Levitikas 7:1-38

  • Instraksen long saed blong ol ofring (1-21)

    • Ofring blong tekemaot fol (1-10)

    • Ofring blong pis (11-21)

  • No mas kakae gris mo blad (22-27)

  • Presen we pris i save tekem (28-36)

  • Las toktok long saed blong ol ofring (37, 38)

7  “‘Hemia loa blong ofring blong tekemaot fol blong man:+ Hem i wan samting we i tabu we i tabu.  Bambae oli kilim ofring blong tekemaot fol blong man, long ples we oli stap kilim animol blong ofring we i bon fulwan, mo bambae oli saksakem blad blong hem+ long evri saed blong olta.+  Bambae hem i givim evri gris+ blong animol ya, wetem tel blong hem we i gat gris, mo gris we i kavremap ol gat blong hem,  mo tufala kidni wetem evri gris we oli stap klosap long tufala. Mo tu, bambae hem i tekemaot gris we i stap long leva wetem tufala kidni ya.+  Mo pris bambae i bonem ol samting ya blong mekem oli smok long olta, olsem wan ofring blong givim i go long Jehova.+ Hemia wan ofring blong tekemaot fol blong man.  Evri boe we oli kamaot biaen long ol pris bambae oli kakae ofring ya,+ mo oli mas kakae long wan holi ples. Hemia wan samting we i tabu we i tabu.+  Loa long saed blong ofring blong sin i sem mak long loa blong ofring blong tekemaot fol blong man. Pris we i yusum ofring ya blong mekem atonmen,* hem nao bambae i kakae mit blong ofring ya.+  “‘Taem wan man i givim long pris, ofring we i blong bon fulwan, pris bambae i tekem skin+ blong animol ya i blong hem.  “‘Mo evri sid ofring we man i bekem long oven, o i kukum long sospen, o i fraenem long fraepan,+ pris we i mekem ofring ya bambae i tekem i blong hem. Bambae i blong hem.+ 10  Be evri sid ofring we i no tan mo i miks wetem oel+ o i drae nomo,+ bambae i blong evri boe blong Eron. Oli mas serem ofring ya sem mak nomo long olgeta evriwan. 11  “‘Hemia loa blong sakrefaes blong pis+ we man i givim i go long Jehova: 12  Sipos hem i givim sakrefaes ya from we hem i wantem talem tangkiu long God,+ bambae hem i givim wetem ol raon bred* we i no gat is long hem mo we oli miksim wetem oel, bred we i tintin we i no gat is long hem mo we oli putum oel long hem, mo ol raon bred we oli mekem long flaoa we i nambawan, mo we oli miksim gud wetem oel. 13  Bambae hem i givim ofring blong hem wetem ol raon bred* we i gat is long hem mo sakrefaes blong talem tangkiu long God, hemia sakrefaes blong pis. 14  Hem i mas givim wanwan long ol ofring ya i go long Jehova olsem wan samting we i tabu. Ofring ya bambae i blong pris we i saksakem blad blong sakrefaes blong pis.+ 15  Mit blong sakrefaes ya blong pis we i blong talem tangkiu, oli mas kakae long sem dei ya nomo we man ya i givim sakrefaes ya. I no mas gat haf i stap gogo kasem moning.+ 16  “‘Sipos wan man i wantem givim wan ofring from wan strong promes+ we hem i bin mekem long God, o sipos hem i glad nomo blong givim wan ofring,+ oli mas kakae mit blong sakrefaes ya long sem dei ya we man ya i givim sakrefaes. Mo sipos i gat haf i stap, oli save kakae long nekis dei. 17  Be sipos haf mit ya i stap yet long namba 3 dei, oli mas bonem long faea.+ 18  Be sipos oli kakae mit blong sakrefaes ya blong pis long namba 3 dei, God bambae i no glad long man we i givim sakrefaes ya. Mo bambae sakrefaes ya i no givhan long hem. Hemia wan samting we i nogud long fes blong God, mo man* we i kakae mit blong sakrefaes ya, bambae i kasem panis.+ 19  Sipos mit blong sakrefaes ya i tajem wan samting we i no klin long fes blong God, bambae oli no mas kakae. Oli mas bonem long faea. Evri man we i klin oli save kakae mit we i klin. 20  “‘Be sipos wan man* we i no klin long fes blong God, i kakae mit blong sakrefaes blong pis we i blong Jehova, man* ya i no mas stap wetem yufala, yufala i mas aotem hem.*+ 21  Sipos wan man* i tajem wan samting we i no klin long fes blong God, nating se i wan man+ no wan animol,+ o eni samting we i no klin long fes blong God,+ mo biaen i kakae mit blong sakrefaes blong pis we i blong Jehova, man* ya i no mas stap wetem yufala, yufala i mas aotem hem.’”* 22  Nao Jehova i gohed, i talem long Moses se: 23  “Yu talem long ol laen blong Isrel se: ‘Yufala i no mas kakae gris+ blong bul o blong yang man sipsip o nani. 24  Mo sipos yufala i faenem wan animol we i ded, no wan animol we narafala animol i kilim hem i ded, yufala i save yusum gris blong hem long sam defren samting, be yufala i no mas kakae.+ 25  Be sipos wan man i kakae gris blong animol we hem i givim i go long Jehova olsem wan ofring blong bonem long faea, man ya i no mas stap wetem yufala, yufala i mas aotem hem.* 26  “‘Long weples we yufala i stap long hem, yufala i no mas kakae blad,+ nating se i blad blong pijin no narafala animol. 27  Sipos wan man* i kakae blad, man ya i no mas stap wetem yufala, yufala i mas aotem hem.’”*+ 28  Nao Jehova i gohed, i talem long Moses se: 29  “Yu talem long ol laen blong Isrel se: ‘Man we i givim sakrefaes blong pis i go long Jehova, bambae hem i tekem haf blong ofring blong hem we i kamaot long sakrefaes blong pis, blong givim long Jehova.+ 30  Bambae hem i tekem gris+ mo jes blong animol long han blong hem olsem wan ofring we oli bonem long faea blong givim i go long Jehova. Mo bambae hem i muvum han blong hem i go i kam long fes blong Jehova, olsem wan ofring we oli muvum i go i kam.+ 31  Nao pris bambae i bonem gris blong animol ya long olta blong mekem i smok,+ be jes blong hem bambae i blong Eron wetem ol boe blong hem.+ 32  “‘Bambae yufala i tekemaot raet leg blong animol blong sakrefaes ya blong pis, mo yufala i givim long pris,+ olsem wan samting we i tabu. 33  Boe blong Eron we i saksakem blad blong sakrefaes ya blong pis mo i bonem gris blong animol ya, bambae i tekem raet leg ya i blong hem.+ 34  Jes blong ofring ya we yufala i muvum i go i kam long fes blong mi, mo leg blong hem we i wan samting we i tabu, mi mi tekemaot long sakrefaes blong pis we ol laen blong Isrel oli givim, mo mi givim olgeta long pris ya Eron wetem ol boe blong hem. Hemia bambae i wan rul we oltaem ol laen blong Isrel oli mas folem.+ 35  “‘Hemia nao haf blong mit we i kamaot long ol ofring we oli bonem long faea, blong givim i go long Jehova. Haf blong mit ya i blong ol pris, hemia Eron wetem ol boe blong hem, long dei we hem i makemaot olgeta blong oli mekem wok blong Jehova olsem ol pris.+ 36  Long dei ya we hem i makemaot olgeta olsem pris, Jehova i talem long ol laen blong Isrel blong oli givim haf blong mit ya long olgeta.+ Hemia wan loa we ol jeneresen we oli kamaot biaen long olgeta bambae oli mas folem oltaem.’” 37  Hemia nao loa blong ofring we i bon fulwan,+ wetem sid ofring,+ ofring blong sin,+ ofring blong tekemaot fol blong man,+ sakrefaes blong putumap man i kam pris,+ mo sakrefaes blong pis,+ 38  we Jehova i talem long Moses long Hil Ya Sinae,+ long dei we hem i talem long ol laen blong Isrel blong oli givim ol ofring blong olgeta long Jehova, long draeples blong Sinae.+

Ol futnot

Yu luk Diksonari.
Bred ya i gat hol long medel.
Bred ya i gat hol long medel.
NT: “sol.”
NT: “sol.”
NT: “sol.”
NT: “kilim hem i ded.”
NT: “sol.”
NT: “sol.”
NT: “kilim hem i ded.”
NT: “kilim hem i ded.”
NT: “sol.”
NT: “kilim hem i ded.”