Ebanghelio ni Lucas 1:1-80

  • Surat para ken Teofilo (1-4)

  • Imbaga a nasaksakbay ni Gabriel ti pannakayanak ni Juan a Mammautisar (5-25)

  • Imbaga a nasaksakbay ni Gabriel ti pannakayanak ni Jesus (26-38)

  • Bisitaen ni Maria ni Elisabet (39-45)

  • Idaydayaw ni Maria ni Jehova (46-56)

  • Pannakayanak ni Juan ken panangpanagan kenkuana (57-66)

  • Padto ni Zacarias (67-80)

1  Katan-okan a Teofilo,+ adun ti nangurnong ken nangisurat iti salaysay maipapan kadagiti pasamak a patientayo nga umiso,+  kas iti imbaga kadatayo dagidiay a manipud idi damo ket nakasaksi+ ken nangipakaammo iti mensahe ti Dios.+  Inkeddengko met nga isurat dagita kenka sigun iti panagsasarunoda gapu ta sinukimatko a naimbag amin dagita,  tapno masiguradom nga umiso dagiti naisuro kenka.+  Idi tiempo ni Herodes*+ nga ari ti Judea, adda padi nga agnagan iti Zacarias a miembro ti grupo dagiti papadi nga idadauluan ni Abias.+ Elisabet ti nagan ti asawana manipud iti pamilia ni Aaron.  Agpadada a nalinteg iti Dios ken awan pakababalawanda ta tungtungpalenda ti amin a bilin ken linteg ni Jehova.*  Ngem awan anakda ta lupes* ni Elisabet ken baketen, sa lakay metten ni Zacarias.  Bayat nga ar-aramidenna ti trabahona kas padi iti imatang ti Dios idi batang ti grupona,+  sigun iti nakairuaman* dagiti papadi, isu ti napili a sumrek iti santuario ni Jehova*+ a mangidaton iti insienso.+ 10  Bayat a maidatdaton ti insienso, agkarkararag met ti amin a tattao iti ruar. 11  Nagparang kenkuana ti anghel ni Jehova* a nakatakder iti makannawan ti altar ti insienso. 12  Nakigtot ni Zacarias iti nakitana ken napabutngan. 13  Ngem imbaga ti anghel: “Dika agbuteng, Zacarias, ta nangngeg ti Dios ti panagpakaasim isu a ni Elisabet nga asawam ket aganakto iti lalaki a panaganamto iti Juan.+ 14  Nakaragragsakkanto ken adunto ti makipagrag-o iti pannakayanakna,+ 15  ta agbalinto a naindaklan iti imatang ni Jehova.*+ Ngem masapul a saan nga uminum iti arak wenno aniaman a makabartek.+ Ket mapnonto iti nasantuan nga espiritu sakbay pay ti pannakayanakna.*+ 16  Adunto kadagiti Israelita ti pasublienna ken Jehova* a Diosda.+ 17  Ti anakmo ket ibaonto ti Dios a nasaksakbay. Addanto kenkuana ti espiritu ken pannakabalin ni Elias+ tapno pagbalinenna ti puso dagiti amma a kas iti puso dagiti annak*+ ket tulonganna dagiti nasukir a maaddaan iti praktikal a sirib ken agaramid iti umiso, tapno pagsaganaenna dagiti tattao para ken Jehova.”*+ 18  Kinuna ni Zacarias iti anghel: “Kasano a masiguradok dayta? Lakayak ngaminen ken baketen ti asawak.” 19  Insungbat ti anghel: “Siak ni Gabriel+ nga agtaktakder iti asideg ti Dios,+ ket naibaonak a makisarita kenka ken mangibaga iti daytoy a naimbag a damag. 20  Ngem agumelkanto ken saankanto a makasao agingga a mapasamak dagitoy a bambanag, ta saanmo a pinati ti imbagak a matungpalto iti naikeddeng a tiempo.” 21  Kabayatanna, dagiti tattao nga adda iti ruar inur-urayda ni Zacarias, ket nasdaawda ta nakabaybayag idiay santuario. 22  Idi rimmuar, saanen a makapagsao kadakuada isu nga ammoda nga adda nakaskasdaaw* a nakitana iti santuario. Agsensenias lattan gapu ta saanen a makasao. 23  Idi nalpasen ti nasantuan a panagserbina,* nagawiden idiay balayna. 24  Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, nagsikog ni Elisabet nga asawana, ket saan a rimrimmuar iti balayda iti lima a bulan, ta ibagbagana: 25  “Kastoy ti inaramid kaniak ni Jehova* kadagitoy nga aldaw. Linagipnak tapno maikkat ti pannakaibabainko kadagiti tattao.”+ 26  Idi innem a bulanen ti sikog ni Elisabet, imbaon ti Dios ni anghel Gabriel+ idiay Nazaret a siudad iti Galilea, 27  iti maysa a birhen+ a naikari a mayasawa* iti lalaki nga agnagan Jose, iti pamilia ni David. Maria ti nagan ti balasang.+ 28  Nagparang ti anghel kenkuana ket kinunana: “Naimbag nga aldawmo, sika a naparaburan unay. Adda kenka ni Jehova.”* 29  Ngem maburiboran unay kadagiti imbaga ti anghel ket inkagumaanna a tarusan ti kaipapanan dayta a kablaaw. 30  Isu nga imbaga ti anghel: “Dika agbuteng, Maria, ta pinaraburannaka ti Dios. 31  Agsikogkanto, ken mangyanakka iti lalaki,+ ket panaganamto iti Jesus.+ 32  Agbalinto a natan-ok,+ ken maawaganto iti Anak ti Kangatuan,+ ket itedto kenkuana ni Jehova* a Dios ti trono ni David nga amana,+ 33  ken agnanayonto nga agturay kas Ari iti sangakabbalayan ni Jacob, ken saanto nga agpatingga ti Pagarianna.”+ 34  Ngem imbaga ni Maria iti anghel: “Kasano a mapasamak daytoy idinto ta saannak a makidendenna iti lalaki?”+ 35  Insungbat ti anghel: “Addanto kenka ti nasantuan nga espiritu,+ ket salaknibannakanto ti pannakabalin ti Kangatuan. Gapu iti dayta, ti mayanak nga ubing ket maawaganto iti nasantuan,+ Anak ti Dios.+ 36  Ni Elisabet a kabagiam ket innem a bulanen a masikog, nupay baketen ken agdindinamag a lupes, 37  ta awan ti deklarasion nga imposible iti Dios.”+ 38  Kinuna ni Maria: “Adtoyak nga adipen ni Jehova!* Maaramid koma kaniak ti deklarasionmo.” Kalpasanna, pimmanawen ti anghel. 39  Isu a nagrubbuat ni Maria ken nagdardaras a nagbiahe a napan iti maysa a siudad iti kabambantayan ti Juda. 40  Idi nakadanonen iti balay da Zacarias, kinablaawanna ni Elisabet. 41  Idi nangngeg ni Elisabet ti kablaaw ni Maria, nagkuti ti ubing iti aanakanna, ket napno ni Elisabet iti nasantuan nga espiritu, 42  ken impigsana a kinuna: “Naparaburanka iti amin a babbai. Naparaburan met ti sikogmo! 43  Siasinoak koma tapno bisitaennak ti ina ti Apok? 44  Ta apaman a nangngegko ti kablaawmo, nagkuti ti ubing iti aanakak gapu iti ragsakna. 45  Naragsak met ti babai a namati, ta sigurado a matungpalto dagiti impaibaga kenkuana ni Jehova.”* 46  Kinuna ni Maria: “Ti kararuak* idaydayawna ni Jehova,*+ 47  ket maragsakanak unay iti Dios a mangisalakan kaniak,+ 48  gapu ta nakitana ti kinanumok nga adipenna.+ Manipud ita, ibaganto ti amin a henerasion a naragsakak,+ 49  gapu ta nangaramid ti Mannakabalin-amin iti nakaskasdaaw a bambanag para kaniak. Nasantuan ti naganna,+ 50  ket kankanayon a kaasianna dagiti agbuteng kenkuana.+ 51  Inaramidna amin dagita babaen ti nabileg nga imana, inwarawarana dagiti natangsit ti pusoda.+ 52  Inikkatna dagiti nabileg nga agtuturay kadagiti tronoda+ ken intan-okna dagiti napakumbaba;+ 53  pinennekna iti nasayaat a bambanag+ dagiti mabisbisin ket pinapanawna nga ima-ima dagiti babaknang. 54  Tinulonganna ti Israel nga adipenna, a linaglagipna ti asina,+ 55  kas iti imbagana kadagidi ammatayo, ken ni Abraham ken iti kaputotanna*+ iti agnanayon.” 56  Nakipagyan ni Maria ken ni Elisabet iti dandani tallo a bulan. Kalpasanna, nagawid idiay balayda. 57  Nadanon ti aldaw a naganak ni Elisabet, ket impasngayna ti maysa nga anak a lalaki. 58  Nadamag dagiti kaarruba ken kabagianna ti kasta unay nga asi ni Jehova* kenkuana, ket nakipagrag-oda kenkuana.+ 59  Immayda idi makugit ti ubing iti maikawalo nga aldaw,+ ket kayatda a panaganan iti Zacarias a kas ken amana. 60  Ngem imbaga ti inana: “Saan! Juan ti maipanagan kenkuana.” 61  Kinunada kenkuana: “Ngem awan met ti kabagianyo a kasta ti naganna.” 62  Isu a sineniasanda ti amana no ania ti kayatna a maipanagan iti anakna. 63  Dimmawat iti kayo a pagsuratan sana insurat: “Juan ti naganna.”+ Isu a nasdaawda amin. 64  Dagus a nakapagsao manen ni Zacarias,+ ket indaydayawna ti Dios. 65  Ket nagbuteng ti amin a kaarrubada. Nagwaras ti damag iti intero a kabambantayan ti Judea. 66  Pinampanunot amin dagitoy dagiti nakadamag, ket ibagbagada: “Anianto ngata ti pagbalinan daytoy nga ubing?” Ta adda kenkuana ti pannakabalin ni Jehova.* 67  Ket napno iti nasantuan nga espiritu ni Zacarias nga amana. Impadtona: 68  “Maidaydayaw koma ni Jehova* a Dios ti Israel,+ ta linagipna dagiti adipenna ken insalakanna ida.+ 69  Ket nangpataud iti sara ti pannakaisalakan*+ para kadatayo a sangakabbalayan ni David nga adipenna.+ 70  Dayta ti inkarina babaen kadagiti matalek a propetana,+ 71  nga isalakannatayo kadagiti kabusortayo ken kadagiti manggurgura kadatayo.+ 72  Kaasiannatayto kas panangtungpalna iti imbagana kadagidi ammatayo ken laglagipennanto ti nasantuan a tulagna.+ 73  Inkarina dayta ken Abraham nga amatayo.+ 74  Kalpasan nga insalakannatayo manipud kadagiti kabusortayo, awanen ti pagbutngantayo a mangipaay iti sagrado a panagserbi kenkuana, 75  tapno agbalintayo a napudno ken maaramidtayo ti umiso iti intero a panagbiagtayo. 76  Ngem no maipapan kenka, anakko, maawagankanto a propeta ti Kangatuan, ta ibaonnakanto ni Jehova* a nasaksakbay tapno isaganam dagiti dalanna,+ 77  tapno ipakaammom iti ilina nga isalakan ida ti Dios babaen ti panangpakawanna kadagiti basolda,+ 78  gapu iti ayat ken asina. Gapu iti dayta nga asi, makitatayo ti lawag manipud langit nga agsilnag a kas iti panagsingising ti init, 79  a mangsilaw kadagiti agtugtugaw iti kasipngetan ken iti anniniwan ni patay+ ken mangiturong kadagiti sakatayo iti dalan ti talna.” 80  Dimmakkel ken pimmigsa ti ubing, ket nagtultuloy a nagyan iti let-ang agingga a dimteng ti tiempo a mapanen kadagiti tattao iti Israel.

Footnotes

Kitaem ti Glosario.
Kitaem ti App. A5.
Saan nga agsikog.
Wenno “kaugalian.”
Kitaem ti App. A5.
Kitaem ti App. A5.
Kitaem ti App. A5.
Wenno “uray adda pay laeng iti aanakan ni nanangna.”
Kitaem ti App. A5.
Wenno “tapno pasublienna kadagiti annak ti puso dagiti amma.”
Kitaem ti App. A5.
Wenno “sirmata.”
Wenno “panagserbina iti publiko.”
Kitaem ti App. A5.
Wenno “naitulag.”
Kitaem ti App. A5.
Kitaem ti App. A5.
Kitaem ti App. A5.
Kitaem ti App. A5.
Wenno “Ti intero a kinataok.” Kitaem ti Glosario.
Kitaem ti App. A5.
Lit., “bin-ina.”
Kitaem ti App. A5.
Kitaem ti App. A5.
Kitaem ti App. A5.
Wenno “nabileg a manangisalakan.” Kitaem ti Glosario, “Sara.”
Kitaem ti App. A5.