Hebreo 11:1-40

  • Kahulugan sang pagtuo (1, 2)

  • Halimbawa sang pagtuo (3-40)

    • Kon wala sing pagtuo imposible nga mapahamut-an ang Dios (6)

11  Ang pagtuo amo ang masaligan nga pagpaabot sa kon ano ang ginalauman.+ Amo ini ang pamatuod* nga ang imo ginapatihan matuod, bisan wala mo pa ini makita.  Kay paagi sa sini, ang mga tawo sang una nga panahon* nakabaton sang pamatuod nga ginkahamut-an sila sang Dios.  Bangod sa pagtuo nahangpan naton nga ang mga sistema sang mga butang* ginpahamtang sing mahim-ong paagi sa pulong sang Dios. Gani, gingamit sang Dios ang mga butang nga indi makita agod magluntad ang mga butang nga makita.  Bangod sa pagtuo si Abel nagdulot sang halad sa Dios nga mas daku ang balor sangsa kay Cain,+ kag paagi sa sina nga pagtuo nakabaton sia sang pamatuod nga matarong sia, kay ginkahamut-an* sang Dios ang iya mga dulot,+ kag bisan patay na sia, nagahambal+ sia gihapon paagi sa iya pagtuo.  Bangod sa pagtuo si Enoc+ ginkuha sang Dios agod indi sia mag-antos sa iya kamatayon;+ kay antes sia ginkuha nakabaton sia sang pamatuod nga napahamut-an niya ang Dios.  Dugang pa, kon wala sing pagtuo imposible nga mapahamut-an ang Dios, kay ang nagapalapit sa Dios dapat magpati nga nagaluntad sia kag nagapadya sa mga hanuot nga nagapangita sa iya.+  Bangod sa pagtuo si Noe,+ sa tapos makabaton sang paandam halin sa Dios tuhoy sa mga butang nga wala pa makita,+ nagpakita sang kahadlok sa Dios kag nagtukod sang arka+ agod maluwas ang iya panimalay; kag paagi sini nga pagtuo ginpakamalaut niya ang kalibutan,+ kag nangin manunubli sia sang pagkamatarong nga resulta sang pagtuo.  Bangod sa pagtuo si Abraham+ nagtuman sang gintawag sia sa pagkadto sa lugar nga batunon niya subong palanublion; naglakat sia, bisan pa wala niya mahibaluan kon diin sia makadto.+  Bangod sa pagtuo nag-istar sia subong dumuluong+ sa duta nga ginsaad, kag nag-istar sa mga tolda+ upod sanday Isaac kag Jacob, nga iya mga masigkamanunubli sang amo man nga saad.+ 10  Kay ginahulat niya ang siudad nga may matuod nga mga sadsaran, nga ang nagdesinyo* kag manunukod amo ang Dios.+ 11  Bangod man sa pagtuo si Sara nakapanamkon pa,* bisan lampas na sia sa edad,+ kay ginkabig niya nga matutom* ang Isa nga nagsaad. 12  Bangod sini, halin sa isa ka tawo nga daw patay na,+ nabun-ag ang mga anak,+ nga subong kadamo sang mga bituon sa langit kag subong sang mga balas sa higad sang dagat nga indi maisip.+ 13  Sila tanan napatay nga may pagtuo, bisan pa wala nila mabaton ang katumanan sang mga saad;+ apang nakita nila ini sa malayo+ kag malipayon nga ginbaton ini kag dayag nga ginpahayag nga sila mga estranghero kag umalagi nga mga pumuluyo sa duta. 14  Kay ang mga nagahambal sa sini nga paagi nagapakita nga hanuot sila nga nagapangita sang lugar nga mangin ila ilistaran. 15  Kay kon padayon gid nila nga gindumdom ang lugar nga ila ginhalinan,+ may kahigayunan sila kuntani nga magbalik. 16  Apang ginatinguhaan nila ang mas maayo nga lugar, nga amo, ang isa nga natungod sa langit. Gani wala sila ginkahuya sang Dios, nga tawgon nila sia nga ila Dios,+ kay naghanda sia sang isa ka siudad para sa ila.+ 17  Bangod sa pagtuo si Abraham, sang gintilawan sia,+ daw subong nga ginhalad na niya si Isaac—ang tawo nga malipayon nga nagbaton sang mga saad handa sa paghalad sang iya bugtong nga anak+ 18  bisan pa ginsilingan na sia: “Ang kaliwat* nga ginsaad sa imo magahalin kay Isaac.”+ 19  Apang nangatarungan sia nga ang Dios makasarang sa pagbanhaw sa iya bisan gikan sa mga patay, kag gikan sa sini ginbaton man niya sia sa malaragwayon nga paagi.+ 20  Bangod man sa pagtuo ginpakamaayo ni Isaac sanday Jacob+ kag Esau+ nahanungod sa mga butang nga magaabot. 21  Bangod sa pagtuo si Jacob, sang madali na lang mapatay,+ nagpakamaayo sa tagsa ka anak ni Jose+ kag nagsimba sa Dios samtang nagapanukod sa iya sungkod.+ 22  Bangod sa pagtuo si Jose, sang malapit na lang ang iya kamatayon, naghambal tuhoy sa paggua sa Egipto* sang mga anak sang Israel, kag naghatag sia sang instruksion* tuhoy sa iya mga tul-an.*+ 23  Bangod sa pagtuo si Moises gintago sang iya mga ginikanan sa sulod sang tatlo ka bulan sang mabun-ag sia,+ bangod nakita nila nga matahom ang bata+ kag wala sila mahadlok sa sugo sang hari.+ 24  Bangod sa pagtuo si Moises, sang nagdaku na,+ nangindi nga tawgon nga anak sang anak nga babayi sang Paraon.+ 25  Ginpasulabi pa niya nga pintasan upod sa katawhan sang Dios sa baylo nga maagom ang umalagi nga pagpangalipay sa sala, 26  bangod ginkabig niya ang pagpakahuya sa Cristo nga labaw pa nga manggad sangsa mga bahandi sang Egipto, kay gintulok niya sing maayo ang mabaton niya nga padya. 27  Bangod sa pagtuo ginbayaan niya ang Egipto,+ indi bangod sa kahadlok sa kaakig sang hari,+ kay nagpabilin sia nga malig-on sa pagtuo subong nga nakakita sa Isa nga indi makita.+ 28  Bangod sa pagtuo ginhiwat niya ang Paskua kag ginwisik ang dugo, agod indi paghalitan* sang anghel sang Dios ang ila mga panganay.+ 29  Bangod sa pagtuo nagtabok sila sa Pula nga Dagat nga daw nagatabok lang sila sa mamala nga duta,+ apang sang nagtabok ang mga Egiptohanon sa sini ginlamon sila sang dagat.+ 30  Bangod sa pagtuo narumpag ang mga pader sang Jerico sa tapos nga nagmartsa ang katawhan sa palibot sini sa sulod sang pito ka adlaw.+ 31  Bangod sa pagtuo si Rahab nga makihilawason wala malaglag upod sa mga indi matinumanon, bangod mainabyanon niya nga ginbaton ang mga espiya.+ 32  Kag ano pa ang akon masiling? Kay kulangon ako sing tion kon isaysay ko pa ang tuhoy kay Gideon,+ Barak,+ Samson,+ Jefte,+ David,+ Samuel,+ kag sa iban pa nga manalagna. 33  Paagi sa pagtuo ginlutos nila ang mga ginharian,+ nagdala sang pagkamatarong, nakabaton sang mga saad,+ nakapakium sang baba sang mga leon,+ 34  nakapalong sa gahom sang kalayo,+ nakalikaw sa sulab sang espada,+ nangin mabakod halin sa maluya nga kahimtangan,+ nangin isganan sa inaway,+ kag nagdaug sa nagasalakay nga mga kasuldadusan.+ 35  Ginbaton sang mga babayi ang ila mga patay paagi sa pagkabanhaw,+ apang ang iban ginpaantos bangod indi nila pag-isikway ang ila pagtuo kabaylo sang ila kahilwayan, agod maagom ang mas maayo nga pagkabanhaw. 36  Huo, ang iban ginyaguta kag ginlapdusan, ang matuod, indi lang amo sina, ginpanggapos+ pa kag ginpangbilanggo.+ 37  Ginbato+ sila, gintilawan, ginpanglagari tubtob mautod, ginpamatay paagi sa espada,+ nagdalangdalang nga nagapanapot sing panit sang mga karnero kag sang mga kanding,+ samtang yara sa kinawad-on, sa kapipit-an,+ kag ginapintasan;+ 38  kag ang kalibutan indi takus sa ila. Nagdalangdalang sila sa mga desyerto, sa mga bukid, sa mga kueba,+ kag sa mga gikab sa duta. 39  Apang sila tanan, bisan pa nakabaton sang pamatuod nga ginkahamut-an sila sang Dios bangod sa ila pagtuo, wala makabaton sang katumanan sang saad, 40  bangod nakita na nga daan sang Dios ang isa ka butang nga mas maayo para sa aton,+ agod indi sila mahimpit nga nahamulag sa aton.

Footnote

Ukon “makapakumbinsi nga ebidensia.”
Ukon “ang aton mga katigulangan.”
Ukon “mga tion.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “ginsaksihan paagi sa pagkilala.”
Ukon “arkitekto.”
Ukon “nakabaton sing gahom sa pagpanamkon.”
Ukon “masaligan.”
Sa literal, “binhi.”
Ang Griego nga tinaga nga gingamit diri may labot sa Griego nga ngalan sang libro nga Exodo.
Ukon “sugo.”
Ukon “iya lubong.”
Sa literal, “pagtandugon.”