Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YEREEMII 1-4

“Mɛwɛ ñɔ-cɔlɔ se moholi-ŋ”

“Mɛwɛ ñɔ-cɔlɔ se moholi-ŋ”
NAƲ

Alɩwaatʋ ndʋ Yehowa lɩzɩ Yereemii se ɛkɛ nayʋ yɔ, pɩɩkazɩ pazɩ se ɛwɛɛnɩ pɩnzɩ 25. Yereemii kaamaɣzaa se ɛtɩmʋna se ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ, ɛlɛ Yehowa hɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ nɛ eheyi-i se ɛkaɣ-ɩ sɩnʋʋ tam.

  1. 647

    Palɩzɩ Yereemii se ɛkɛ nayʋ

  2. 607

    Paɖɩzɩ Yeruzalɛm tɛtʋ

  3. 580

    Pama takayaɣ

Pʋcɔ palʋlʋʋ Yesu