Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa?

Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa?

Ŋmaɣzɩɣ se kɛkɛ . . .

 • nabʋyʋ mbʋ pɩwɛ ña-laŋɩyɛ taa yɔ?

 • eduuye naɖɩyɛ?

 • yaa ɛsɔdaa komina nakʋyʋ?

 NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ

“Ɛsɔdaa Ɛsɔ kaɣ lɩzʋʋ kewiyaɣ nakɛyɛ nɛ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ-kɛ ɖezuu.”​—Danɩyɛɛlɩ 2:44, Takayaɣ Kiɖeɖea Verbum Bible.

“Paha-ɖʋ pɩyalʋ; ɛmʋ kewiyaɣ sɔsɔɔ [komina sɔsɔʋ] ɛ-hazaɣ yɔɔ.”​—Izaayii 9:6.

ƐZƖMA TƆM TƲNƐ TƖPƖZƖƔ NƐ TƖWAZƖ-Ŋ?

 • Komina siɣsiɣ ñɩŋgʋ ŋgʋ, kɩkaɣ labʋ tʋmɩyɛ se pɩwazɩ-ŋ.​—Izaayii 48:17, 18.

 • Ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ nɖɩ komina ŋgʋ kɩkaɣ kɔnʋʋ yɔ, ɖɩ-taa ŋkaɣ wɛnʋʋ tomnaɣ taa kpeetaɣ kɩbaŋa nɛ koboyaɣ.​—Natʋ 21:3, 4.

 ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐITISI SE BIBL TƆM KƐ TOOVENIM NA?

Ɛɛɛ, ɖɩyɔɔdɩ lɩmaɣza naalɛ ɖeke tɔm:

 • Yesu wɩlɩ mbʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ labʋ yɔ. Yesu heyi ɛ-tɔm kpɛlɩkɩyaa se patɩmɩ nɛ pɔpɔzɩ se Ɛsɔ Kewiyaɣ ɛkɔɔ nɛ pala ɖɔɖɔ ɛ-sɔɔlɩm tataa. (Maatiyee 6:9, 10) Yesu wɩlɩ ɛzɩma pakaɣ cosuu adɩma ana a-yɔɔ yɔ.

  Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ lɛ, ɛɛha tɔɔnaɣ mba ñɔɔsɩ wɩɣaɣ-wɛ yɔ, ɛwaa kʋdɔndɩnaa nɛ efezi ɖɔɖɔ sɩɖaa. (Maatiyee 15:29-38; Yohanɛɛsɩ 11:38-44) Yesu, Ɛsɔ Kewiyaɣ Wiyaʋ labɩ mbʋ se ɛwɩlɩ kɩbam mbʋ Kewiyaɣ ŋga kakaɣ kɔnʋʋ mba poluzuu pa-tɩ kɛ-tɛɛ yɔ.​—Natʋ 11:15.

 • Wɛtʋ ndʋ tɩ-taa kedeŋa wɛ sɔnɔ yɔ, tɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ kewiyaɣ ñɔtɩ kpam. Yesu kaayɔɔdaa se pʋcɔ nɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɔnɩ laŋhɛzɩyɛ tɛtʋ yɔɔ lɛ, kʋñɔmɩŋ ndɩ ndɩ kaɣ kɔm kedeŋa yɔɔ, ɛzɩ yoŋ, ñɔɔsɩ nɛ tɛtʋ ñamsʋʋ mbʋ yɔ.​—Maatiyee 24:3, 7.

  Ðiɖiɣni naʋ wɛtʋ kaɖɛ ñɩndʋ ndʋ tɛtʋ yɔɔ sɔnɔ. Ye mbʋ, pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩsaɣ pazɩ lɛ, Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ yebu nɛ kʋñɔmɩŋ ɩnɩ ɩ-tɩŋa payɩ ɩsɩɩ tɩnaɣ.

 MAƔZƖ TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ

Ɛzɩma wezuu caɣʋ kaɣ wɛʋ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ paɣzɩɣ ka-tʋmɩyɛ yɔ?

Bibl cosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ KEƔA 36:29, nɛ IZAAYII 65:21-23 taa.