Hebreo 12:1-29

  • Si Jesus, Manughimpit sang pagtuo (1-3)

    • Daku nga panganod sang saksi (1)

  • Indi pagpakadiutaya ang disiplina ni Jehova (4-11)

  • Tadlunga ang inyo mga banas (12-17)

  • Nagapalapit sa langitnon nga Jerusalem (18-29)

12  Gani, sanglit ginalibutan kita sinang tuman kadaku nga panganod sang mga saksi, ihaboy man naton ang tagsa ka kabug-atan kag ang sala nga madali magsalawid sa aton,+ kag magdalagan kita nga may pagbatas sa palumba nga ginabutang sa aton atubangan,+  samtang nagatulok kita sing maayo kay Jesus, nga Pangulo nga Ahente* kag Manughimpit sang aton pagtuo.+ Tungod sa kalipay nga ginbutang sa iya atubangan ginbatas niya ang usok sang pag-antos,* ginbalewala ang kahuluy-an, kag nagpungko sa tuo sang trono sang Dios.+  Sa pagkamatuod, binagbinaga ninyo sing maayo ang isa nga nagbatas sang pagpakalain sang mga makasasala+ nga bangod sini ginahalitan nila mismo ang ila kaugalingon, agod indi kamo pagkapuyon kag magpangampo.*+  Sa inyo pagpakigsumpong sa sina nga sala wala pa gid kamo makapakig-away tubtob nga nag-agay ang inyo dugo.  Kag ginkalimtan ninyo sing bug-os ang laygay nga nagatawag sa inyo nga mga anak: “Anak ko, indi pagpakadiutaya ang disiplina ni Jehova,* ukon magpangampo kon ginatadlong ka niya;  kay ang ginahigugma ni Jehova* ginadisiplina niya, ang matuod, ginalapdusan* niya ang kada isa nga ginabaton niya subong anak.”+  Kinahanglan nga magbatas kamo subong bahin sang pagdisiplina* sa inyo. Ginakabig kamo sang Dios nga iya mga anak.+ Kay sin-o nga anak ang wala ginadisiplina sang iya amay?+  Apang kon wala niya kamo ginadisiplina, indi niya kamo matuod nga mga anak.  Bisan gani ang aton amay diri sa duta nagadisiplina sa aton, kag ginatahod naton sila. Indi bala dapat nga mas handa kita nga magpasakop sa aton espirituwal nga Amay* agod magkabuhi?+ 10  Kay ginadisiplina nila kita sa malip-ot nga tion suno sa kon daw ano ang maayo sa ila, apang ginahimo ini sang Dios para sa aton kaayuhan agod makaambit kita sang iya pagkabalaan.+ 11  Ang matuod, sa umpisa wala sing disiplina nga makalilipay, kundi masakit;* apang sa ulihi nagapatubas ini sang mahidaiton nga bunga sang pagkamatarong sa mga nahanas sa sini. 12  Gani pabaskuga ang nagahuyhoy nga mga kamot kag ang maluya nga mga tuhod,+ 13  kag padayon nga tadlunga ang mga banas para sa inyo mga tiil,+ agod ang bahin nga nahalitan indi maglala kundi mag-ayo. 14  Tinguhai ninyo ang pagpakighidait sa tanan nga tawo.+ Tinguhai man ang pagkabalaan+ kay kon wala ini wala sing tawo nga makakita sa Ginuo. 15  Magbantay sing maayo agod ang tanan makabaton sang wala tupong nga kaayo sang Dios, agod wala sing magtubo nga makahililo nga gamot nga pagatunaan sang kagamo kag madamo ang nadagtaan sini;+ 16  kag mag-andam nga wala sing isa sa inyo nga nagahimo sang seksuwal nga imoralidad* ukon wala nagaapresyar sa sagrado nga mga butang, kaangay ni Esau, nga ginbaylo ang iya mga kinamatarong subong panganay sa isa lang ka pagkaon.+ 17  Kay nahibaluan ninyo nga sang ulihi sang luyag niya mapanubli ang pagpakamaayo, ginsikway sia; kay bisan pa gintinguhaan gid niya nga bag-uhon ang hunahuna* paagi sa paghibi,+ indi na niya ini mabag-o. 18  Kay wala kamo magpalapit sa bukid nga puede matandog+ kag nagadabdab sa kalayo,+ kag sa madulom nga panganod kag sa mangitungito nga kadudulman kag sa bagyo,+ 19  kag sa tunog sang trumpeta+ kag sa tingog nga nagahambal sang mga pulong,+ nga sang mabatian sang katawhan nagpakiluoy sila nga kon mahimo indi na maghambal sa ila.+ 20  Kay nahadlok sila sa sugo: “Bisan isa ka sapat ang makatandog sa bukid, dapat ini batuhon.”+ 21  Makahaladlok man ang ila nakita amo nga si Moises nagsiling: “Nahadlok ako kag nagakurog.”+ 22  Kundi nagpalapit kamo sa Bukid Sion+ kag sa siudad sang buhi nga Dios, ang langitnon nga Jerusalem,+ kag sa mga linaksa* nga anghel 23  sa ila kabilugan nga pagtinipon,+ kag sa kongregasyon sang panganay nga nalista sa langit, kag sa Dios nga Hukom sang tanan,+ kag sa espirituwal nga kabuhi+ sang mga matarong nga ginhimpit,+ 24  kag kay Jesus, nga manugpatunga+ sa bag-o nga katipan,+ kag sa ginwisik nga dugo, nga nagahambal sing mas maayo sangsa dugo ni Abel.+ 25  Pat-ura ninyo nga indi kamo mangindi sa pagpamati* sa isa nga nagahambal. Kay kon wala maluwas ang mga nangindi sa pagpamati sa isa nga naghatag sang paandam sang Dios sa duta, labi pa gid nga indi kita maluwas kon magpalayo kita sa iya nga nagahambal halin sa langit!+ 26  Sadto nga tion ang iya tingog nagpauyog sang duta,+ apang karon nagsaad sia: “Sa liwat uyugon ko indi lamang ang duta kundi pati man ang langit.”+ 27  Karon ining ekspresyon nga “sa liwat” nagakahulugan sang pagkuha sa mga butang nga nagauyog, mga butang nga wala ginhimo sang Dios, agod ang mga butang nga wala nagauyog magpabilin. 28  Gani, bangod magabaton kita sang Ginharian nga indi mauyog, padayon kita nga magbaton sang wala tupong nga kaayo, nga paagi sini makahalad kita sang kalahamut-an nga sagrado nga pag-alagad sa Dios nga may diosnon nga kahadlok kag kakugmat. 29  Kay ang aton Dios isa ka kalayo nga nagapang-upos.+

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “kag maluyahan sa inyo kalag.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “ginasilutan.”
Ukon “paghanas.”
Ukon “sa Amay sang aton espirituwal nga kabuhi.”
Ukon “makapasubo.”
Tan-awa ang Glossary, “Seksuwal nga imoralidad.”
Hunahuna sang iya amay.
Ukon “sa tignapulo ka libo.”
Ukon “indi kamo magpamalibad; indi kamo magbalewala.”