Ebanghelio ni Lucas 3:1-38

  • Panangrugi ti trabaho ni Juan (1, 2)

  • Ikasaba ni Juan ti panagbautisar (3-20)

  • Panagbautisar ni Jesus (21, 22)

  • Kapuonan ni Jesu-Kristo (23-38)

3  Idi maika-15 a tawen ti panagturay ni Tiberio Cesar, ni Poncio Pilato ti gobernador ti Judea. Ni Herodes*+ ti agturay iti distrito* ti Galilea, ni Felipe a manongna ti agturay iti distrito ti Iturea ken Traconite, ket ni Lisanias ti agturay iti distrito ti Abilinia.  Dagiti panguluen a papadi ket da Anas ken Caifas.+ Kadagidi a tiempo, adda deklarasion ti Dios ken Juan,+ nga anak ni Zacarias, idiay let-ang.+  Gapuna, sinursor ni Juan ti amin a lugar iti aglawlaw ti Jordan nga ikaskasabana ti bautismo kas simbolo ti panagbabawi tapno mapakawan dagiti basol,+  kas naisurat iti libro ni propeta Isaias: “Adda mangipukpukkaw idiay let-ang: ‘Isaganayo ti dalan ni Jehova!* Aramidenyo a nalinteg dagiti dalanna.+  Masapul a magaburan ti tunggal tanap ken masapul a mapatad ti tunggal bantay ken turod. Masapul a mapalinteg dagiti killokillo a dalan ken masimpa dagiti lasonglasong a kalsada.  Ket makitanto ti amin a lasag* ti panangisalakan ti Dios.’”*+  Imbagana kadagiti um-umay agpabautisar kenkuana: “Dakayo nga annak dagiti uleg, pagarupenyo kadi a makalisikayto iti aldaw ti pungtot ti Dios?+  Ipakitayo ngarud babaen ti aramidyo nga agbabbabawikayo. Diyo irasrason, ‘Ni Abraham ti amami.’ Ibagak kadakayo a kabaelan ti Dios ti mangpataud iti annak ni Abraham babaen kadagitoy a bato.  Kinapudnona, nakasaganan ti wasay a pangpukan kadagiti kayo agingga iti ramutda. Gapuna, mapukan ken mapuoran ti amin a kayo a saan nga agbunga iti nasayaat.”+ 10  Ket dinamag dagiti tattao ken Juan: “Ania ngarud ti aramidenmi?” 11  Insungbatna: “Ti tao nga addaan iti dua a bado* itedna koma ti maysa iti awanan, ket daydiay addaan iti makan ibingayanna koma daydiay awanan.”+ 12  Immay agpabautisar uray dagiti agsingsingir iti buis+ ken dinamagda: “Mannursuro, ania ti masapul nga aramidenmi?” 13  Imbagana kadakuada: “Dikay agsingsingir* iti buis nga ad-adu ngem iti maitutop.”+ 14  Insaludsod met dagiti soldado: “Ania ti masapul nga aramidenmi?” Insungbatna: “Diyo kikilan* wenno padpadaksen ti asinoman,+ no di ket mapnekkayon iti maaw-awatyo.”* 15  Ur-urayen idi dagiti tattao ti Kristo isu a pampanunotenda maipapan ken Juan: “Isu ngatan ti Kristo?”+ 16  Imbaga ni Juan iti amin: “Bautisarankayo iti danum ngem um-umayen ti mangbautisar kadakayo iti nasantuan nga espiritu ken apuy.+ Nabilbileg ngem siak, ket saanak a maikari a mangwarwar iti galut dagiti sandaliasna.+ 17  Nakaiggem iti pala a pagtaep, ken dalusanna a naimbag ti pagirikan ket urnongenna ti trigo iti kamarinna, ngem puoranna ti taep iti apuy a saan a maiddep.” 18  Adu pay ti imbalbalakadna ken intultuloyna nga inwaragawag ti naimbag a damag kadagiti tattao. 19  Ngem tinubngar ni Juan ni Herodes nga agturturay iti distrito gapu ken Herodias nga asawa ni manongna, ken gapu iti amin nga agkakadakes nga inar-aramidna. 20  Adda pay dakdakes nga inaramidna: impaibaludna ni Juan.+ 21  Idi nabautisaran ti amin a tattao, nabautisaran met ni Jesus.+ Bayat nga agkarkararag, naglukat ti langit,+ 22  ken bimmaba kenkuana ti nasantuan nga espiritu a kasla kalapati, ket adda timek a nangngeg manipud langit: “Sika ti Anakko a dungdungnguek; maragsakanak kenka.”+ 23  Agarup 30 ti tawen+ ni Jesus+ idi rugianna ti trabahona. Pagaammo dagiti tattao nga isu ket,anak ni Jose,+nga anak ni Heli, 24  nga anak ni Matat,nga anak ni Levi,nga anak ni Melki,nga anak ni Jannai,nga anak ni Jose, 25  nga anak ni Matatias,nga anak ni Amos,nga anak ni Nahum,nga anak ni Esli,nga anak ni Nagai, 26  nga anak ni Maat,nga anak ni Matatias,nga anak ni Semein,nga anak ni Josek,nga anak ni Joda, 27  nga anak ni Joanan,nga anak ni Resa,nga anak ni Zerubabel,+nga anak ni Sealtiel,+nga anak ni Neri, 28  nga anak ni Melki,nga anak ni Adi,nga anak ni Cosam,nga anak ni Elmadam,nga anak ni Er, 29  nga anak ni Jesus,nga anak ni Eliezer,nga anak ni Jorim,nga anak ni Matat,nga anak ni Levi, 30  nga anak ni Simeon,nga anak ni Judas,nga anak ni Jose,nga anak ni Jonam,nga anak ni Eliakim, 31  nga anak ni Melea,nga anak ni Mena,nga anak ni Matata,nga anak ni Natan,+nga anak ni David,+ 32  nga anak ni Jesse,+nga anak ni Obed,+nga anak ni Boaz,+nga anak ni Salmon,+nga anak ni Naason,+ 33  nga anak ni Aminadab,nga anak ni Arni,nga anak ni Hezron,nga anak ni Perez,+nga anak ni Juda,+ 34  nga anak ni Jacob,+nga anak ni Isaac,+nga anak ni Abraham,+nga anak ni Tera,+nga anak ni Nahor,+ 35  nga anak ni Serug,+nga anak ni Reu,+nga anak ni Peleg,+nga anak ni Eber,+nga anak ni Sela,+ 36  nga anak ni Cainan,nga anak ni Arpaksad,+nga anak ni Sem,+nga anak ni Noe,+nga anak ni Lamec,+ 37  nga anak ni Matusalem,+nga anak ni Enoc,nga anak ni Jared,+nga anak ni Mahalaleel,+nga anak ni Cainan,+ 38  nga anak ni Enos,+nga anak ni Set,+nga anak ni Adan,+nga anak ti Dios.

Footnotes

Kayatna a sawen, ni Herodes Antipas. Kitaem ti Glosario.
Lit., “tetrarka.”
Kitaem ti App. A5.
Wenno “amin a tattao.”
Wenno “ti pamay-an ti Dios a mangisalakan.”
Wenno “maysa pay a bado.”
Wenno “agkolekta.”
Wenno “piliten nga alaan iti kuarta.”
Wenno “sueldoyo.”