Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ebanghelio ni Lucas

Kapitulo

Dagiti Linaonna

 • 1

  • Surat para ken Teofilo (1-4)

  • Imbaga a nasaksakbay ni Gabriel ti pannakayanak ni Juan a Mammautisar (5-25)

  • Imbaga a nasaksakbay ni Gabriel ti pannakayanak ni Jesus (26-38)

  • Bisitaen ni Maria ni Elisabet (39-45)

  • Idaydayaw ni Maria ni Jehova (46-56)

  • Pannakayanak ni Juan ken panangpanagan kenkuana (57-66)

  • Padto ni Zacarias (67-80)

 • 2

  • Pannakayanak ni Jesus (1-7)

  • Agparang dagiti anghel kadagiti agpaspastor (8-20)

  • Pannakakugit ken pannakadalus (21-24)

  • Makita ni Simeon ti Kristo (25-35)

  • Agsao ni Ana maipapan iti ubing (36-38)

  • Panagsubli idiay Nazaret (39, 40)

  • Ti 12 ti tawenna a ni Jesus idiay templo (41-52)

 • 3

  • Panangrugi ti trabaho ni Juan (1, 2)

  • Ikasaba ni Juan ti panagbautisar (3-20)

  • Panagbautisar ni Jesus (21, 22)

  • Kapuonan ni Jesu-Kristo (23-38)

 • 4

  • Ti Diablo sulisogenna ni Jesus (1-13)

  • Irugi ni Jesus ti mangasaba idiay Galilea (14, 15)

  • Saan a napadayawan ni Jesus idiay Nazaret (16-30)

  • Iti sinagoga idiay Capernaum (31-37)

  • Napaimbag ti babai a katugangan ni Simon ken ti dadduma pay (38-41)

  • Dagiti tattao mabirokanda ni Jesus iti awan matataona a lugar (42-44)

 • 5

  • Milagro a pannakakalap dagiti ikan; umuna nga ad-adalan (1-11)

  • Napaimbag ti agkukutel (12-16)

  • Paimbagen ni Jesus ti paralitiko (17-26)

  • Awisen ni Jesus ni Levi (27-32)

  • Saludsod maipapan iti panagayunar (33-39)

 • 6

  • Ni Jesus, “Apo ti Sabbath” (1-5)

  • Napaimbag ti lalaki a paralitiko ti imana (6-11)

  • Ti 12 nga apostol (12-16)

  • Mangisuro ken mangpaimbag ni Jesus (17-19)

  • Dagiti naragsak ken dagiti nakakaasi (20-26)

  • Ayat kadagiti kabusor (27-36)

  •  Isardeng ti mangukom (37-42)

  • Mailasin babaen ti bungana (43-45)

  • Balay a natibker ti pannakaibangonna; balay nga awan natibker a pundasionna (46-49)

 • 7

  • Pammati ti opisial ti armada (1-10)

  • Pagungaren ni Jesus ti anak ti maysa a balo idiay Nain (11-17)

  • Naidaydayaw ni Juan a Mammautisar (18-30)

  • Binabalaw ni Jesus ti henerasion a saan a mangipangpangag (31-35)

  • Napakawan ti immoral a babai (36-50)

   • Ilustrasion maipapan kadagiti immutang (41-43)

 • 8

  • Dagiti babbai a nakikuykuyog ken Jesus (1-3)

  • Ti nagmula (4-8)

  • No apay a nagusar ni Jesus kadagiti ilustrasion (9, 10)

  • Nailawlawag ti ilustrasion maipapan iti tao a nagmula (11-15)

  • Saan a rumbeng a makaluban ti lampara (16-18)

  • Ti ina ken kakabsat ni Jesus (19-21)

  • Pagtalnaen ni Jesus ti bagyo (22-25)

  • Ibaon ni Jesus dagiti demonio kadagiti baboy (26-39)

  • Anak ni Jairo; sagiden ti maysa a babai ti makinruar a bado ni Jesus (40-56)

 • 9

  • Nabilin a mangasaba ti Sangapulo ket Dua (1-6)

  • Nariribukan ni Herodes gapu ken Jesus (7-9)

  • Pakanen ni Jesus ti 5,000 (10-17)

  • Ibaga ni Pedro no asino ti Kristo (18-20)

  • Naipadto ti ipapatay ni Jesus (21, 22)

  • Ti aramiden dagiti pudno nga adalan (23-27)

  • Panagbalbaliw ti langa ni Jesus (28-36)

  • Pinaimbag ni Jesus ti ubing a linuganan ti demonio (37-43a)

  • Naibaga manen a nasaksakbay ti ipapatay ni Jesus (43b-45)

  • Pagsusupiatan dagiti adalan no asino ti katan-okan (46-48)

  • Kaduatayo ti asinoman a saan a bumusor kadatayo (49, 50)

  • Purok dagiti Samaritano a saan a nangpasangbay ken Jesus (51-56)

  • No kasano ti sumurot ken Jesus (57-62)

 • 10

  • Ibaon ni Jesus ti 70 (1-12)

  • Kaasi pay dagiti siudad a di agbabawi (13-16)

  • Panagsubli ti 70 (17-20)

  • Idaydayaw ni Jesus ti Amana ta pabpaboranna dagiti napakumbaba (21-24)

  • Ilustrasion maipapan iti naasi a Samaritano (25-37)

  • Sumarungkar ni Jesus kada Marta ken Maria (38-42)

 • 11

  • No kasano ti agkararag (1-13)

   • Pagtuladan a kararag (2-4)

  • Ramay ti Dios ti nangparuar kadagiti demonio (14-23)

  • Agsubli dagiti dakes nga espiritu (24-26)

  • Pudno a kinaragsak (27, 28)

  • Pagilasinan a napasamak ken Jonas (29-32)

  • Lampara ti bagi (33-36)

  • Kaasi pay dagiti relihioso a managinsisingpet (37-54)

 • 12

  • Lebadura dagiti Fariseo (1-3)

  • Agbutengkayo iti Dios, saan nga iti tao (4-7)

  • Panangbigbig iti pannakikaykaysa ken Kristo (8-12)

  • Ilustrasion maipapan iti maag a baknang (13-21)

  • Saankayon a madanagan (22-34)

   • Bassit nga ipastoran (32)

  • Kinaridam (35-40)

  • Ti matalek a mayordomo ken ti di matalek a mayordomo (41-48)

  • Saan a talna no di ket panagsisina (49-53)

  • Nasken nga ammuen ti kaipapanan dagiti agdama a pasamak (54-56)

  • Panaginnareglo (57-59)

 • 13

  • Agbabawi wenno matay (1-5)

  • Ilustrasion maipapan iti saan nga agbunga a higos (6-9)

  • Kubbo a babai a napaimbag iti Sabbath (10-17)

  • Ilustrasion maipapan iti bukel ti mustasa ken ti lebadura (18-21)

  • Masapul nga ikagumaan ti sumrek iti nailet a ridaw (22-30)

  • Herodes, “dayta a sora” (31-33)

  • Maladingitan ni Jesus iti Jerusalem (34, 35)

 •  14

  • Bayat ti Sabbath, napaimbag ti lalaki nga imbal ti bagina (1-6)

  • Agbalin a napakumbaba a bisita (7-11)

  • Awisem dagidiay awan pagsubadda kenka (12-14)

  • Ilustrasion maipapan kadagiti sangaili a nagpambar (15-24)

  • Dagiti kasapulan iti panagbalin nga adalan (25-33)

  • Asin a tumamnay (34, 35)

 • 15

  • Ilustrasion maipapan iti napukaw a karnero (1-7)

  • Ilustrasion maipapan iti napukaw a sinsilio (8-10)

  • Ilustrasion maipapan iti napukaw nga anak (11-32)

 • 16

  • Ilustrasion maipapan iti dakes a mayordomo (1-13)

   • ‘Ti mapagtalkan iti bassit, mapagtalkan met iti dakkel’ (10)

  • Ti Linteg ken Pagarian ti Dios (14-18)

  • Ilustrasion maipapan iti baknang ken ni Lazaro (19-31)

 • 17

  • Panangitibkol, panangpakawan, ken pammati (1-6)

  • Ad-adipen nga awan serserbina (7-10)

  • Napaimbag ti 10 nga agkukutel (11-19)

  • Ti iyaay ti Pagarian ti Dios (20-37)

   • Ti Pagarian ti Dios ket “adda iti tengngayo” (21)

   • “Laglagipenyo ti asawa ni Lot” (32)

 • 18

  • Ilustrasion maipapan iti napinget a balo (1-8)

  • Ti Fariseo ken ti agsingsingir iti buis (9-14)

  • Ni Jesus ken dagiti ubbing (15-17)

  • Saludsod ti maysa a baknang nga agturay (18-30)

  • Naipadto manen ti ipapatay ni Jesus (31-34)

  • Makakita manen ti agpalpalimos a bulsek (35-43)

 • 19

  • Bisitaen ni Jesus ni Zakeo (1-10)

  • Ilustrasion maipapan iti 10 a mina (11-27)

  • Naballigi nga iseserrek ni Jesus (28-40)

  • Sangitan ni Jesus ti Jerusalem (41-44)

  • Dalusan ni Jesus ti templo (45-48)

 • 20

  • Naisaludsod ti naggapuan ti autoridad ni Jesus (1-8)

  • Ilustrasion maipapan kadagiti manangpapatay a makitaltalon (9-19)

  • Ti Dios ken ni Cesar (20-26)

  • Saludsod maipapan iti panagungar (27-40)

  • Ti kadi Kristo ket anak ni David? (41-44)

  • Pakdaar maibusor kadagiti eskriba (45-47)

 • 21

  • Dua a sinsilio ti napanglaw a balo (1-4)

  • PAGILASINAN TI UMAY (5-36)

   • Gubat, napigsa a ginggined, makapapatay a sakit, kinakurang ti taraon (10, 11)

   • Jerusalem a napalikmutan kadagiti armada (20)

   • Naituding a panawen dagiti nasion (24)

   • Iyaay ti Anak ti tao (27)

   • Ilustrasion maipapan iti kayo a higos (29-33)

   • Agtultuloy nga agbantay (34-36)

  • Mangisuro ni Jesus iti templo (37, 38)

 • 22

  • Plano dagiti papadi a mangpapatay ken Jesus (1-6)

  • Dagiti panagsagana iti maudi a Paskua (7-13)

  • Pannakairugi ti Pangrabii ti Apo (14-20)

  • “Kaduak ita iti panganan ti mangtraidor kaniak” (21-23)

  • Nabara a panagsusupiat no asino ti katan-okan (24-27)

  • Tulag ni Jesus para iti pagarian (28-30)

  • Naipadto ti panaglibak ni Pedro (31-34)

  • Kasapulan ti panagsagana; ti dua nga espada (35-38)

  • Kararag ni Jesus iti Bantay Dagiti Olibo (39-46)

  • Naaresto ni Jesus (47-53)

  • Ilibak ni Pedro ni Jesus (54-62)

  • Nagang-angawanda ni Jesus (63-65)

  • Mabista iti Sanhedrin (66-71)

 • 23

  • Ni Jesus iti sango da Pilato ken Herodes (1-25)

  • Ni Jesus ken ti dua a kriminal a nailansa iti kayo (26-43)

   • “Makikaduakanto kaniak idiay Paraiso” (43)

  • Ipapatay ni Jesus (44-49)

  • Maitabon ni Jesus (50-56)

 • 24

  • Napagungar ni Jesus (1-12)

  • Iti dalan nga agpa-Emmaus (13-35)

  • Agparang ni Jesus kadagiti adalan (36-49)

  • Agpalangit ni Jesus (50-53)