Hebreo 10:1-39

  • Halad nga sapat indi epektibo (1-4)

    • Kasuguan, isa ka landong (1)

  • Halad sang Cristo makaisa lang (5-18)

  • Bag-o kag buhi nga dalan (19-25)

    • Pagtilipon wala ginapabay-an (24, 25)

  • Paandam sa hungod nga sala (26-31)

  • Pagsalig kag pagtuo agod makabatas (32-39)

10  Sanglit ang Kasuguan indi ang katunayan sang maayong mga butang nga magaabot+ kundi landong lamang,+ indi ini* makahimpit sa mga tawo nga nagapalapit sa Dios paagi sa paghalad sang amo gihapon nga mga halad kada tuig.+  Kay kon makahimpit ini, indi bala nga indi na kuntani kinahanglan ang paghalad sing padayon? Kay kon natinluan na ang mga nagahimo sang sagrado nga pag-alagad indi na sila magbatyag nga nakasala sila.  Sa baylo, ini nga mga halad nagapahanumdom sang mga sala kada tuig,+  kay ang dugo sang mga toro nga baka kag sang mga kanding indi makakuha sang mga sala.  Gani sang nag-abot sia sa kalibutan, nagsiling sia: “‘Indi mo luyag ang halad kag dulot, kundi nag-aman ka sang lawas para sa akon.  Wala ka mahamuot sa bug-os nga mga dulot nga sinunog kag sa mga dulot tungod sa sala.’+  Kag nagsiling ako: ‘Yari ako! Nagkari ako sa paghimo (nasulat ang tuhoy sa akon sa linukot*) sang imo kabubut-on, O Dios.’”+  Sa tapos sia magsiling: “Indi mo luyag kag wala ka mahamuot sa mga halad kag mga dulot kag sa bug-os nga mga dulot nga sinunog kag sa mga dulot tungod sa sala”—mga halad nga ginadulot suno sa Kasuguan—  nagsiling sia: “Yari ako! Nagkari ako sa paghimo sang imo kabubut-on.”+ Ginkuha niya ang nahauna agod mapasad niya ang ikaduha. 10  Suno sa sining “kabubut-on”+ ginpakabalaan kita paagi sa pagdulot sing lawas ni Jesucristo sing makaisa gid lang.+ 11  Subong man, ang tagsa ka saserdote nagatindog sa iya lugar sa adlaw-adlaw agod maghimo sang balaan nga pag-alagad*+ kag maghimo sing masunson sang amo man nga mga halad,+ nga indi gid makakuha sang mga sala sing bug-os.+ 12  Apang ini nga tawo nagdulot sang isa lang ka halad nga makakuha sang mga sala sa tanan nga tion kag nagpungko sa tuo sang Dios,+ 13  nga sugod sadto nagahulat tubtob nga ang iya mga kaaway mabutang nga palatungan sang iya mga tiil.+ 14  Kay paagi sa isa lang ka halad nga gindulot, ang mga ginpakabalaan ginhimpit+ sa tanan nga tion. 15  Dugang pa, nagasaksi man ang balaan nga espiritu sa aton, kay sa tapos nga nagsiling ini: 16  “‘Amo ini ang katipan nga himuon ko sa ila pagkatapos sina nga tion,’ siling ni Jehova.* ‘Ibutang ko ang akon mga kasuguan sa ila tagipusuon, kag isulat ko ini sa ila hunahuna.’”+ 17  Nagsiling pa ini: “Kag indi ko na pagdumdumon ang ila mga sala kag ang ila malinapason nga mga buhat.”+ 18  Karon kon may kapatawaran sa sini, indi na kinahanglan ang dulot tungod sa sala. 19  Gani, mga kauturan, paagi sa dugo ni Jesus may kaisog* kita sa paggamit sing dalan pasulod sa balaan nga lugar,+ 20  nga ginbuksan* niya para sa aton subong isa ka bag-o kag buhi nga dalan paagi sa kurtina,+ nga amo ang iya unod, 21  kag sanglit may daku kita nga saserdote sa balay sang Dios,+ 22  magpalapit kita sa Dios upod ang sinsero nga tagipusuon kag bug-os nga pagtuo, nga ang aton tagipusuon natinluan gikan sa malaut nga konsiensia+ paagi sa pagwisik kag ang aton lawas nahugasan sang matinlo nga tubig.+ 23  Huptan naton sing malig-on ang dayag nga pagpahayag sang aton paglaum nga wala nagakalingkang,+ kay ang isa nga nagsaad matutom. 24  Kag hunahunaon* naton ang isa kag isa agod pahulagon sa gugma kag sa maayong mga buhat,+ 25  nga wala ginapabay-an ang aton pagtilipon,+ subong sang kinabatasan sang iban,+ kundi nagapalig-unay sa isa kag isa, kag labi na gid samtang nakita ninyo nga malapit na ang adlaw.+ 26  Kay kon hungod kita nga maghimo sang sala sa tapos mabaton ang sibu nga ihibalo tuhoy sa kamatuoran,+ wala na sing nabilin nga halad para sa aton mga sala,+ 27  kundi ang pagpaabot na lang sa makahaladlok nga paghukom kag sa nagahingalayo nga kaakig nga magalamon sa mga nagapamatok.+ 28  Ang bisan sin-o nga nagalapas sa Kasuguan ni Moises patyon nga wala sing kaluoy kon may duha ukon tatlo ka testigo.+ 29  Sa banta ninyo, ano pa ayhan kabug-at nga silot ang nagakadapat sa tawo nga nagtapak sa Anak sang Dios kag nagkabig nga kinaandan lang ang dugo sang katipan+ nga paagi sini ginpakabalaan sia, kag matinamayon nga nag-insulto sa espiritu sang wala tupong nga kaayo?+ 30  Kay kilala naton ang Isa nga nagsiling: “Akon ang pagtimalos; ako ang magabalos.” Kag sa liwat: “Hukman ni Jehova* ang iya katawhan.”+ 31  Makahaladlok ang mahulog sa mga kamot sang buhi nga Dios. 32  Apang, padayon nga dumduma ninyo ang nagligad nga mga adlaw, sa tapos kamo masanagan,+ nagbatas kamo kag nag-antos sang tuman nga mga pagtilaw. 33  Kon kaisa ginapasipalahan kamo kag ginapintasan sa atubangan sang publiko* kag kon kaisa umalambit* sa mga nakaeksperiensia sini. 34  Kay nagpakita kamo sang simpatiya sa mga yara sa bilangguan kag malipayon nga ginbaton ninyo ang pagpang-agaw sang inyo mga pagkabutang,+ kay nahibaluan ninyo nga kamo may mas maayo kag nagapabilin nga ginapanag-iyahan.+ 35  Gani, indi ninyo pag-isikway ang inyo kaisog,* kay ini pagapadyaan sing daku.+ 36  Kay kinahanglan nga magbatas kamo,+ agod sa tapos ninyo mahimo ang kabubut-on sang Dios, mabaton ninyo ang katumanan sang saad. 37  Kay sa “malip-ot na lang nga tion,”+ kag “ang isa nga nagakari magaabot kag indi maatrasar.”+ 38  “Apang ang akon matarong nga tawo magakabuhi tungod sa pagtuo,”+ kag “kon mag-isol sia, wala ako* sing kahamuot sa iya.”+ 39  Indi kita ang sahi nga nagaisol sa kalaglagan,+ kundi kita ang sahi nga may pagtuo sa pagtipig sang aton kabuhi.*

Footnote

Ukon mahimo, “ang mga tawo.”
Sa literal, “linukot nga tulun-an.”
Ukon “agod mag-alagad para sa publiko.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “pagsalig.”
Sa literal, “gin-inagurahan.”
Ukon “kabalak-an; talupangdon.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Sa literal, “sa dayag subong nga yara sa teatro.”
Ukon “nagatindog kaupod.”
Sa literal, “kahilwayan sa paghambal.”
Ukon “ang akon kalag wala.”
Ukon “kalag.”