Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YEREEMII 5-7

Peyebi labʋ Ɛsɔ sɔɔlɩm

Peyebi labʋ Ɛsɔ sɔɔlɩm

7:1-4, 8-10, 15

  • Yereemii kuli Izrayɛɛlɩ piya kɩdɛkɛdɩm nɛ sɩ-tɛ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ yɔɔ nɛ abalɩtʋ

  • Izrayɛɛlɩ piya maɣzaɣ se templo wɛ ɛzɩ sɩʋ ŋgʋ kɩkandɩyɩɣ pɔ-yɔɔ tam yɔ

  • Yehowa yeba nɛ pɩtʋ kpayɩ kpayɩ se mba paɖʋʋ pa-taa faɖaɖa nɛ palakɩ kɩdɛkɛdɩm yɔ, kɩlaŋ weyi palaɣ-ɩ yɔ, ɩɩkɛdɩɣnɩ-ɩ

Maɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Ɛbɛ pɩwɛɛ se mala nɛ mana se ɛzɩma mɛnsɛɣ Yehowa yɔ, pɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛ-sɔɔlɩm; nɛ mɛnfɛyɩ nɛ mɛnsɛɣ-ɩ se pɔtɔma pɛsɛɛ-ɩ?

Yereemii sɩŋ Yehowa ɖɩɣa nɔnɔɔ taa