Levitikas 27:1-34

  • Pembak samting we oli givim i go long God finis (1-27)

  • Ol samting we oli givim long Jehova blong olwe (28, 29)

  • Pembak wan hip kakae (30-34)

27  Nao Jehova i gohed, i talem long Moses se:  “Yu toktok long ol laen blong Isrel mo yu talem long olgeta se: ‘Sipos wan man i mekem wan spesel promes+ blong givim wan man long Jehova, hem i mas givim mane we praes blong hem i sem mak long praes blong man ya.*  Praes blong man we i gat 20 kasem 60 yia bambae hem i 50 sekel* blong silva we oli makem folem sekel we oli yusum long holi ples.*  Be sipos hem i wan woman, praes blong hem bambae i 30 sekel.  Praes blong boe we i gat 5 kasem 20 yia hem i 20 sekel, mo praes blong gel hem i 10 sekel.  Mo praes blong pikinini boe we i gat wan manis go kasem faef yia hem i faef sekel blong silva, mo praes blong pikinini gel hem i tri sekel blong silva.  “‘Mo praes blong man we i gat 60 yia i go antap hem i 15 sekel, mo praes blong woman hem i 10 sekel.  Be sipos man we i mekem spesel promes ya i pua tumas mo i no save pem mane ya,+ man ya we hem i promes blong givim i mas kam stanap long fored blong pris, mo pris bambae i putum wan praes blong man ya i pem. Praes we pris i putum bambae i folem mak we man ya i save pem.+  “‘Sipos man i mekem strong promes blong givim wan animol we i stret blong givim long Jehova olsem ofring, eni samting we hem i givim long Jehova bambae i tabu, i blong God. 10  Hem i no save jenisim animol ya biaen blong givim narawan. Mo hem i no save givim gudfala animol blong jenisim rabis wan, mo i no save givim rabis animol blong jenisim gudwan. Be sipos hem i mas jenisim wan animol wetem wan narafala animol, faswan animol we hem i givim mo seken animol we hem i givim, tufala tugeta bambae i tabu, i blong God. 11  Sipos hem i wan animol we i no klin+ mo i no stret blong givim long Jehova olsem ofring, bambae man ya i tekem animol ya i kam long fored blong pris. 12  Nao pris bambae i jekem animol ya blong luk se i gud o i nogud, mo bambae hem i putum praes blong hem. Praes we pris i putum bambae i stap nomo. 13  Be sipos hem i wantem pembak animol ya, hem i mas pembak long ful praes blong hem, mo sipos praes blong hem i 5,000, hem i mas ademap 1,000 antap long hem.+ 14  “‘Sipos wan man i givim haos blong hem long Jehova olsem wan samting we i tabu, bambae pris i jekem haos ya blong luk sipos i gud no i nogud, biaen bambae hem i putum praes blong hem. Praes we pris i putum bambae i stap nomo.+ 15  Be sipos man ya i wantem pembak haos blong hem, hem i mas pembak long ful praes blong hem, mo sipos praes blong hem i 5,000, hem i mas ademap 1,000 antap long hem, mo biaen haos ya bambae i kambak long hem. 16  “‘Sipos wan man i givim sam graon blong hem long Jehova olsem wan samting we i tabu, praes blong graon ya bambae i folem namba blong ol sid we i nidim blong saksakem long graon ya: 50 sekel blong silva long wan homa* blong sid blong bale. 17  Sipos hem i givim graon blong hem long yia blong Jubili,+ praes blong hem bambae i stap sem mak nomo. 18  Sipos hem i givim graon blong hem afta long yia blong Jubili, pris bambae i mas katem praes ya i godaon from we hem i tingbaot ol yia we i stap yet blong go kasem nekis yia blong Jubili.+ 19  Be sipos man we i givim graon i wantem pembak, hem i mas pembak long ful praes blong hem, mo sipos praes blong hem i 5,000, hem i mas ademap 1,000 antap long hem, nao graon ya bambae i kambak long hem. 20  Sipos hem i no pembak graon ya yet be oli salem long wan narafala man, hem i no save pembak graon ya bakegen. 21  Taem graon ya i kam fri long yia blong Jubili, bambae hem i kam wan samting we i tabu i blong Jehova, wan graon we i blong hem nomo. Bambae hem i kam graon blong ol pris.+ 22  “‘Sipos wan man i pem wan graon we i no blong ol olfala blong hem,+ mo hem i givim graon ya long Jehova blong i kam wan samting we i tabu, 23  bambae pris i kalkuletem praes blong graon ya, stat long taem ya go kasem yia blong Jubili, mo bambae hem i givim praes ya long sem dei nomo.+ Hemia wan samting we i tabu i blong Jehova. 24  Long yia blong Jubili, graon ya bambae i gobak long man ya we hem i bin pem graon ya long hem, long man we graon ya i blong hem.+ 25  “‘Praes blong evri samting, bambae oli makem folem sekel we oli yusum long holi ples. Sekel ya hem i mas sem mak long 20 gera.* 26  “‘Be man i no mas givim fasbon pikinini blong ol animol blong hem blong i kam wan samting we i tabu, from we hem i blong Jehova finis.+ Nating se bul o sipsip, be hem i blong Jehova finis.+ 27  Sipos hem i wan animol we i no klin long fes blong God mo man ya i pembak folem praes we oli putum, mo sipos praes blong hem i 5,000, hem i mas ademap 1,000 antap long hem.+ Be sipos hem i no pembak, bambae pris i salem long praes we hem i putum. 28  “‘Be sipos wan man i givim blong olwe wan samting blong hem long Jehova, hem i no save salem samting ya o tekembak, nating se i wan man, wan animol, o wan graon blong hem. Evri samting we man i givim long Jehova, oli tabu we oli tabu, oli blong hem.+ 29  Mo tu, sipos i gat wan man we oli makemaot hem se hem i mas ded, man i no save pemaot hem.+ Man ya i mas ded.+ 30  “‘Yufala i mas hivimap evri kakae blong garen mo frut blong ol tri i go long ten hip, mo evri namba 10 hip+ blong olgeta bambae i blong Jehova. Hem i wan samting we i tabu, i blong Jehova. 31  Sipos wan man i wantem pembak hip kakae ya we hem i givim, hem i mas pembak long ful praes blong hem, mo sipos praes blong hem i 5,000, hem i mas ademap 1,000 antap long hem. 32  Mo evri namba 10 buluk mo sipsip we i pas aninit long stik blong man blong lukaot long sipsip bambae i tabu, i blong Jehova. 33  Hem i no mas jekem animol ya blong luk sipos i gud o i nogud, mo hem i no mas jenisim animol ya biaen blong givim narawan. Be sipos hem i mas jenisim wan animol wetem wan narafala animol, faswan animol we hem i givim mo seken animol we hem i givim, tufala tugeta bambae i tabu, i blong God.+ Hem i no save pembak olgeta.’” 34  Hemia nao ol komanmen we Jehova i givim long Moses long Hil Ya Sinae, blong ol man Isrel oli folem.+

Ol futnot

NT: “sol.”
1 sekel i sem mak long 11.4 g. Yu luk Ap. B14.
NT: “folem tabu sekel.”
1 homa i sem mak long 220 L. Yu luk Ap. B14.
1 gera i sem mak long 0.57 g. Yu luk Ap. B14.