Ebanghelio ni Lucas 6:1-49

  • Ni Jesus, “Apo ti Sabbath” (1-5)

  • Napaimbag ti lalaki a paralitiko ti imana (6-11)

  • Ti 12 nga apostol (12-16)

  • Mangisuro ken mangpaimbag ni Jesus (17-19)

  • Dagiti naragsak ken dagiti nakakaasi (20-26)

  • Ayat kadagiti kabusor (27-36)

  • Isardeng ti mangukom (37-42)

  • Mailasin babaen ti bungana (43-45)

  • Balay a natibker ti pannakaibangonna; balay nga awan natibker a pundasionna (46-49)

6  Iti aldaw ti Sabbath bayat a magmagna ni Jesus ken dagiti adalanna iti kataltalonan, nangruros dagiti adalanna kadagiti dawa,+ linidlidda iti dakulapda,+ sada kinnan.  Gapuna, kinuna ti dadduma a Fariseo: “Apay nga ar-aramidenyo ti saan a maipalubos iti Sabbath?”+  Ngem insungbat ni Jesus: “Diyo kadi nabasa ti inaramid ni David ken dagiti kakaduana idi mabisinda?+  Saan kadi a simrek ni David iti balay ti Dios ket inawatna dagiti daton a tinapay* ken nangan sa inikkanna dagiti kakaduana, a saan koma a maipalubos a kanen ti asinoman no di laeng dagiti papadi?”+  Ket kinunana kadakuada: “Ti Anak ti tao ket Apo ti Sabbath.”+  Iti sabali pay a sabbath,+ simrek iti sinagoga tapno mangisuro. Adda lalaki sadiay a paralisado* ti kannawan nga imana.+  Sinipsiputan dagiti eskriba ken Fariseo no mangpaimbag ni Jesus bayat ti Sabbath tapno adda pangakusaranda kenkuana.  Ngem ammona ti panagrasrasonda,+ isu a kinunana iti lalaki a paralisado* ti imana: “Tumakderka ket umayka ditoy tengnga.” Timmakder ken nagpatengnga.  Kalpasanna, kinuna ni Jesus: “Damagek man kadakayo, Ania ti rumbeng nga aramiden iti Sabbath, naimbag wenno dakes, mangisalakan iti biag* wenno mangpapatay?”+ 10  Kinita amin ida ni Jesus sana kinuna iti lalaki: “Unnatem ta imam.” Inunnatna ket immimbag ti imana. 11  Ngem pimmanawda a kasta unay ti pungtotda ken nagsasaritaanda no ania ti mabalinda nga aramiden ken Jesus. 12  Maysa kadagidi nga aldaw, napan iti bantay tapno agkararag,+ ket nagpatpatnag a nagkarkararag iti Dios.+ 13  Kabigatanna, inayabanna dagiti adalanna ket nangpili kadakuada iti 12, nga inawaganna met iti apostol:+ 14  Ni Simon a pinanagananna met iti Pedro, ni Andres a kabsatna, da Santiago, Juan, Felipe,+ Bartolome, 15  Mateo, Tomas,+ ni Santiago nga anak ni Alfeo, ni Simon a maaw-awagan iti “naregta,” 16  ni Judas nga anak ni Santiago, ken ni Judas Iscariote, a nagbalin a traidor. 17  Simmalog a kaduada, ket simmardengda iti patag a lugar nga ayan ti adu nga adalanna agraman ti nakaad-adu a naggapu iti intero a Judea ken Jerusalem ken iti paspaset ti Tiro ken Sidon nga asideg iti baybay. Immayda tapno dumngeg kenkuana ken paimbagenna ida kadagiti sakitda. 18  Immimbag uray dagidiay linuganan dagiti dakes nga espiritu. 19  Kayat ti amin a tattao a maiggamanda ni Jesus ta makitkitada nga adda pannakabalinna+ ken papaimbagenna amin ida. 20  Kinitana dagiti adalanna sana imbaga: “Naragsakkayo a napanglaw, ta kukuayo ti Pagarian ti Dios.+ 21  “Naragsakkayo a mabisbisin ita, ta mabsogkayto.+ “Naragsakkayo nga agsangsangit ita, ta agkatawakayto.+ 22  “Naragsakkayo no guraendakayo dagiti tattao,+ no didakayo awaten,+ no uyawendakayo, ken no padpadaksenda* ti naganyo maigapu iti Anak ti tao. 23  Agrag-okayo iti dayta nga aldaw ken aglagtokayo iti ragsak, ta dakkel ti gunggonayo idiay langit, ta kasta met la a bambanag ti inar-aramid dagidi ammada kadagiti propeta.+ 24  “Ngem kaasikayo pay a nabaknang,+ ta naan-anay a naawatyon ti amin a nam-ay.+ 25  “Kaasikayo pay a mabmabsog ita, ta agbisinkayto. “Kaasikayo pay nga agkatkatawa ita, ta agladingit ken agsangitkayto.+ 26  “Kaasikayo pay inton padayawandakayo ti amin a tattao,+ ta kasta met ti inaramid dagidi ammada kadagiti ulbod a propeta. 27  “Ngem ibagak kadakayo a dumdumngeg: Itultuloyyo nga ayaten dagiti kabusoryo, nga aramidenyo ti nasayaat kadagidiay manggurgura kadakayo,+ 28  bendisionan dagidiay mangilunlunod kadakayo, ken ikararagan dagidiay mangin-insulto kadakayo.+ 29  No adda mangtungpa kadakayo, ipatungpayo pay ti bangir a pingpingyo. No adda mangala iti makinruar a badoyo, bay-anyo nga alaenna pay ti makin-uneg a badoyo.+ 30  Ikkanyo ti tunggal dumawdawat kadakayo,+ ket no adda mangala kadagiti banag a kukuayo, saanyon a paisubli. 31  “Maysa pay, no ania ti kayatyo nga aramiden dagiti tattao kadakayo, aramidenyo met dayta kadakuada.+ 32  “No dagidiay laeng mangay-ayat kadakayo ti ayatenyo, ania ti pagimbaganna kadakayo? Ta uray dagiti managbasol ayatenda met dagiti mangay-ayat kadakuada.+ 33  Ket no agaramidkayo iti nasayaat kadagiti mangar-aramid kadakayo iti nasayaat, ania ti pagimbaganna kadakayo? Kasta met ti ar-aramiden uray dagiti managbasol. 34  Ket no agpautangkayo* kadagiti namnamaenyo a makabayad, ania ti pagimbaganna kadakayo?+ Uray dagiti managbasol pautanganda met dagiti managbasol a namnamaenda a makabayad iti impautangda. 35  Imbes ketdi, itultuloyyo nga ayaten dagiti kabusoryo ken aramiden ti nasayaat ken agpautang a saan a mangnamnama a maisubli dayta,+ ket dakkelto ti gunggonayo ken agbalinkayto nga annak ti Kangatuan, ta isu ket naimbag kadagiti saan a managyaman ken managdakdakes.+ 36  Itultuloyyo ti agbalin a naasi, a kas ken ni Amayo a naasi.+ 37  “Kasta met, isardengyo ti mangukom tapno saankayto a maukom;+ ken isardengyo ti mangbabalaw tapno saankayto a pulos mababalaw. Itultuloyyo ti mangpakawan* tapno mapakawankayo.*+ 38  Iyugaliyo ti mangted, tapno ikkandakayo dagiti tattao.+ Punnuen, sedseden, yegyegen, ken paglippiasendanto dagiti sab-okyo. Ta rukodendakayto sigun iti rukod a pangrukrukodyo.” 39  Kalpasanna, adda imbagana nga ilustrasion: “Kabaelan kadi nga iturong ti bulsek ti padana a bulsek? Saan kadi a matnagda a dua iti abut?+ 40  Saan a nangatngato ti estudiante* ngem iti mannursurona, ngem asinoman a nasursuruan a naimbag, agbalinto a kas iti mannursurona. 41  Apay ngarud a dillawem ti puling iti mata ti kabsatmo idinto ta dimo pay madlaw ti kayo dita matam?+ 42  Ibagam kadi iti kabsatmo, ‘Kabsat, ikkatek man ti puling dita matam,’ idinto ta dimo pay madlaw ti kayo dita matam? Aginsisingpet! Ikkatem nga umuna ti kayo dita matam tapno nalawag a makitam ti ikkatem a puling iti mata ti kabsatmo. 43  “Ta ti nasayaat a kayo saan nga agbunga iti dakes, ken ti dakes a kayo saan met nga agbunga iti nasayaat.+ 44  Ta mailasin ti kayo babaen ti mismo a bungana.+ Kas pagarigan, saan nga agburas dagiti tattao iti higos kadagiti sisiitan, ken saanda met nga agpuros iti ubas kadagiti siitan a bassit a kayo. 45  Iruar ti naimbag a tao ti naimbag nga adda iti pusona, ngem iruar ti dakes a tao dagiti dakes nga adda iti pusona; ta sawen ti ngiwat ti linaon ti puso.+ 46  “Apay ngarud nga awagandak iti ‘Apo! Apo!’ ngem diyo met ar-aramiden dagiti ibagbagak?+ 47  Asinoman nga umay kaniak ken dumngeg kadagiti ibagak ken mangtungpal kadagita, ibagak kadakayo no ania ti kapadana:+ 48  Mayarig iti tao a nangibangon iti balay. Nagkali iti nauneg ken insaadna ti pundasion iti dakkel a bato. Isu nga idi naglayus ken dinalapus ti napegges a karayan, saan a naan-ano ti balay ta natibker ti pannakaibangonna.+ 49  Ngem ti asinoman a saan a mangaramid iti nangngegna,+ kapadana ti tao a nangibangon iti balay nga awan ti pundasionna. Idi dinalapus ti napegges a karayan, narba a dagus ket naperdi a namimpinsan.”

Footnotes

Wenno “pamarang a tinapay.”
Lit., “nagango.”
Lit., “nagango.”
Wenno “kararua.”
Wenno “laksidenda.”
Kayatna a sawen, awanan iti interes.
Wenno “mangwayawaya.”
Wenno “mawayawayaankayo.”
Wenno “adalan.”