Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ Welisini Ɛsɔ takayaɣ tʋmɩyɛ?

Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ Welisini Ɛsɔ takayaɣ tʋmɩyɛ?

Palɩzɩ hatʋ cabɩ takayaɣ Welisini Ɛsɔ se patɩŋnɩ kɩlɛmɩŋ yɔɔ nɛ pɛkpɛlɩkɩ toovenim tɔm mba paapɩzɩɣ kalʋʋ yɔ. Paa kpɛlɩkʋʋ mbʋ lɛ, pɔñɔɔzɩ pɩ-taa kɩlɛmɩŋ se pɩsɩna nɛ ɖɩtɩlɩ kɩlɛmʋʋ ŋgʋ kɩtɩŋɩɣ lɛɛkʋ wayɩ yɔ.

Kɩlɛmɩŋ weyi ɩwɛ Welisini Ɛsɔ hatʋ cabɩ takayaɣ taa yɔ, ɩwɛ ɖɔɖɔ Welisini Ɛsɔ nɛ ŋcaɣ wezuu tam hatʋ cabɩ takayaɣ taa. Ɛlɛ pama tɔm pazɩ Welisini Ɛsɔ nɛ ŋcaɣ wezuu tam hatʋ cabɩ takayaɣ taa se patɩŋnɩ kɔ-yɔɔ nɛ pɛkpɛlɩkɩ toovenim tɔm ɛyaa mba papɩzɩɣ kalʋʋ pazɩ yɔ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, pɩkɛdɩɣnɩ tɔm susuyaa se pa-maɣmaɣ pɔɖɔkɩ Welisini Ɛsɔ nɛ ŋcaɣ wezuu tam nɛ kpɛlɩkɩyʋ weyi ɛɛpɩzɩɣ kalʋʋ yɔ ɛlɛ ñɔɖɔkɩ Welisini Ɛsɔ. Aɖakasɩ wɛ takayaɣ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ yɔɔ; sɩ-taa nɛ tɔm kɩsɔzɩtʋ ndʋ tɩ-taa papɩzɩɣ nɛ patazɩ, ye kpɛlɩkɩyʋ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛnɩɩ tɩ-taa yɔ.

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋha hatʋ cabɩ takayɩsɩ nzɩ paa ɛzɩmtaa, paa pɩtɩkɛ nzɩ pahaɣ fenaɣ taa yɔ. Tɩŋnɩ kɩlɛmɩŋ yɔɔ nɛ ŋlɩzɩ Bibl kɛdɛsɩ taa, alɩwaatʋ ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl yɔ. Pɔzɩ kpɛlɩkɩyʋ tɔm ndʋ tɩsɩɣnɩ-ɩ nɛ ɛnɩɩ kpɛlɩkʋʋ taa camɩyɛ yɔ. Masɩ nzɩ sɩwɛ paa hayʋʋ ŋgʋ lɛ kɩ-tɛɛ yɔ, kalɩ-sɩ nɛ ŋtazɩ sɩ-taa. Ye ɩtɛm hatʋ cabɩ takayaɣ ŋga yɔ, wolo kpɛlɩkʋʋ yɔɔ nɛ Tɔm Ndʋ Bibl Wɩlɩɣ Toovenim Taa? yaa Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ? nɛ ŋsɩnɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɛ ɛɖɛɛnɩ ɛzɩdaa fezuu taa nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm.