Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YEREMII 12-16

Izrayɛɛlɩ sɔ Yehowa yɔɔ

Izrayɛɛlɩ sɔ Yehowa yɔɔ

Yehowa ɖʋ tʋmɩyɛ kaɖɛ ñɩnɖɛ naɖɩyɛ Yereemii, nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɩlɩɣ se Yehowa ɖʋ ɛ-taa se ɛɖɩzɩɣ Yuuda nɛ Yeruzalɛm pa-cajayɛ yɔɔ.

Yereemii yabɩ anasaayɩ pɩsatʋ tambaɖɛ

13:1, 2

  • Ɛzɩma ɛhɔkɩ tambaɖɛ ɛ-tɩnaɣ taa yɔ, pɩsɩŋnɩ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ pɩɩpɔzaa se ɖɩwɛɛ Yehowa nɛ samaɣ pɛ-hɛkʋ taa yɔ

Yereemii woni tambaɖɛ Efraatɩ Pɔɔ taa

13:3-5

  • Ɛmɛsɩ tambaɖɛ ɛwaɣ nakɛyɛ tɛɛ nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛpɩsɩ Yeruzalɛm

Yereemii pɩsɩ Efraatɩ Pɔɔ taa nɛ ɛkpaɣ tambaɖɛ nɖɩ ɛɛmɛsaa yɔ

13:6, 7

  • Tambaɖɛ wɛɛkaa

Yereemii labɩ ɛ-tʋmɩyɛ nɛ pɩtɛ lɛ, Yehowa lɩzɩ-ɩ mbʋ ɛpɔzɩ-ɩ se ɛla yɔ, pʋ-tɔbʋʋ

13:8-11

  • Yereemii tisi faaa nɛ ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ ɛmaɣzaɣ se ɖɩɩwazɩɣ pʋyʋ yɔ, piyeba nɛ Yehowa pɩzɩ nɛ etukuni samaɣ laŋɩyɛ