʋŋ cikpeŋ weyi ɩ-tɔlɩm piyi camɩyɛ yɔ, icosuu kpɛlɩkʋʋ ñʋʋ yɔɔ; nɛ ŋñɩɣ niye tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ

  • Ɩkalɩ “Tɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ” aɖakaɣ nɛ ŋseɣti ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ se ɛkpaɣ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩwɛ ka-taa yɔ nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ

^ tay. 3 Hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ kɛwɛ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ nɛ paɖaɣnɩ ka-taa tɔm ñɔɔzʋʋ camɩyɛ.