Levitikas 10:1-20

  • Jehova i sanem faea i kam kilim Nadab mo Abihu (1-7)

  • Ol rul blong ol pris long saed blong dring mo kakae (8-20)

10  Biaen tufala boe blong Eron, hemia Nadab mo Abihu,+ tufala i tekem faea holda blong tufala mo tufala i putum faea insaed long hem, mo tufala i putum insens long faea ya.+ Biaen tufala i givim i go long Jehova, insens ya we tufala i bonem, be tufala i no gat raet blong mekem olsem,+ from we hem i no talem long tufala blong mekem.  Nao Jehova i sanem faea i kam bonem tufala,+ ale tufala i ded long fes blong Jehova.+  Biaen Moses i talem long Eron se: “Hemia samting we Jehova i talem: ‘Bambae mi mi mekem mi kam tabu long olgeta we oli stap klosap long mi,+ mo bambae mi leftemap nem blong mi long fes blong olgeta man.’” Mo Eron i stap kwaet nomo.  Ale Moses i singaot Misael mo Elijafan, we tufala i boe blong Usiel,+ smol papa blong Eron, mo i talem long tufala se: “Yutufala i kam long ples ya, yutufala i tekemaot bodi blong famle blong yutufala long holi ples, mo yutufala i go putum tufala aotsaed long kamp.”  Nao tufala i kam, tufala i karem dedbodi blong tufala man ya we longfala klos blong tufala i stap yet long tufala, mo tufala i go putum aotsaed long kamp, olsem we Moses i talem long tufala.  Biaen Moses i talem long Eron wetem ol narafala boe blong hem, hemia Eleasara mo Itamara, se: “Yufala i mas gohed blong katem mo komem gud hea blong yufala, mo yufala i no mas terem klos blong yufala,+ sipos no bambae yufala i ded mo maet God bambae i kros long ful asembli. Ol brata blong yufala, hemia ful haos blong Isrel, bambae oli krae from tufala ya we Jehova i sanem faea blong kilim tufala.  Yufala i no mas go aotsaed long doa blong tent blong miting,* sipos no bambae yufala i ded, from we Jehova i makemaot yufala finis long oel.”+ Nao olgeta oli mekem olsem we Moses i talem.  Nao Jehova i talem long Eron se:  “Yu wetem ol boe blong yu, yufala i no mas dring waen no eni narafala samting we i gat alkol long hem, taem yufala i kam insaed long tent blong miting,+ sipos no bambae yufala i ded. Hemia wan loa we ol jeneresen we oli kamaot biaen long yufala bambae oli mas folem oltaem. 10  Hemia i blong mekem yufala i kasem save samting we i tabu mo samting we i no tabu, mo samting we i klin mo samting we i no klin,+ 11  mo blong tijim ol laen blong Isrel long olgeta rul we Jehova i bin talemaot tru long Moses.”+ 12  Biaen Moses i talem long Eron wetem Eleasara mo Itamara, hemia ol boe blong Eron we oli stap, se: “Yufala i tekem haf blong sid ofring we i stap, we i kamaot long ol ofring blong Jehova we oli bonem long faea, mo yufala i wokem bred we i no gat is long hem, mo yufala i kakae klosap long olta,+ from we hemia wan samting we i tabu we i tabu.+ 13  Yufala i mas kakae long wan holi ples,+ from we hemia i blong yu mo ol boe blong yu, mo i kamaot long ol ofring we oli bonem blong givim long Jehova. Hemia nao samting we God i talem long mi. 14  Mo tu, yu wetem ol boe mo ol gel blong yu,+ bambae yufala i kakae jes blong ofring ya we yufala i muvum i go i kam wetem leg blong hem we i wan samting we i tabu,+ mo bambae yufala i kakae long wan ples we i klin. Hemia from we ol mit ya we oli kamaot long sakrefaes blong pis we ol laen blong Isrel oli givim, oli blong yu wetem ol boe blong yu. 15  Bambae oli tekem leg blong animol we i wan samting we i tabu, wetem jes blong ofring we oli muvum i go i kam, mo ol ofring blong gris we oli bonem long faea, blong oli muvum i go i kam long fes blong Jehova. Mo oltaem, hemia bambae i blong yu wetem ol boe blong yu,+ olsem we Jehova i talem.” 16  Nao Moses i lukaotem nani ya blong ofring blong sin,+ mo hem i faenemaot se oli bin bonem finis. Nao hem i kros long Eleasara mo Itamara, hemia tufala boe blong Eron we i stap, mo i talem se: 17  “?From wanem yufala i no kakae ofring blong sin long holi ples?+ Hemia wan samting we i tabu we i tabu, mo God i givim long yufala blong yufala i tekemaot fol blong asembli, mo blong yufala i mekem atonmen* blong olgeta long fes blong Jehova. 18  !Yufala i luk! Yufala i no bin tekem blad blong ofring ya i kam insaed long holi ples.+ Yufala i sud kakae ofring ya long holi ples, olsem we God i talem long mi.” 19  Nao Eron i talem long Moses se: “!Yu luk! Tede olgeta oli givim ofring blong sin mo ofring we i bon fulwan long fes blong Jehova,+ be yet trabol ya i kasem mi. Sipos mi kakae ofring blong sin tede, ?yu ting se hemia bambae i mekem Jehova i glad?” 20  Taem Moses i harem ol tok ya, hem i luk se i stret nomo.

Ol futnot

Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.