Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Mars 6-12

YEREEMII 1-4

Mars 6-12
 • Hendu 23 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Mɛwɛ ñɔ-cɔlɔ se moholi-ŋ: (C. 10)

  • [Yele nɛ paɖʋ Yereemii takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video..]

  • Yer 1:6—Sɔɔndʋ kpaɣaɣ Yereemii nɛ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ nɖɩ paɖʋ-ɩ yɔ (w11-F 15/3 29 § 4)

  • Yer 1:7-10, 17-19—Yehowa yɔɔdaa se ɛkaɣ kpazʋʋ Yereemii ɖoŋ nɛ ɛsɩnɩ-ɩ ɖɔɖɔ (w05-F 15/12 23 § 18; jr-F 88 § 14-15)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yer 2:13, 18—Kɩdɛkɛdɩm naalɛ mbʋ Izrayɛɛlɩ piya kaañamtʋ tɩnaa kaalaba? (w07-F 15/3 9 § 8)

  • Yer 4:10—Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa ‘cɛtɩ’ ɛ-samaɣ? (w07-F 15/3 9 § 4)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yer 4:1-10

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋha takayɩsɩ fenaɣ kanɛ: (C. 15) Yele nɛ paɖʋ “ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ.” tɛ videowaa. Paa video ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ŋtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 149

 • Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ: (C. 7) Yele nɛ paɖʋ mars fenaɣ tɛ Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ tɛ video.

 • Ðɩpaɣzɩɣ tayʋʋ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ yaʋ takayɩsɩ 18 mars: (C. 8) Tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛtɩŋnɩ février 2016 tɛ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ takayaɣ hɔɔlʋʋ 8 yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm. Yele nɛ pɛcɛlɩ paa koobu weyi lɛ, Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ yaʋ takayaɣ kʋɖʋmaɣ nɛ ŋtazɩ ka-taa tɔm taa. Yɔɔdɩ tɔm susuu ɖʋtʋ ndʋ palabɩ mɩ-ɛgbɛyɛ taa yɔ, tɩ-tɔm.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 9 § 10-15, “h. 90 yɔɔ anjaʋ,” nɛ “h. 93” nɛ “96-97” yɔɔ aɖakasɩ

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 14 nɛ adɩma